Sohn - Rennen

Angielskiemu pro­du­cen­to­wi dobrze zro­bi­ło kali­for­nij­skie powie­trze. Sohn popra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­nych melo­dii pod nawa­łem elek­tro­ni­ki i poka­zu­je, jak dobrze śpie­wa. I wciąż lubi solid­ny bas.

różni wykonawcy - Day Of The Dead

Zestaw cove­rów The Grateful Dead: 59 utwo­rów, ponad 300 minut muzy­ki. Dowód na aktu­al­ność legen­dy ame­ry­kań­skie­go roc­ka? Raczej na żywot­ność dzi­siej­szej sce­ny.

Liima - ii

Gra pozo­rów: „ii” jest pierw­szą pły­tą, a debiu­tan­ta­mi – sta­rzy zna­jo­mi. Do nowe­go zespo­łu fiń­ski per­ku­si­sta Tatu Rönkkö zapro­sił bowiem trzech muzy­ków duń­skiej gru­py Efterklang. Piosenki zawar­te na „ii” opra­co­wa­li…

LNZNDRF - LNZNDRF

Nowość. Mają „wła­sną dzia­łal­ność” bra­cia Aaron i Bryce Dessnerowie, ma woka­li­sta Matt Berninger (w duecie EL VY), przy­szedł czas na dwóch skry­tych dotąd w cie­niu człon­ków The National. Bracia Bryan…

Daughter - Not To Disappear

Doniosły powrót debiu­tan­tów z 2013 r. Drugi album bry­tyj­skie­go tria Daughter powstał w Nowym Jorku, pod okiem Nicolasa Vernhesa (pro­du­cent zespo­łów Deerhunter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Moodoïd). Na „Not…

EL VY - Return To The Moon

Świeżo brzmią­cy duet sta­rych wyja­da­czy. Historia jakich wie­le: zna­ni muzy­cy miesz­ka­ją­cy w hip­ster­skim Portland i jesz­cze gor­szym Nowym Jorku gra­ją coś, co nie przy­stoi im w macie­rzy­stych gru­pach.

Grimes - Art Angels

Oto nadzie­ja popkul­tu­ry: lep­sza Lady Gaga, bar­dziej uta­len­to­wa­na Lana Del Rey i bar­dziej pyska­ta Taylor Swift. Z pod­ziem­nej sce­ny Montrealu wynu­rzy­ła się dzię­ki mrocz­nej pły­cie „Visions” (2012), swo­jej trze­ciej.

Deerhunter - Fading Frontier

Patykowaty, cier­pią­cy na zespół Marfana Bradford Cox, rocz­nik ’82, już jako dzie­ciak posta­wił na muzy­kę. Wydawał pły­tę za pły­tą, puchło udo­stęp­nia­ne w inter­ne­cie archi­wum pio­se­nek. Tak było do momen­tu, gdy…

U.S. Girls - Half Free

Wbrew nazwie U.S. Girls nie są zespo­łem, lecz jed­no­oso­bo­wą dzia­łal­no­ścią Meg Remy, Amerykanki z Toronto. Po dwóch szorst­kich, eks­pe­ry­men­tal­nych pły­tach zaczę­ła ona nagry­wać pio­sen­ki, a debiut w słyn­nej wytwór­ni 4AD…

Beirut - No No No

Chowający za szyl­dem Beirut Zach Condon, Amerykanin z Nowego Meksyku, zda­je się kla­sy­kiem muzy­ki nie­za­leż­nej, a nie skoń­czył jesz­cze 30 lat. Miał moc­ne wej­ście - bli­sko deka­dę temu dwie­ma pły­ta­mi…