Tag: 2015

Łukasz Orbitowski - Inna dusza

Przed Ni­ke usi­ło­wa­łem prze­czy­tać choć czę­ść no­mi­no­wa­ny­ch ksią­żek. Uzna­łem, że „In­na du­sza” pew­nie wej­dzie do fi­na­łu i że ta­ka li­te­ra­tu­ra, po­wiedz­my, po­pu­lar­na da mi roz­pęd do czy­ta­nia ko­lej­ny­ch utwo­rów. Prze­wi­dy­wa­nia spraw­dzi­ły się nie­do­kład­nie. Czy­taj da­lej...

Bruno Światłocień - Dies irae

W na­gra­niu trze­ciej pły­ty Bru­no Świa­tło­cie­nia po­mó­gł Mi­chał Go­ran Mie­goń zna­ny z Kiev Of­fi­ce. Mrocz­na, groź­na mu­zy­ka pro­jek­tu po­ety, ma­la­rza i wo­ka­li­sty Bro­ni­sła­wa Ehr­li­cha mie­ści się w es­te­ty­ce no­wo­fa­lo­wej, a wy­stra­szyć się moż­na już sa­my­ch ty­tu­łów utwo­rów. Czy­taj da­lej...

Bruno Schulz - Imperium

Zi­ma w Ło­dzi w tym ro­ku wy­jąt­ko­wo po­nu­ra. Ma­ło kto pi­sze tak przy­gnę­bia­ją­ce tek­sty jak Ka­rol Sto­la­rek, wo­ka­li­sta ter­ce­tu Bru­no Schulz, a mu­zy­ka gru­py też do we­so­ły­ch nie na­le­ży. To już pią­ty al­bum Bru­no Schul­za i dru­gi z pro­du­cen­tem Paw­łem Cie­śla­kiem. Czy­taj da­lej...

Nadia Reid - Listen To Formation Look For The Signs

Naj­star­sze pio­sen­ki na tę de­biu­tanc­ką pły­tę Nad­ia Re­id na­pi­sa­ła sie­dem lat te­mu. 24-lat­ka z Port Chal­mers w No­wej Ze­lan­dii je­st życz­li­wie przyj­mo­wa­na przez za­gra­nicz­ne por­ta­le, ko­lek­cjo­nu­je po­rów­na­nia do Lau­ry Mar­ling (An­giel­ki z po­gra­ni­cza fol­ku, roc­ka i pio­sen­ki au­tor­skiej) czy Sha­ron Van Et­ten (ko­lej­na dziew­czy­na z gi­ta­rą aku­stycz­ną, z No­we­go Jor­ku). Czy­taj da­lej...

Zeitkratzer - Saturation

25 mie­się­cy te­mu zmarł kom­po­zy­tor Zbi­gniew Kar­kow­ski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wy­ch po­sta­ci mu­zy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Je­go me­to­dą wy­zwo­le­nia mu­zy­ki kla­sycz­nej z XIX-wiecz­ny­ch oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, na­rzę­dziem – lap­top i na­gło­śnie­nie wrę­cz fi­zycz­nie od­dzia­łu­ją­ce na słu­cha­czy. Czy­taj da­lej...

Daughter - Not To Disappear

Do­nio­sły po­wrót de­biu­tan­tów z 2013 r. Dru­gi al­bum bry­tyj­skie­go tria Dau­gh­ter po­wstał w No­wym Jor­ku, pod okiem Ni­co­la­sa Vern­he­sa (pro­du­cent ze­spo­łów De­er­hun­ter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Mo­odo­ïd). Na „Not To Di­sap­pe­ar” Dau­gh­ter lą­du­je gdzieś mię­dzy ci­chut­kim Low a shoegaze’owym Slow­di­ve. Czy­taj da­lej...

Mona Mur - Warsaw

Cie­ka­wost­ka dla wiel­bi­cie­li Grze­go­rza Cie­chow­skie­go. W koń­cu 1989 r. do War­sza­wy przy­jeż­dża Niem­ka Mo­na Mur, cór­ka emi­gran­tów z Pol­ski, w la­ta­ch 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z mu­zy­ka­mi Ein­stürzen­de Neu­bau­ten i Die­te­rem Me­ie­rem z Yel­lo. Przez Mał­go­rza­tę Po­toc­ką tra­fi­ła na Cie­chow­skie­go, któ­ry pro­du­ku­je jej pły­tę. Czy­taj da­lej...