Łukasz Orbitowski - Inna dusza

Przed Nike usi­ło­wa­łem prze­czy­tać choć część nomi­no­wa­nych ksią­żek. Uznałem, że „Inna dusza” pew­nie wej­dzie do fina­łu i że taka lite­ra­tu­ra, powiedz­my, popu­lar­na da mi roz­pęd do czy­ta­nia kolej­nych utwo­rów. Przewidywania spraw­dzi­ły się… 

Bruno Światłocień - Dies irae

W nagra­niu trze­ciej pły­ty Bruno Światłocienia pomógł Michał Goran Miegoń zna­ny z Kiev Office. Mroczna, groź­na muzy­ka pro­jek­tu poety, mala­rza i woka­li­sty Bronisława Ehrlicha mie­ści się w este­ty­ce nowo­fa­lo­wej, a… 

Bruno Schulz - Imperium

Zima w Łodzi w tym roku wyjąt­ko­wo ponu­ra. Mało kto pisze tak przy­gnę­bia­ją­ce tek­sty jak Karol Stolarek, woka­li­sta ter­ce­tu Bruno Schulz, a muzy­ka gru­py też do weso­łych nie nale­ży. To… 

Nadia Reid - Listen To Formation Look For The Signs

Najstarsze pio­sen­ki na tę debiu­tanc­ką pły­tę Nadia Reid napi­sa­ła sie­dem lat temu. 24-lat­ka z Port Chalmers w Nowej Zelandii jest życz­li­wie przyj­mo­wa­na przez zagra­nicz­ne por­ta­le, kolek­cjo­nu­je porów­na­nia do Laury Marling… 

Zeitkratzer - Saturation

25 mie­się­cy temu zmarł kom­po­zy­tor Zbigniew Karkowski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych posta­ci muzy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Jego meto­dą wyzwo­le­nia muzy­ki kla­sycz­nej z XIX-wiecz­nych oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, narzę­dziem –…

Daughter - Not To Disappear

Doniosły powrót debiu­tan­tów z 2013 r. Drugi album bry­tyj­skie­go tria Daughter powstał w Nowym Jorku, pod okiem Nicolasa Vernhesa (pro­du­cent zespo­łów Deerhunter, War On Drugs czy fran­cu­skie­go Moodoïd). Na „Not…

Archy Marshall - A New Place 2 Drown

Dwa lata temu spo­ry aplauz na Wyspach Brytyjskich wywo­łał King Krule, smu­kły rudy mło­dzie­niec robią­cy rodzaj son­gw­ri­ter­skie­go hip-hopu (pły­ta „6 Feet Underneath the Moon”). Archy Marshall wró­cił wła­śnie z nową… 

Mona Mur - Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem… 

Księżyc - Rabbit Eclipse

Tajemniczy Księżyc w latach 90. wydał epkę „Nów”, pły­tę „Księżyc” i znik­nął. Nie zaszedł - lata­mi rósł kult gru­py, któ­ra stwo­rzy­ła wła­sny ducho­wo-muzycz­ny świat z ukra­iń­skim w sty­lu śpie­wem dwóch… 

Sunn O))) - Kannon

Czego świat potrze­bu­je w świą­tecz­nej pani­ce zaku­po­wej? Trzech nowych utwo­rów i 33 minut muzy­ki zakap­tu­rzo­nych kró­lów mro­ku i gita­ro­wych sprzę­żeń oraz dro­nów z Sunn O))). W zeszłym roku na „Soused”…