J. Cole - 4 Your Eyez Only

Nowa pły­ta rape­ra i akty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept album. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się histo­ria dile­ra, któ­ry porzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­lazł miłość życia i zało­żył rodzi­nę. Ale… 

Mirt - Random Soundtrack

Tomasz Mirt gra na syn­te­za­to­rze modu­lar­nym, robi też nagra­nia tere­no­we, część z nich pod­czas wypraw do Azji Południowo-Wschodniej. Na „Random Soundtrack” two­rzy puz­zle z gene­ro­wa­nych przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów…

Fertile Hump - Dead Heart

Prawdziwy rock and roll - blu­eso­wy, korzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Magdę Kramer i pozo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tomka Szkielę z The Stubs. Kłania się natu­ral­ny opo­wia­dacz Jack White, a z… 

The Bartenders - Poles Are Movin’

Drugi album The Bartenders sygna­li­zu­je, że war­szaw­ski zespół osią­gnął poziom świa­to­wy. Wybitni instru­men­ta­li­ści gra­ją czuj­nie, z biglem, w dodat­ku docze­ka­li się uta­len­to­wa­ne­go woka­li­sty piszą­ce­go dobre tek­sty.

The Wedding Present - Going, Going...

Wydana we wrze­śniu monu­men­tal­na pły­ta wete­ra­nów z Wedding Present jest świet­na. Zaczyna się od czte­rech zupeł­nie od sie­bie róż­nych utwo­rów, póź­niej roz­wi­ja się w dzie­ło roc­ko­we, ale bez­pre­ten­sjo­nal­ne. Na koniec… 

Łąki Łan - Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, impre­zo­wy czas taka pły­ta jak „Syntonia” Łąki Łan jest nie­odzow­na. Można przy niej sza­leć, tań­czyć, doka­zy­wać, a jeśli tak jak muzy­cy wsko­czy­my w kostium owa­da – pozo­stać przy… 

Vespa - Diamenty i jedwabie

Na nowym albu­mie Vespy wię­cej niż kla­sycz­ne­go ska jest swin­gu­ją­cej muzy­ki retro. Niestety, muzy­kom nie zawsze wystar­cza ener­gii i dobrych tek­stów.

Innercity Ensemble - III

Trzecia pły­ta zało­żo­nej w Bydgoszczy impro­wi­zu­ją­cej muzycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze widzą w Innercity Ensemble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Niedawno „III” zaję­ło 3. miej­sce na liście płyt mija­ją­ce­go roku według por­ta­lu…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

Syreni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z Warszawy. Artysta z brzmień gita­ro­wych rodem z lat 60. kata­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne lata 80. A przy oka­zji doj­rzał jako…