Tag: Kanada

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 bę­dę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wy­łą­czał złe pły­ty na­tych­mia­st, do­bry­ch słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na ra­zie wkle­jam efek­ty do­ść cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 ro­ku. Je­śli miał­bym wy­brać mo­ją pły­tę ro­ku, nie­spo­dzie­wa­nie dla mnie był­by to Kwa­dro­fo­nik ze Stru­giem. Czy­taj da­lej...

U.S. Girls - Half Free

Wbrew na­zwie U.S. Girls nie są ze­spo­łem, le­cz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Re­my, Ame­ry­kan­ki z To­ron­to. Po dwó­ch szorst­ki­ch, eks­pe­ry­men­tal­ny­ch pły­ta­ch za­czę­ła ona na­gry­wać pio­sen­ki, a de­biut w słyn­nej wy­twór­ni 4AD za­li­cza z pły­tą ogó­łem pią­tą – naj­bar­dziej wy­gła­dzo­ną brzmie­nio­wo, przy­stęp­ną. Czy­taj da­lej...

Destroyer - Poison Season

Uta­len­to­wa­ny pan Dan Be­jar, al­fa i ome­ga ka­na­dyj­skiej gru­py De­stroy­er, po do­sko­na­łym po­po­wym „Ka­putt” sku­pił się na pra­cy w The New Por­no­gra­phers, gdzie je­st jed­nym z kil­ku li­de­rów. Na no­wą rze­cz De­stroy­era ka­zał cze­kać czte­ry la­ta. Czy­taj da­lej...

Mac DeMarco - Another One

Rok po do­brze przy­ję­tej pły­cie „Sa­lad Days” Mac De­Mar­co na­grał osiem no­wy­ch utwo­rów. Ka­na­dyj­czyk-no­wo­jor­czyk na­le­ży do mło­dy­ch na­dziei pio­sen­ko­pi­sar­stwa, ma nie­speł­na 25 lat, du­żo in­stru­men­tów i spo­ry ta­lent do ukła­da­nia do­bry­ch me­lo­dii, któ­re sam na­gry­wa i pro­du­ku­je. Czy­taj da­lej...