Voo Voo – 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Rebeka – Davos

Supermoce Rebeki są jak yin i yang. Ich muzy­ka żywi się połą­cze­niem kapi­tal­nych melo­dii i nie­oczy­wi­stych brzmień. Ich kon­cer­ty są dopra­co­wa­ne w każ­dym szcze­gó­le, ale zosta­wia­ją miej­sce na dzi­kość. Oboje…