Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One Mo­re Ti­me, With Fe­eling” był po­ka­zy­wa­ny w ki­nach tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Ske­le­ton Tree” po­zna­łem pio­sen­ki, zo­ba­czy­łem czar­no-bia­ły do­ku­ment i…

Curse Ov Dialect - Twisted Strangers

W pły­tach hi­pho­po­wych naj­bar­dziej lu­bię to, że ma­ją in­tro­duk­cje. Mo­że się w nich zda­rzyć do­słow­nie wszyst­ko. O.S.T.R. dał ostat­nio krót­ki, po­waż­ny mo­no­log o śmier­ci i mu­zy­ce. Cur­se Ov Dia­lect za­czy­na­ją…

Lotto - Elite Feline

Na je­den z naj­cie­kaw­szych do tej po­ry al­bu­mów ro­ku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stwo­rzy­li je mi­ni­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy ar­ty­ści bie­gli w im­pro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 bę­dę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wy­łą­czał złe pły­ty na­tych­miast, do­brych słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na ra­zie wkle­jam efek­ty dość cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 ro­ku. Je­śli…

Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon

Ar­mia syn­te­za­to­rów wal­czy o od­świe­że­nie for­ma­tu neo so­ulu czy mo­że wo­kal­ne­go jaz­zu. Ko­cha­ją ten ze­spół Prin­ce, Ery­kah Ba­du i Q-Tip. Ma­ją ra­cję: „Cho­ose Your We­apon” to świet­nie za­śpie­wa­na, no­wo­cze­sna w…

Fraser A. Gorman - Slow Gum

Au­stra­lij­czyk Fra­ser A. Gor­man to ko­le­ga ar­tyst­ki zna­nej i ce­nio­nej - Co­urt­ney Bar­nett. Ta jest ze­lek­try­fi­ko­wa­na, bar­dziej hip­ster­ska od Van Et­ten, ale Fra­ser to kla­sycz­ny singer/songwriter z gi­ta­rą w ła­pie.…

Hugo Race & The True Spirit - Spirit

30 lat te­mu za­kła­dał The Bad Se­eds. W la­tach ze­ro­wych czy obec­nych też bez tru­du zna­la­zł­by z Nic­kiem Cave’em wspól­ny ję­zyk. Hu­go Ra­ce, au­stra­lij­ski wo­ka­li­sta i gi­ta­rzy­sta, gry­wał w fil­mach,…

Mike Majkowski - Neighbouring Objects

Mi­ke Maj­kow­ski uro­dził się w 1983 ro­ku w Au­stra­lii, miesz­ka w Ber­li­nie, a po­cho­dzi z Pol­ski i czę­sto jest tu obec­ny (współ­pra­cu­je m.in. z Mi­ko­ła­jem Trza­ską, Wa­cła­wem Zim­plem, Lot­to, ale…

Nick Cave & Warren Ellis - Lawless

Ścież­ka dźwię­ko­wa do wcho­dzą­ce­go dzi­siaj do kin fil­mu Joh­na Hil­l­co­ata „Gang­ster” z Shią La­Be­oufem i To­mem Har­dym. To nie wi­do­wi­sko­wy film gang­ster­ski, ale na­stro­jo­wy ob­raz cza­sów pro­hi­bi­cji.