Junior Boys - Big Black Coat

W poprzed­niej deka­dzie Junior Boys osią­gnę­li mistrzo­stwo w łącze­niu prze­bo­jo­wo­ści z melan­cho­lią. Wypchnęli sce­nę nie­za­leż­ną na par­kiet.

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 będę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wyłączał złe pły­ty natych­miast, dobrych słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na razie wkle­jam efek­ty dość cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 roku. Jeśli… 

Grimes - Art Angels

Oto nadzie­ja popkul­tu­ry: lep­sza Lady Gaga, bar­dziej uta­len­to­wa­na Lana Del Rey i bar­dziej pyska­ta Taylor Swift. Z pod­ziem­nej sce­ny Montrealu wynu­rzy­ła się dzię­ki mrocz­nej pły­cie „Visions” (2012), swo­jej trze­ciej.

U.S. Girls - Half Free

Wbrew nazwie U.S. Girls nie są zespo­łem, lecz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Remy, Amerykanki z Toronto. Po dwóch szorst­kich, eks­pe­ry­men­tal­nych pły­tach zaczę­ła ona nagry­wać pio­sen­ki, a debiut w słyn­nej wytwór­ni 4AD… 

Destroyer - Poison Season

Utalentowany pan Dan Bejar, alfa i ome­ga kana­dyj­skiej gru­py Destroyer, po dosko­na­łym popo­wym „Kaputt” sku­pił się na pra­cy w The New Pornographers, gdzie jest jed­nym z kil­ku lide­rów. Na nową… 

Mac DeMarco - Another One

Rok po dobrze przy­ję­tej pły­cie „Salad Days” Mac DeMarco nagrał osiem nowych utwo­rów. Kanadyjczyk-nowo­jor­czyk nale­ży do mło­dych nadziei pio­sen­ko­pi­sar­stwa, ma nie­speł­na 25 lat, dużo instru­men­tów i spo­ry talent do ukła­da­nia…

Japandroids - Celebration Rock

Jasne, że to to samo co na pierw­szej pły­cie. Skład, pro­du­cent, znów osiem, i to podob­nych, nume­rów, okład­ka co naj­mniej nawią­zu­ją­ca. Dwóch face­tów, per­ku­si­sta i gita­rzy­sta, tak się teraz gra,… 

The New Pornographers - Brill Bruisers

The New Pornographers to spe­cy­ficz­ny zespół. Do kano­nu współ­cze­sne­go pop roc­ka weszły ich pierw­sze trzy albu­my z począt­ku XXI wie­ku - żywio­ło­we, sza­lo­ne i melo­dyj­ne. Później gru­pa dowo­dzo­na przez A.C.…

Neil Young - A Letter Home

Symbol nie­po­kor­nej Ameryki jesz­cze raz zasko­czył wszyst­kich i zazna­czył swą odręb­ność. 35. pły­ta Neila Younga skła­da się z kla­sycz­nych ame­ry­kań­skich pio­se­nek, mani­fe­stów, a zare­je­stro­wa­no ją w wier­nej kopii Voice-O-Graphu z…