Łukasz Orbitowski - Inna dusza

Przed Nike usi­ło­wa­łem prze­czy­tać choć część nomi­no­wa­nych ksią­żek. Uznałem, że „Inna dusza” pew­nie wej­dzie do fina­łu i że taka lite­ra­tu­ra, powiedz­my, popu­lar­na da mi roz­pęd do czy­ta­nia kolej­nych utwo­rów. Przewidywania spraw­dzi­ły się…

Zeitkratzer - Saturation

25 mie­się­cy temu zmarł kom­po­zy­tor Zbigniew Karkowski, jed­na z naj­bar­dziej wpły­wo­wych posta­ci muzy­ki eks­pe­ry­men­tal­nej. Jego meto­dą wyzwo­le­nia muzy­ki kla­sycz­nej z XIX-wie­cz­nych oko­wów aka­de­mi­zmu, hie­rar­chii i dys­cy­pli­ny był szok, narzę­dziem –…

Mona Mur - Warsaw

Ciekawostka dla wiel­bi­cie­li Grzegorza Ciechowskiego. W koń­cu 1989 r. do Warszawy przy­jeż­dża Niemka Mona Mur, cór­ka emi­gran­tów z Polski, w latach 80. współ­pra­cu­ją­ca m.in. z muzy­ka­mi Einstürzende Neubauten i Dieterem…

Sunn O))) - Kannon

Czego świat potrze­bu­je w świą­tecz­nej pani­ce zaku­po­wej? Trzech nowych utwo­rów i 33 minut muzy­ki zakap­tu­rzo­nych kró­lów mro­ku i gita­ro­wych sprzę­żeń oraz dro­nów z Sunn O))). W zeszłym roku na „Soused”…