Jakub Adamec - Are You Human? Confirmed.

Al­bum po­cho­dzą­ce­go z Czech Ja­ku­ba Adam­ca to pięk­ny przy­kład hu­ma­ni­stycz­nej mu­zy­ki syn­te­tycz­nej. „Are You Hu­man? Con­fir­med.” wart jest mszy.

J. Cole - 4 Your Eyez Only

No­wa pły­ta ra­pe­ra i ak­ty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept al­bum. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się hi­sto­ria di­le­ra, któ­ry po­rzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­lazł mi­łość ży­cia i za­ło­żył ro­dzi­nę. Ale…

Mirt - Random Soundtrack

To­masz Mirt gra na syn­te­za­to­rze mo­du­lar­nym, ro­bi też na­gra­nia te­re­no­we, część z nich pod­czas wy­praw do Azji Po­łu­dnio­wo-Wschod­niej. Na „Ran­dom So­und­track” two­rzy puz­zle z ge­ne­ro­wa­nych przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów…

Fertile Hump - Dead Heart

Praw­dzi­wy rock and roll - blu­eso­wy, ko­rzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Mag­dę Kra­mer i po­zo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tom­ka Szkie­lę z The Stubs. Kła­nia się na­tu­ral­ny opo­wia­dacz Jack Whi­te, a z…

The Bartenders - Poles Are Movin’

Dru­gi al­bum The Bar­ten­ders sy­gna­li­zu­je, że war­szaw­ski ze­spół osią­gnął po­ziom świa­to­wy. Wy­bit­ni in­stru­men­ta­li­ści gra­ją czuj­nie, z bi­glem, w do­dat­ku do­cze­ka­li się uta­len­to­wa­ne­go wo­ka­li­sty pi­szą­ce­go do­bre tek­sty.

The Wedding Present - Going, Going...

Wy­da­na we wrze­śniu mo­nu­men­tal­na pły­ta we­te­ra­nów z Wed­ding Pre­sent jest świet­na. Za­czy­na się od czte­rech zu­peł­nie od sie­bie róż­nych utwo­rów, póź­niej roz­wi­ja się w dzie­ło roc­ko­we, ale bez­pre­ten­sjo­nal­ne. Na ko­niec…

Łąki Łan - Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, im­pre­zo­wy czas ta­ka pły­ta jak „Syn­to­nia” Łą­ki Łan jest nie­odzow­na. Moż­na przy niej sza­leć, tań­czyć, do­ka­zy­wać, a je­śli tak jak mu­zy­cy wsko­czy­my w ko­stium owa­da – po­zo­stać przy…

Vespa - Diamenty i jedwabie

Na no­wym al­bu­mie Ve­spy wię­cej niż kla­sycz­ne­go ska jest swin­gu­ją­cej mu­zy­ki re­tro. Nie­ste­ty, mu­zy­kom nie za­wsze wy­star­cza ener­gii i do­brych tek­stów.

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

„Sy­re­ni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z War­sza­wy. Ar­ty­sta z brzmień gi­ta­ro­wych ro­dem z lat 60. ka­ta­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne la­ta 80. A przy oka­zji doj­rzał ja­ko…