Run Dan Run – Normal

W ame­ry­kań­skiej muzy­ce gita­ro­wej jest pewien nurt widocz­ny przez ostat­nie ćwierć wie­ku. Łagodne gra­nie, bar­dzo melo­dyj­ne, na bazie gitar, ale boga­to zaaran­żo­wa­ne. Minęła moda na sho­ega­ze, grun­ge, na suro­we nowo­pun­ko­we…