Rimbaud – Rimbaud

Co za pły­ta! Trzech doświad­czo­nych muzy­ków z róż­nych świa­tów za punkt wyj­ścia obra­ło poezję Arthura Rimbauda (1854–91). Efekt ich badań znacz­nie prze­wyż­sza sumę talen­tów człon­ków zespo­łu: woka­li­sty Tomasza Budzyńskiego, sak­so­fo­ni­sty…