Trys Saules – ***

Marcin Dymiter, były gita­rzy­sta postroc­ko­wej Ewy Braun, przez ostat­nich kil­ka­na­ście lat zaj­mu­ją­cy się głów­nie nagra­nia­mi tere­no­wy­mi, wró­cił do daw­ne­go instru­men­tu. Jego gita­ra nadal jest w mig roz­po­zna­wal­na.

Saagara – 2

Na pły­cie „2” zespo­łu Saagara tra­dy­cyj­na muzy­ka połu­dnio­wych Indii jest tyl­ko jed­nym z żywio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wacław Zimpel dokła­da do tego nie tyl­ko sło­wiań­ską melan­cho­lię, ale też zachod­ni jazz…