Wild Books - 2

Już nie chce mi się powta­rzać, że Wild Books jest zespo­łem wybit­nym, gra­ją­cym prze­pięk­ną muzy­kę. Nowa pły­ta jest krót­ka - w sam raz, zawie­ra trzy utwo­ry bar­dzo krót­kie i trzy…

Guiding Lights - New Ways To Feel Bad

Trio Guiding Lights ukła­da szyb­kie gita­ro­we pio­sen­ki, któ­re łatwo wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy anti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, ponie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go zespo­łu) i tak wszyst­ko…

Saagara - 2

Na pły­cie „2” zespo­łu Saagara tra­dy­cyj­na muzy­ka połu­dnio­wych Indii jest tyl­ko jed­nym z żywio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wacław Zimpel dokła­da do tego nie tyl­ko sło­wiań­ską melan­cho­lię, ale też zachod­ni jazz…

Fertile Hump - Dead Heart

Prawdziwy rock and roll - blu­eso­wy, korzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Magdę Kramer i pozo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tomka Szkielę z The Stubs. Kłania się natu­ral­ny opo­wia­dacz Jack White, a z…

Innercity Ensemble - III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu…

LAM - LAM

Klarnecista Wacław Zimpel może scho­wać nazwi­sko za nazwą zespo­łu, ale nie scho­wa cha­ry­zmy i talen­tu. W trio LAM z per­ku­si­stą Hubertem Zemlerem i pia­ni­stą Krzysztofem Dysem zaczął od impro­wi­za­cji...

Kristen - Las

Długowieczne Kristen się zmie­nia. Na nowej, ósmej pły­cie jest tyl­ko jeden utwór ze sło­wa­mi – tytu­ło­wy, żad­na pio­sen­ka, prę­dzej nie­ja­sna opo­wieść, poran­na notat­ka ze snu.

Lotto - Elite Feline

Na jeden z naj­cie­kaw­szych do tej pory albu­mów roku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stworzyli je mini­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy arty­ści bie­gli w impro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

So Slow - Nomads

Pierwsza pły­ta So Slow „Dharavi” uka­za­ła się bli­sko dwa lata temu. Teraz muzy­cy kwin­te­tu zazna­cza­ją, że ten album jest poże­gna­niem z woka­li­stą Łukaszem Jędrzejczakiem. Rozumiem róż­ni­ce w podej­ściu do mate­rii…

Fertile Hump - EP

Te led­wie 11 minut wyda­nych na pły­cie CD, kase­cie i winy­lu nagra­ło tro­je ludzi. Tomek gra tu na gita­rze i śpie­wa znacz­nie mniej niż w The Stubs. Główną woka­list­ką jest…