Fertile Hump - Dead Heart

Praw­dzi­wy rock and roll - blu­eso­wy, ko­rzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Mag­dę Kra­mer i po­zo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tom­ka Szkie­lę z The Stubs. Kła­nia się na­tu­ral­ny opo­wia­da­cz Jack Whi­te, a z…

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu…

LAM - LAM

Klar­ne­ci­sta Wa­cław Zim­pel mo­że scho­wać na­zwi­sko za na­zwą ze­spo­łu, ale nie scho­wa cha­ry­zmy i ta­len­tu. W trio LAM z per­ku­si­stą Hu­ber­tem Ze­mle­rem i pia­ni­stą Krzysz­to­fem Dy­sem za­czął od im­pro­wi­za­cji...

Kristen - Las

Dłu­go­wiecz­ne Kri­sten się zmie­nia. Na no­wej, ósmej pły­cie je­st tyl­ko je­den utwór ze sło­wa­mi – ty­tu­ło­wy, żad­na pio­sen­ka, prę­dzej nie­ja­sna opo­wie­ść, po­ran­na no­tat­ka ze snu.

Lotto - Elite Feline

Na je­den z naj­cie­kaw­szy­ch do tej po­ry al­bu­mów ro­ku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stwo­rzy­li je mi­ni­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy ar­ty­ści bie­gli w im­pro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

So Slow - Nomads

Pierw­sza pły­ta So Slow „Dha­ra­vi” uka­za­ła się bli­sko dwa la­ta te­mu. Te­raz mu­zy­cy kwin­te­tu za­zna­cza­ją, że ten al­bum je­st po­że­gna­niem z wo­ka­li­stą Łu­ka­szem Ję­drzej­cza­kiem. Ro­zu­miem róż­ni­ce w po­dej­ściu do ma­te­rii…

Fertile Hump - EP

Te le­d­wie 11 mi­nut wy­da­ny­ch na pły­cie CD, ka­se­cie i wi­ny­lu na­gra­ło tro­je lu­dzi. To­mek gra tu na gi­ta­rze i śpie­wa znacz­nie mniej niż w The Stubs. Głów­ną wo­ka­list­ką je­st…

Kaseciarz - Gay Acid

Mam pro­blem z Ka­se­cia­rzem: od płyt wo­lę kon­cer­ty. Nie­któ­re z no­wy­ch pio­se­nek kra­kow­skie­go ze­spo­łu po­dzi­wiam, ale ła­pię się na tym, że zle­wa­ją mi się ze star­szy­mi rze­cza­mi. Waż­niej­szy niż me­lo­die…

Ampacity - Superluminal

Róż­ne ro­dza­je sta­re­go roc­ka za­mknię­te w for­mu­le dłu­gi­ch utwo­rów bez wo­ka­lu. Dwa i pół ro­ku po go­rą­co przy­ję­tym pły­to­wym de­biu­cie „En­co­un­ter One” Am­pa­ci­ty na­gra­ło no­wy ma­te­riał. „Su­per­lu­mi­nal” po­wstał na ba­zie…

Złota Jesień - Girl Nothing

De­biut Zło­tej Je­sie­ni (wio­sną wy­da­ny na ka­se­cie, te­raz na CD) to rześ­ki po­wiew w za­tę­chłej piw­ni­cy kra­jo­wej mu­zy­ki gi­ta­ro­wej. Rze­cz śmia­ła i bez­bron­na, skok na głów­kę i nic nam do…