Tag: Australia

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One Mo­re Ti­me, Wi­th Fe­eling” był po­ka­zy­wa­ny w ki­na­ch tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Ske­le­ton Tree” po­zna­łem pio­sen­ki, zo­ba­czy­łem czar­no-bia­ły do­ku­ment i Cave’a ra­dzą­ce­go so­bie po śmier­ci sy­na. Czy­taj da­lej...

Curse Ov Dialect - Twisted Strangers

W pły­ta­ch hi­pho­po­wy­ch naj­bar­dziej lu­bię to, że ma­ją in­tro­duk­cje. Mo­że się w ni­ch zda­rzyć do­słow­nie wszyst­ko. O.S.T.R. dał ostat­nio krót­ki, po­waż­ny mo­no­log o śmier­ci i mu­zy­ce. Cur­se Ov Dia­lect za­czy­na­ją pły­tę od „Bro­ther­ho­od”, któ­re z ko­lei za­czy­na się od prze­ste­ro­wa­ne­go frag­men­tu ja­kie­goś hi­tu z lat 80. (bą­dź je­go imi­ta­cji), a ten wy­ra­dza się w fun­da­ment pod­kła­du. Czy­taj da­lej...

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 bę­dę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wy­łą­czał złe pły­ty na­tych­mia­st, do­bry­ch słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na ra­zie wkle­jam efek­ty do­ść cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 ro­ku. Je­śli miał­bym wy­brać mo­ją pły­tę ro­ku, nie­spo­dzie­wa­nie dla mnie był­by to Kwa­dro­fo­nik ze Stru­giem. Czy­taj da­lej...

Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon

Ar­mia syn­te­za­to­rów wal­czy o od­świe­że­nie for­ma­tu neo so­ulu czy mo­że wo­kal­ne­go jaz­zu. Ko­cha­ją ten ze­spół Prin­ce, Ery­kah Ba­du i Q-Tip. Ma­ją ra­cję: „Cho­ose Your We­apon” to świet­nie za­śpie­wa­na, no­wo­cze­sna w brzmie­niu pły­ta, któ­rą prę­dzej niż na pół­ce „soul/jazz” moż­na po­ło­żyć w dział­ce „au­stra­lo­fu­tu­ry­zm”. Czy­taj da­lej...

Hugo Race & The True Spirit - Spirit

30 lat te­mu za­kła­dał The Bad Se­eds. W la­ta­ch ze­ro­wy­ch czy obec­ny­ch też bez tru­du zna­la­zł­by z Nic­kiem Cave’em wspól­ny ję­zyk. Hu­go Ra­ce, au­stra­lij­ski wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta, gry­wał w fil­ma­ch, pi­sał sce­na­riu­sze, na­gry­wał so­lo, z Fa­ta­li­sts, współ­two­rzy ka­pi­tal­ne Dirt­mu­sic z mu­zy­ka­mi Sa­cri Cu­ori, ale je­go głów­nym ze­spo­łem je­st The True Spi­rit. Czy­taj da­lej...

Mike Majkowski - Neighbouring Objects

Mi­ke Maj­kow­ski uro­dził się w 1983 ro­ku w Au­stra­lii, miesz­ka w Ber­li­nie, a po­cho­dzi z Pol­ski i czę­sto je­st tu obec­ny (współ­pra­cu­je m.in. z Mi­ko­ła­jem Trza­ską, Wa­cła­wem Zim­plem, Lot­to, ale też Chri­sem Abra­ham­sem czy Ha­ilu Mer­gią). Ar­ty­sta ma na kon­cie trzy pły­ty na kon­tra­bas so­lo. Czy­taj da­lej...