Bristol - Bristol

To już po­nad 20 lat, od­kąd wy­obraź­nią słu­cha­czy i oglą­da­czy MTV rzą­dzi­li ar­ty­ści z Bri­sto­lu, wte­dy ucho­dzą­ce­go za mrocz­ne, nie­da­ją­ce per­spek­tyw. Dziś bry­tyj­skie mia­sto zaj­mu­je czo­ło­we miej­sca w na­uko­wych ze­sta­wie­niach…

Jeanne Added - Be Sensational

Rzad­ko kto­kol­wiek przed­sta­wia się w spo­sób tak znie­wa­la­ją­cy. Ad­ded przy­by­wa zza agre­syw­nych syn­tów, prze­dzie­ra się przez ha­łas naj­pierw krzy­kiem, po­tem śpie­wem o woj­nie. „War is coming/ and we’re stuck here/…

Lulu Gainsbourg - From Gainsbourg To Lulu

Naj­młod­szy syn udał się Serge’owi. Chy­ba sym­pa­tycz­ny, bo ma spo­ro zna­jo­mych wśród pro­mi­nent­nych śpie­wa­ków i ak­to­rów. 25-let­ni Lu­lu wy­brał nie­za­wod­ny ma­te­riał - na­pi­sa­ny przez zmar­łe­go w 1991 ro­ku oj­ca. To…

Laetitia Sadier - Silencio

Ste­reo­lab, ten wdzięcz­ny i za­czy­ta­ny w Mark­sa ko­smicz­ny ze­spół, za­wie­sił dzia­łal­ność już trzy la­ta te­mu. Ar­chi­tek­tu­ra, sur­re­alizm, mo­da na la­ta 60., bos­sa no­va, no i ka­pi­tał zo­sta­ły. Wo­ka­list­ka i li­der­ka…

Air - Le Voyage Dans La Lune

„Po­dróż na księ­życ” Geo­r­ges Méli­ès na­krę­cił w 1902. Ten kil­ku­na­sto­mi­nu­to­wy nie­my film zo­stał od­no­wio­ny na ba­zie ręcz­nie ko­lo­ro­wa­nej ko­pii zna­le­zio­nej w Hisz­pa­nii i wy­świe­tlo­ny na fe­sti­wa­lu w Can­nes w ze­szłym…

Moodoid - Le Monde Möö

Tę fran­cu­ską gru­pę po­le­ca­ła mi sa­ma La­eti­tia Sa­dier ze Ste­reo­lab. „Za­bie­ra­ją cię w po­dróż, z któ­rej wra­casz ja­ko in­na oso­ba. Naj­bar­dziej jed­nak po­ru­sza mnie to, że w ich mu­zy­ce jest…

Daft Punk - Random Access Memories

Dwaj Fran­cu­zi oku­ta­ni w gu­stow­ne heł­my ro­bo­tów skła­da­ją hołd re­tro elek­tro­ni­ce, za­ra­zem pa­trząc w przy­szłość mu­zy­ki - nie go­dzą się na to, by au­to­ma­ty nie tyl­ko ukła­da­ły ra­dio­we play­li­sty, ale…