Richard Flanagan - Śmierć przewodnika rzecznego

Śmierć prze­wod­ni­ka rzecz­ne­go” to debiu­tanc­ka powieść Richarda Flanagana, uzna­wa­ne­go dziś za naj­lep­sze­go austra­lij­skie­go powie­ścio­pi­sa­rza, lau­re­ata Nagrody Bookera. Z tą książ­ką war­to się wybrać do Puszczy Białowieskiej.

Nick Cave – Skeleton Tree

Film „One More Time, With Feeling” był poka­zy­wa­ny w kinach tyl­ko jed­ne­go dnia – w czwar­tek 8 wrze­śnia. Dzień przed pre­mie­rą pły­ty „Skeleton Tree” pozna­łem pio­sen­ki, zoba­czy­łem cza­r­no-bia­­ły doku­ment i…

Curse Ov Dialect - Twisted Strangers

W pły­tach hipho­po­wych naj­bar­dziej lubię to, że mają intro­duk­cje. Może się w nich zda­rzyć dosłow­nie wszyst­ko. O.S.T.R. dał ostat­nio krót­ki, poważ­ny mono­log o śmier­ci i muzy­ce. Curse Ov Dialect zaczy­na­ją…

Lotto - Elite Feline

Na jeden z naj­cie­kaw­szych do tej pory albu­mów roku skła­da­ją się dwie dłu­gie kom­po­zy­cje. Stworzyli je mini­ma­li­stycz­nie gra­ją­cy arty­ści bie­gli w impro­wi­za­cji, choć nie tyl­ko.

2015 - płyty roku, polskie i zagraniczne

W 2016 będę wię­cej czy­tał i wię­cej słu­chał. Wyłączał złe pły­ty natych­miast, dobrych słu­chał jesz­cze raz i jesz­cze raz. Na razie wkle­jam efek­ty dość cha­otycz­ne­go słu­cha­nia w 2015 roku. Jeśli…

Hiatus Kaiyote - Choose Your Weapon

Armia syn­te­za­to­rów wal­czy o odświe­że­nie for­ma­tu neo soulu czy może wokal­ne­go jaz­zu. Kochają ten zespół Prince, Erykah Badu i Q-Tip. Mają rację: „Choose Your Weapon” to świet­nie zaśpie­wa­na, nowo­cze­sna w…

Fraser A. Gorman - Slow Gum

Australijczyk Fraser A. Gorman to kole­ga artyst­ki zna­nej i cenio­nej - Courtney Barnett. Ta jest zelek­try­fi­ko­wa­na, bar­dziej hip­ster­ska od Van Etten, ale Fraser to kla­sycz­ny singer/songwriter z gita­rą w łapie.…

Hugo Race & The True Spirit - Spirit

30 lat temu zakła­dał The Bad Seeds. W latach zero­wych czy obec­nych też bez tru­du zna­la­zł­by z Nickiem Cave’em wspól­ny język. Hugo Race, austra­lij­ski woka­li­sta i gita­rzy­sta, gry­wał w fil­mach,…

Mike Majkowski - Neighbouring Objects

Mike Majkowski uro­dził się w 1983 roku w Australii, miesz­ka w Berlinie, a pocho­dzi z Polski i czę­sto jest tu obec­ny (współ­pra­cu­je m.in. z Mikołajem Trzaską, Wacławem Zimplem, Lotto, ale…