Tag: Antena Krzyku

Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym de­biu­cie „Po­st” sprzed dwó­ch lat gru­pa Al­les na­gra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i mu­zycz­nie. Na tle zim­ny­ch brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw je­st mo­wa o „du­mie na­ro­do­wej”, „Bo­gu, ho­no­rze i oj­czyź­nie”, a póź­niej o „glo­ria vic­tis ra­mię w ra­mię”. A w tle Cho­pin. Czy­taj da­lej...

Queer Resource Center - Meeting New People

Ener­ge­tycz­ny rock and roll z mię­dzy­na­ro­do­wej War­sza­wy. Po przyj­ściu Hu­ber­ta Woź­nia­kow­skie­go w skła­dzie zna­la­zło się dwie trze­cie ze­spo­łu Eric Sho­ves Them In His Po­ckets (tak­że Chri­sto­ph Thun, mu­zyk gru­py Pau­la i Ka­rol), ale Qu­eer Re­so­ur­ce Cen­ter gra szyb­ciej i ostrzej, mniej me­lan­cho­lij­nie niż ten ze­spół. Czy­taj da­lej...

Daniel Spaleniak - Back Home

Po nie­złym de­biu­cie sprzed dwó­ch lat ło­dzia­nin Da­niel Spa­le­niak na­grał znacz­nie lep­szą od „Dre­amers” pły­tę. Za­in­te­re­so­wa­li się nią pro­du­cen­ci se­ria­lu „Ele­men­ta­ry” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w No­wym Jor­ku wer­sji przy­gód Sher­loc­ka Hol­me­sa). Czy­taj da­lej...

Hidden World - Singles

Tyl­ko sześć pio­se­nek, ale sa­me do­bre. Każ­dą war­szaw­ski ze­spół wy­dał wcze­śniej na wi­ny­lo­wy­ch sin­gla­ch - te­raz pierw­szy raz na kom­pak­cie. Ze­spół po­cho­dzi z Pu­ław i ostat­nio był w tra­sie kon­cer­to­wej z The Stubs, któ­rzy wy­da­ją się rów­nie do­brym punk­tem od­nie­sie­nia jak The Black Ta­pes. Hid­den World gra me­lo­dyj­ne­go rock and rol­la z hardcore’em w tle. Czy­taj da­lej...

Super Girl & Romantic Boys - Stop!klatka

Po­wrót wca­le nie ta­ki no­stal­gicz­ny. W ze­szłym ro­ku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od de­ka­dy de­biut Su­per Girl & Ro­man­tic Boys, a ze­spół za­grał na­wet na Off Fe­sti­va­lu. Dro­ga do no­wy­ch dzia­łań by­ła otwar­ta. Te­raz wy­szła wi­ny­lo­wa pły­ta, le­d­wie pięć pio­se­nek, w tym je­den co­ver, ale co to są za pio­sen­ki! Czy­taj da­lej...