Tag: 4AD

Liima - ii

Gra po­zo­rów: „ii” je­st pierw­szą pły­tą, a de­biu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do no­we­go ze­spo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Ta­tu Rönk­kö za­pro­sił bo­wiem trzech mu­zy­ków duń­skiej gru­py Efter­klang. Pio­sen­ki za­war­te na „ii” opra­co­wa­li pod­czas mie­sięcz­ny­ch po­by­tów („re­zy­den­cji”) w Fin­lan­dii, Ber­li­nie, Stam­bu­le i na Ma­de­rze. Czy­taj da­lej...

LNZNDRF - LNZNDRF

No­wo­ść. Ma­ją „wła­sną dzia­łal­no­ść” bra­cia Aaron i Bry­ce Des­sne­ro­wie, ma wo­ka­li­sta Matt Ber­nin­ger (w du­ecie EL VY), przy­sze­dł czas na dwó­ch skry­ty­ch do­tąd w cie­niu człon­ków The Na­tio­nal. Bra­cia Bry­an i Scott De­ven­dor­fo­wie, od­po­wied­nio per­ku­si­sta i ba­si­sta wy­wo­dzą­ce­go się z Ohio ze­spo­łu, za­ło­ży­li no­wą gru­pę. Czy­taj da­lej...

Daughter - Not To Disappear

Do­nio­sły po­wrót de­biu­tan­tów z 2013 r. Dru­gi al­bum bry­tyj­skie­go tria Dau­gh­ter po­wstał w No­wym Jor­ku, pod okiem Ni­co­la­sa Vern­he­sa (pro­du­cent ze­spo­łów De­er­hun­ter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Mo­odo­ïd). Na „Not To Di­sap­pe­ar” Dau­gh­ter lą­du­je gdzieś mię­dzy ci­chut­kim Low a shoegaze’owym Slow­di­ve. Czy­taj da­lej...

Deerhunter - Fading Frontier

Pa­ty­ko­wa­ty, cier­pią­cy na ze­spół Mar­fa­na Brad­ford Cox, rocz­nik ’82, już ja­ko dzie­ciak po­sta­wił na mu­zy­kę. Wy­da­wał pły­tę za pły­tą, pu­chło udo­stęp­nia­ne w in­ter­ne­cie ar­chi­wum pio­se­nek. Tak by­ło do mo­men­tu, gdy w ze­szłym ro­ku dyk­ta­to­ra ze­spo­łu De­er­hun­ter prze­je­chał sa­mo­chód. Czy­taj da­lej...

U.S. Girls - Half Free

Wbrew na­zwie U.S. Girls nie są ze­spo­łem, le­cz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Re­my, Ame­ry­kan­ki z To­ron­to. Po dwó­ch szorst­ki­ch, eks­pe­ry­men­tal­ny­ch pły­ta­ch za­czę­ła ona na­gry­wać pio­sen­ki, a de­biut w słyn­nej wy­twór­ni 4AD za­li­cza z pły­tą ogó­łem pią­tą – naj­bar­dziej wy­gła­dzo­ną brzmie­nio­wo, przy­stęp­ną. Czy­taj da­lej...