Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym debiu­cie „Post” sprzed dwóch lat gru­pa Alles nagra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i muzycz­nie. Na tle zim­nych brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw jest mowa o „dumie naro­do­wej”, „Bogu, hono­rze i ojczyź­nie”,…

Daniel Spaleniak - Back Home

Po nie­złym debiu­cie sprzed dwóch lat łodzia­nin Daniel Spaleniak nagrał znacz­nie lep­szą od „Dreamers” pły­tę. Zainteresowali się nią pro­du­cen­ci seria­lu „Elementary” (współ­cze­snej, osa­dzo­nej w Nowym Jorku wer­sji przy­gód Sherlocka Holmesa).