Demolka - Demolka

Jestem obiek­tem eks­pe­ry­men­tu” - śpie­wa na star­cie Dziewczyna Rakieta. Zawodzi, „krzy­czy w cie­le ze sta­li”, doda­je nade­mfa­zę, to znów oczysz­cza głos z każ­de­go uczu­cia i recy­tu­je. Jest muta­n­tem-przy­­by­­szem z apo­ka­lip­tycz­ne­go,…