Łukasz Orbitowski - Inna dusza

Przed Ni­ke usi­ło­wa­łem prze­czy­tać choć część no­mi­no­wa­nych ksią­żek. Uzna­łem, że „In­na du­sza” pew­nie wej­dzie do fi­na­łu i że ta­ka li­te­ra­tu­ra, po­wiedz­my, po­pu­lar­na da mi roz­pęd do czy­ta­nia ko­lej­nych utwo­rów. Prze­wi­dy­wa­nia spraw­dzi­ły się…

Bruno Światłocień - Dies irae

W na­gra­niu trze­ciej pły­ty Bru­no Świa­tło­cie­nia po­mógł Mi­chał Go­ran Mie­goń zna­ny z Kiev Of­fi­ce. Mrocz­na, groź­na mu­zy­ka pro­jek­tu po­ety, ma­la­rza i wo­ka­li­sty Bro­ni­sła­wa Ehr­li­cha mie­ści się w es­te­ty­ce no­wo­fa­lo­wej, a…

Bruno Schulz - Imperium

Zi­ma w Ło­dzi w tym ro­ku wy­jąt­ko­wo po­nu­ra. Ma­ło kto pi­sze tak przy­gnę­bia­ją­ce tek­sty jak Ka­rol Sto­la­rek, wo­ka­li­sta ter­ce­tu Bru­no Schulz, a mu­zy­ka gru­py też do we­so­łych nie na­le­ży. To…

Nadia Reid - Listen To Formation Look For The Signs

Naj­star­sze pio­sen­ki na tę de­biu­tanc­ką pły­tę Nad­ia Re­id na­pi­sa­ła sie­dem lat te­mu. 24-lat­ka z Port Chal­mers w No­wej Ze­lan­dii jest życz­li­wie przyj­mo­wa­na przez za­gra­nicz­ne por­ta­le, ko­lek­cjo­nu­je po­rów­na­nia do Lau­ry Mar­ling…

Zeitkratzer - Saturation

25 mie­się­cy te­mu zmarł kom­po­zy­tor Zbi­gniew Kar­kow­ski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych po­sta­ci mu­zy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Je­go me­to­dą wy­zwo­le­nia mu­zy­ki kla­sycz­nej z XIX-wiecz­nych oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, na­rzę­dziem –…

Daughter - Not To Disappear

Do­nio­sły po­wrót de­biu­tan­tów z 2013 r. Dru­gi al­bum bry­tyj­skie­go tria Dau­gh­ter po­wstał w No­wym Jor­ku, pod okiem Ni­co­la­sa Vern­he­sa (pro­du­cent ze­spo­łów De­er­hun­ter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Mo­odo­ïd). Na „Not…

Archy Marshall - A New Place 2 Drown

Dwa la­ta te­mu spo­ry aplauz na Wy­spach Bry­tyj­skich wy­wo­łał King Kru­le, smu­kły ru­dy mło­dzie­niec ro­bią­cy ro­dzaj son­gw­ri­ter­skie­go hip-ho­pu (pły­ta „6 Fe­et Un­der­ne­ath the Mo­on”). Ar­chy Mar­shall wró­cił wła­śnie z no­wą…

Mona Mur - Warsaw

Cie­ka­wost­ka dla wiel­bi­cie­li Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. W koń­cu 1989 r. do War­sza­wy przy­jeż­dża Niem­ka Mo­na Mur, cór­ka emi­gran­tów z Pol­ski, w la­tach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z mu­zy­ka­mi Ein­stürzen­de Neu­bau­ten i Die­te­rem…

Księżyc - Rabbit Eclipse

Ta­jem­ni­czy Księ­życ w la­tach 90. wy­dał ep­kę „Nów”, pły­tę „Księ­życ” i znik­nął. Nie za­szedł - la­ta­mi rósł kult gru­py, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sny du­cho­wo-mu­zycz­ny świat z ukra­iń­skim w sty­lu śpie­wem dwóch…

Sunn O))) - Kannon

Cze­go świat po­trze­bu­je w świą­tecz­nej pa­ni­ce za­ku­po­wej? Trzech no­wych utwo­rów i 33 mi­nut mu­zy­ki za­kap­tu­rzo­nych kró­lów mro­ku i gi­ta­ro­wych sprzę­żeń oraz dro­nów z Sunn O))). W ze­szłym ro­ku na „So­used”…