Voo Voo - 7

Voo Voo na­gra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną mu­zycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Woj­ciech Wa­glew­ski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu mu­zy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Wojtek Mazolewski - Chaos pełen idei

Pod ma­ło od­kryw­czym ty­tu­łem ukry­wa się mu­zy­ka nie­odbie­ga­ją­ca od bar­dziej me­lo­dyj­nych, pio­sen­ko­wych do­ko­nań jaz­zo­wo-pun­ko­we­go ba­si­sty Wojt­ka Ma­zo­lew­skie­go (bar­dziej niż o ga­tun­ki cho­dzi tu o po­dej­ście do ma­te­rii mu­zycz­nej).

Bisz/Radex - Wilczy humor

Do tej po­ry obaj zaj­mo­wa­li się tro­chę czym in­nym – Ra­dex to Ra­dek Łu­ka­sie­wicz z ze­spo­łu Pust­ki, a Bisz pro­wa­dzi hi­pho­po­wą or­kie­strę B.O.K.

Smolik/Grosiak/Miuosh - Historie

MPW szu­ka no­wych form upo­wszech­nia­nia pa­mię­ci o zry­wie z 1944. Ostat­nio wek­tor po­szu­ki­wań zwró­cił się z eks­ta­zy wal­ki w stro­nę cier­pień cy­wi­lów.

Makaruk - Kino mocne

Uta­len­to­wa­ny mu­zyk i pro­du­cent Da­riusz Ma­ka­ruk prze­no­si pio­sen­ki z pol­skich fil­mów z lat 30. w XXI wiek. Moż­na by po­wie­dzieć, że pły­nie na fa­li po­pu­lar­no­ści se­ria­lu „Bo­do”, gdy­by nie to,…

Piotr Rogucki - J.P. Śliwa

Trze­ci so­lo­wy al­bum wo­ka­li­sty Co­my jest re­kla­mo­wa­ny ja­ko „pły­ta nie­moż­li­wa i uto­pij­na, pły­ta – wy­zwa­nie (...) To za­pis ar­ty­stycz­nych po­szu­ki­wań twór­cy ba­lan­su­ją­ce­go na gra­ni­cy mu­zy­ki roc­ko­wej, sztu­ki te­atral­nej i me­dial­ne­go…

Fisz Emade - Zwierzę bez nogi

Bliź­niac­two sy­nów Woj­cie­cha Wa­glew­skie­go z Be­astie Boys nie jest no­we. Ude­rza w ze­sta­wie­niu po­przed­nie­go al­bu­mu Fisz Ema­de „He­avi Me­tal” (2008) i gi­ta­ro­wej pły­ty Kim No­wak (2010). Na obu bra­cia tak…

różni wykonawcy - Wszystko płynie

Nie wszy­scy jed­nak wy­bio­rą się w tym ro­ku na im­pre­zę. Frak­cja uni­ka­czy syl­we­stra z ro­ku na rok ro­śnie, cza­sem do­brze spę­dzić ten wie­czór w do­mu. A wte­dy jak nie „Za­ko­cha­ny…

Dagadana - Dlaczego nie

Mło­dy pol­sko-ukra­iń­ski ze­spół po ze­szło­rocz­nym de­biu­cie nie zwal­nia tem­pa. W so­bo­tę Da­ga­da­na za­gra w War­sza­wie przed Ti­na­ri­wen, w li­sto­pa­dzie w Pa­ry­żu, a w grud­niu - w Sin­ga­pu­rze i Dża­kar­cie! Jak…

Waglewski Fisz Emade - Matka, syn, Bóg

Pierw­sza pły­ta Wa­glew­ski Fisz Ema­de (oj­ciec Woj­ciech, syn Bar­tek, syn Pio­trek) wy­szła już pięć lat te­mu. W dru­giej ude­rza gra z tam­tą okład­ką, bia­łą z wy­raź­ny­mi skła­da­ny­mi z po­łó­wek zdję­cia­mi…