Bastard Disco - Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u Warszawa ma reno­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych zespo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, zanim na dobre zaczną funk­cjo­no­wać. Bastard Disco wyko­nu­je muzy­kę ide­al­nie pasu­ją­cą do tej… 

Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym debiu­cie „Post” sprzed dwóch lat gru­pa Alles nagra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i muzycz­nie. Na tle zim­nych brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw jest mowa o „dumie naro­do­wej”, „Bogu, hono­rze i ojczyź­nie”,…

Queer Resource Center - Meeting New People

Energetyczny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej Warszawy. Po przyj­ściu Huberta Woźniakowskiego w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie zespo­łu Eric Shoves Them In His Pockets (tak­że Christoph Thun, muzyk gru­py Paula… 

Masala Soundsystem - Ziemia na sprzedaż

Głośno i moc­no. Na wyja­ło­wio­nym z prze­ka­zu pol­skim ryn­ku muzycz­nym pły­ta o tak pun­ko­wej, gorą­cej wymo­wie, tak bli­ska ducho­wi epo­ki rzad­ko się zda­rza. Może słu­cha­cze wolą coś na dobry sen?

Daniel Spaleniak - Back Home

Po nie­złym debiu­cie sprzed dwóch lat łodzia­nin Daniel Spaleniak nagrał znacz­nie lep­szą od „Dreamers” pły­tę. Zainteresowali się nią pro­du­cen­ci seria­lu „Elementary” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w Nowym Jorku wer­sji przy­gód Sherlocka Holmesa).

Super Girl Romantic Boys - Osobno

Zespół, któ­ry trzy lata temu był „naj­więk­szą pol­ską reak­ty­wa­cją”, nie czuł się chy­ba za dobrze w sza­tach powra­ca­ją­cych mistrzów i wziął się do regu­lar­nej robo­ty.

Hidden World - Singles

Tylko sześć pio­se­nek, ale same dobre. Każdą war­szaw­ski zespół wydał wcze­śniej na winy­lo­wych sin­glach - teraz pierw­szy raz na kom­pak­cie. Zespół pocho­dzi z Puław i ostat­nio był w tra­sie kon­cer­to­wej…

Super Girl & Romantic Boys - Stop!klatka

Powrót wca­le nie taki nostal­gicz­ny. W zeszłym roku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od deka­dy debiut Super Girl & Romantic Boys, a zespół zagrał nawet na Off Festivalu. Droga do nowych dzia­łań…

19 Wiosen - Cinema natura

Wszystko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo zawsze sza­re” - śpie­wa Marcin Pryt w „Solarisie urbi­no”, może naj­czy­tel­niej odda­ją­cym daw­ne 19 Wiosen. Na pierw­szym pla­nie są tu archa­icz­ne kla­wi­sze Grzegorza Fajngolda i…