Sohn - Rennen

An­giel­skie­mu pro­du­cen­to­wi do­brze zro­bi­ło ka­li­for­nij­skie po­wie­trze. Sohn po­pra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­nych me­lo­dii pod na­wa­łem elek­tro­ni­ki i po­ka­zu­je, jak do­brze śpie­wa. I wciąż lu­bi so­lid­ny bas.

różni wykonawcy - Day Of The Dead

Ze­staw co­ve­rów The Gra­te­ful De­ad: 59 utwo­rów, po­nad 300 mi­nut mu­zy­ki. Do­wód na ak­tu­al­ność le­gen­dy ame­ry­kań­skie­go roc­ka? Ra­czej na ży­wot­ność dzi­siej­szej sce­ny.

Liima - ii

Gra po­zo­rów: „ii” jest pierw­szą pły­tą, a de­biu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do no­we­go ze­spo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Ta­tu Rönk­kö za­pro­sił bo­wiem trzech mu­zy­ków duń­skiej gru­py Efter­klang. Pio­sen­ki za­war­te na „ii” opra­co­wa­li…

LNZNDRF - LNZNDRF

No­wość. Ma­ją „wła­sną dzia­łal­ność” bra­cia Aaron i Bry­ce Des­sne­ro­wie, ma wo­ka­li­sta Matt Ber­nin­ger (w du­ecie EL VY), przy­szedł czas na dwóch skry­tych do­tąd w cie­niu człon­ków The Na­tio­nal. Bra­cia Bry­an…

Daughter - Not To Disappear

Do­nio­sły po­wrót de­biu­tan­tów z 2013 r. Dru­gi al­bum bry­tyj­skie­go tria Dau­gh­ter po­wstał w No­wym Jor­ku, pod okiem Ni­co­la­sa Vern­he­sa (pro­du­cent ze­spo­łów De­er­hun­ter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Mo­odo­ïd). Na „Not…

EL VY - Return To The Moon

Świe­żo brzmią­cy du­et sta­rych wy­ja­da­czy. Hi­sto­ria ja­kich wie­le: zna­ni mu­zy­cy miesz­ka­ją­cy w hip­ster­skim Por­t­land i jesz­cze gor­szym No­wym Jor­ku gra­ją coś, co nie przy­stoi im w ma­cie­rzy­stych gru­pach.

Grimes - Art Angels

Oto na­dzie­ja po­pkul­tu­ry: lep­sza La­dy Ga­ga, bar­dziej uta­len­to­wa­na La­na Del Rey i bar­dziej py­ska­ta Tay­lor Swift. Z pod­ziem­nej sce­ny Mont­re­alu wy­nu­rzy­ła się dzię­ki mrocz­nej pły­cie „Vi­sions” (2012), swo­jej trze­ciej.

Deerhunter - Fading Frontier

Pa­ty­ko­wa­ty, cier­pią­cy na ze­spół Mar­fa­na Brad­ford Cox, rocz­nik ’82, już ja­ko dzie­ciak po­sta­wił na mu­zy­kę. Wy­da­wał pły­tę za pły­tą, pu­chło udo­stęp­nia­ne w in­ter­ne­cie ar­chi­wum pio­se­nek. Tak by­ło do mo­men­tu, gdy…

U.S. Girls - Half Free

Wbrew na­zwie U.S. Girls nie są ze­spo­łem, lecz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Re­my, Ame­ry­kan­ki z To­ron­to. Po dwóch szorst­kich, eks­pe­ry­men­tal­nych pły­tach za­czę­ła ona na­gry­wać pio­sen­ki, a de­biut w słyn­nej wy­twór­ni 4AD…

Beirut - No No No

Cho­wa­ją­cy za szyl­dem Be­irut Zach Con­don, Ame­ry­ka­nin z No­we­go Mek­sy­ku, zda­je się kla­sy­kiem mu­zy­ki nie­za­leż­nej, a nie skoń­czył jesz­cze 30 lat. Miał moc­ne wej­ście - bli­sko de­ka­dę te­mu dwie­ma pły­ta­mi…