Junior Boys - Big Black Coat

W po­przed­niej de­ka­dzie Ju­nior Boys osią­gnę­li mi­strzo­stwo w łą­cze­niu prze­bo­jo­wo­ści z me­lan­cho­lią. Wy­pchnę­li sce­nę nie­za­leż­ną na par­kiet.

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 bę­dę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wy­łą­czał złe pły­ty na­tych­miast, do­brych słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na ra­zie wkle­jam efek­ty dość cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 ro­ku. Je­śli…

Grimes - Art Angels

Oto na­dzie­ja po­pkul­tu­ry: lep­sza La­dy Ga­ga, bar­dziej uta­len­to­wa­na La­na Del Rey i bar­dziej py­ska­ta Tay­lor Swift. Z pod­ziem­nej sce­ny Mont­re­alu wy­nu­rzy­ła się dzię­ki mrocz­nej pły­cie „Vi­sions” (2012), swo­jej trze­ciej.

U.S. Girls - Half Free

Wbrew na­zwie U.S. Girls nie są ze­spo­łem, lecz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Re­my, Ame­ry­kan­ki z To­ron­to. Po dwóch szorst­kich, eks­pe­ry­men­tal­nych pły­tach za­czę­ła ona na­gry­wać pio­sen­ki, a de­biut w słyn­nej wy­twór­ni 4AD…

Destroyer - Poison Season

Uta­len­to­wa­ny pan Dan Be­jar, al­fa i ome­ga ka­na­dyj­skiej gru­py De­stroy­er, po do­sko­na­łym po­po­wym „Ka­putt” sku­pił się na pra­cy w The New Por­no­gra­phers, gdzie jest jed­nym z kil­ku li­de­rów. Na no­wą…

Mac DeMarco - Another One

Rok po do­brze przy­ję­tej pły­cie „Sa­lad Days” Mac De­Mar­co na­grał osiem no­wych utwo­rów. Ka­na­dyj­czyk-no­wo­jor­czyk na­le­ży do mło­dych na­dziei pio­sen­ko­pi­sar­stwa, ma nie­speł­na 25 lat, du­żo in­stru­men­tów i spo­ry ta­lent do ukła­da­nia…

Japandroids - Celebration Rock

Ja­sne, że to to sa­mo co na pierw­szej pły­cie. Skład, pro­du­cent, znów osiem, i to po­dob­nych, nu­me­rów, okład­ka co naj­mniej na­wią­zu­ją­ca. Dwóch fa­ce­tów, per­ku­si­sta i gi­ta­rzy­sta, tak się te­raz gra,…

The New Pornographers - Brill Bruisers

The New Por­no­gra­phers to spe­cy­ficz­ny ze­spół. Do ka­no­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka we­szły ich pierw­sze trzy al­bu­my z po­cząt­ku XXI wie­ku - ży­wio­ło­we, sza­lo­ne i me­lo­dyj­ne. Póź­niej gru­pa do­wo­dzo­na przez A.C.…

Neil Young - A Letter Home

Sym­bol nie­po­kor­nej Ame­ry­ki jesz­cze raz za­sko­czył wszyst­kich i za­zna­czył swą od­ręb­ność. 35. pły­ta Ne­ila Youn­ga skła­da się z kla­sycz­nych ame­ry­kań­skich pio­se­nek, ma­ni­fe­stów, a za­re­je­stro­wa­no ją w wier­nej ko­pii Vo­ice-O-Gra­phu z…