Bastard Disco - Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u War­sza­wa ma re­no­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych ze­spo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, za­nim na do­bre za­czną funk­cjo­no­wać. Ba­stard Di­sco wy­ko­nu­je mu­zy­kę ide­al­nie pa­su­ją­cą do tej…

Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym de­biu­cie „Post” sprzed dwóch lat gru­pa Al­les na­gra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i mu­zycz­nie. Na tle zim­nych brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw jest mo­wa o „du­mie na­ro­do­wej”, „Bo­gu, ho­no­rze i oj­czyź­nie”,…

Queer Resource Center - Meeting New People

Ener­ge­tycz­ny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej War­sza­wy. Po przyj­ściu Hu­ber­ta Woź­nia­kow­skie­go w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie ze­spo­łu Eric Sho­ves Them In His Po­ckets (tak­że Chri­stoph Thun, mu­zyk gru­py Pau­la…

Masala Soundsystem - Ziemia na sprzedaż

Gło­śno i moc­no. Na wy­ja­ło­wio­nym z prze­ka­zu pol­skim ryn­ku mu­zycz­nym pły­ta o tak pun­ko­wej, go­rą­cej wy­mo­wie, tak bli­ska du­cho­wi epo­ki rzad­ko się zda­rza. Mo­że słu­cha­cze wo­lą coś na do­bry sen?

Daniel Spaleniak - Back Home

Po nie­złym de­biu­cie sprzed dwóch lat ło­dzia­nin Da­niel Spa­le­niak na­grał znacz­nie lep­szą od „Dre­amers” pły­tę. Za­in­te­re­so­wa­li się nią pro­du­cen­ci se­ria­lu „Ele­men­ta­ry” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w No­wym Jor­ku wer­sji przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa).

Super Girl Romantic Boys - Osobno

Ze­spół, któ­ry trzy la­ta te­mu był „naj­więk­szą pol­ską re­ak­ty­wa­cją”, nie czuł się chy­ba za do­brze w sza­tach po­wra­ca­ją­cych mi­strzów i wziął się do re­gu­lar­nej ro­bo­ty.

Hidden World - Singles

Tyl­ko sześć pio­se­nek, ale sa­me do­bre. Każ­dą war­szaw­ski ze­spół wy­dał wcze­śniej na wi­ny­lo­wych sin­glach - te­raz pierw­szy raz na kom­pak­cie. Ze­spół po­cho­dzi z Pu­ław i ostat­nio był w tra­sie kon­cer­to­wej…

Super Girl & Romantic Boys - Stop!klatka

Po­wrót wca­le nie ta­ki no­stal­gicz­ny. W ze­szłym ro­ku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od de­ka­dy de­biut Su­per Girl & Ro­man­tic Boys, a ze­spół za­grał na­wet na Off Fe­sti­va­lu. Dro­ga do no­wych dzia­łań…

19 Wiosen - Cinema natura

„Wszyst­ko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo za­wsze sza­re” - śpie­wa Mar­cin Pryt w „So­la­ri­sie urbi­no”, mo­że naj­czy­tel­niej od­da­ją­cym daw­ne 19 Wio­sen. Na pierw­szym pla­nie są tu ar­cha­icz­ne kla­wi­sze Grze­go­rza Fajn­gol­da i…