Fugazi – First Demo

Nawet naj­sław­niej­szy zespół alter­na­ty­wy kie­dyś zaczy­nał. Ta sła­wa jest nie­ty­po­wa: nie pole­ga­ła na zro­bie­niu karie­ry w MTV i pod­pi­sa­niu umo­wy z kon­cer­nem, lecz na kon­se­kwent­nym odma­wia­niu wej­ścia w show-biz­nes i…

Die Flöte – Pizza

Debiutujący pły­tą „Pizza” sek­stet Die Flöte śpie­wa po angiel­sku pio­sen­ki żyw­cem wyję­te z naj­lep­szych lat ame­ry­kań­skiej gita­ro­wej alter­na­ty­wy. Ich muzy­ka moc­no róż­ni się od dobrze przyj­mo­wa­ne­go w Polsce brud­ne­go roc­ka…

Olivier Heim – A Different Life

Dawny gita­rzy­sta nie­ist­nie­ją­ce­go już Tres.b zmie­nia kurs solo­wej karie­ry. Po dwóch wydaw­nic­twach pod­pi­sa­nych pseu­do­ni­mem Anthony Chorale gita­rę aku­stycz­ną zastę­pu­je elek­trycz­ną, a kli­mat pio­se­nek prze­kie­ro­wu­je z intym­nej, fol­ko­wej aku­sty­ki na zwiew­ny…