Voo Voo - 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Wojtek Mazolewski - Chaos pełen idei

Pod mało odkryw­czym tytu­łem ukry­wa się muzy­ka nie­odbie­ga­ją­ca od bar­dziej melo­dyj­nych, pio­sen­ko­wych doko­nań jaz­zo­­wo-pun­ko­­we­­go basi­sty Wojtka Mazolewskiego (bar­dziej niż o gatun­ki cho­dzi tu o podej­ście do mate­rii muzycz­nej).

Bisz/Radex - Wilczy humor

Do tej pory obaj zaj­mo­wa­li się tro­chę czym innym – Radex to Radek Łukasiewicz z zespo­łu Pustki, a Bisz pro­wa­dzi hipho­po­wą orkie­strę B.O.K.

Smolik/Grosiak/Miuosh - Historie

MPW szu­ka nowych form upo­wszech­nia­nia pamię­ci o zry­wie z 1944. Ostatnio wek­tor poszu­ki­wań zwró­cił się z eks­ta­zy wal­ki w stro­nę cier­pień cywi­lów.

Makaruk - Kino mocne

Utalentowany muzyk i pro­du­cent Dariusz Makaruk prze­no­si pio­sen­ki z pol­skich fil­mów z lat 30. w XXI wiek. Można by powie­dzieć, że pły­nie na fali popu­lar­no­ści seria­lu „Bodo”, gdy­by nie to,…

Piotr Rogucki - J.P. Śliwa

Trzeci solo­wy album woka­li­sty Comy jest rekla­mo­wa­ny jako „pły­ta nie­moż­li­wa i uto­pij­na, pły­ta – wyzwa­nie (...) To zapis arty­stycz­nych poszu­ki­wań twór­cy balan­su­ją­ce­go na gra­ni­cy muzy­ki roc­ko­wej, sztu­ki teatral­nej i medial­ne­go…

Fisz Emade - Zwierzę bez nogi

Bliźniactwo synów Wojciecha Waglewskiego z Beastie Boys nie jest nowe. Uderza w zesta­wie­niu poprzed­nie­go albu­mu Fisz Emade „Heavi Metal” (2008) i gita­ro­wej pły­ty Kim Nowak (2010). Na obu bra­cia tak…

różni wykonawcy - Wszystko płynie

Nie wszy­scy jed­nak wybio­rą się w tym roku na impre­zę. Frakcja uni­ka­czy syl­we­stra z roku na rok rośnie, cza­sem dobrze spę­dzić ten wie­czór w domu. A wte­dy jak nie „Zakochany…

Dagadana - Dlaczego nie

Młody pol­sko-ukra­­i­ń­ski zespół po zeszło­rocz­nym debiu­cie nie zwal­nia tem­pa. W sobo­tę Dagadana zagra w Warszawie przed Tinariwen, w listo­pa­dzie w Paryżu, a w grud­niu - w Singapurze i Dżakarcie! Jak…

Waglewski Fisz Emade - Matka, syn, Bóg

Pierwsza pły­ta Waglewski Fisz Emade (ojciec Wojciech, syn Bartek, syn Piotrek) wyszła już pięć lat temu. W dru­giej ude­rza gra z tam­tą okład­ką, bia­łą z wyraź­ny­mi skła­da­ny­mi z połó­wek zdję­cia­mi…