Tag: Agora

Makaruk - Kino mocne

Uta­len­to­wa­ny mu­zyk i pro­du­cent Da­riu­sz Ma­ka­ruk prze­no­si pio­sen­ki z pol­ski­ch fil­mów z lat 30. w XXI wiek. Moż­na by po­wie­dzieć, że pły­nie na fa­li po­pu­lar­no­ści se­ria­lu „Bo­do”, gdy­by nie to, że wer­sje z „Ki­na moc­ne­go” są od­waż­ne, jaz­zu­ją­co-elek­tro­nicz­ne. Czy­taj da­lej...

Piotr Rogucki - J.P. Śliwa

Trze­ci so­lo­wy al­bum wo­ka­li­sty Co­my je­st re­kla­mo­wa­ny ja­ko „pły­ta nie­moż­li­wa i uto­pij­na, pły­ta – wy­zwa­nie (...) To za­pis ar­ty­stycz­ny­ch po­szu­ki­wań twór­cy ba­lan­su­ją­ce­go na gra­ni­cy mu­zy­ki roc­ko­wej, sztu­ki te­atral­nej i me­dial­ne­go ma­in­stre­amu”. Czy­taj da­lej...

Fisz Emade - Zwierzę bez nogi

Bliź­niac­two sy­nów Woj­cie­cha Wa­glew­skie­go z Be­astie Boys nie je­st no­we. Ude­rza w ze­sta­wie­niu po­przed­nie­go al­bu­mu Fi­sz Ema­de „He­avi Me­tal” (2008) i gi­ta­ro­wej pły­ty Kim No­wak (2010). Na obu bra­cia tak jak no­wo­jor­czy­cy ro­bi­li mu­zy­kę wiel­kie­go mia­sta - tak sa­mo w ży­wym skła­dzie, jak na bi­ta­ch i pod­kła­da­ch. Czy­taj da­lej...

Dagadana - Dlaczego nie

Mło­dy pol­sko-ukra­iń­ski ze­spół po ze­szło­rocz­nym de­biu­cie nie zwal­nia tem­pa. W so­bo­tę Da­ga­da­na za­gra w War­sza­wie przed Ti­na­ri­wen, w li­sto­pa­dzie w Pa­ry­żu, a w grud­niu - w Sin­ga­pu­rze i Dża­kar­cie! Jak w re­fre­nie Fi­sza ta mu­zy­ka je­st ję­zy­kiem wszech­świa­ta. Czy­taj da­lej...