Yo La Tengo - Extra Painful!

Wy­da­ny 22 la­ta te­mu al­bum „Pa­in­ful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Ho­bo­ken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć al­ter­na­tyw­nej ka­rie­ry. To in­die­roc­ko­we trio - z gi­ta­rzy­stą i wo­ka­li­stą Irą Ka­pla­nem, je­go żo­ną,…

Małe Instrumenty - Walce w walce

Gru­pa wro­cław­skich ko­lek­cjo­ne­rów ma­łych i nie­ty­po­wych in­stru­men­tów oraz bu­dow­ni­czych ta­ko­wych li­czy na tej pły­cie sześć osób (plus go­ście). O co wal­czą na „Wal­cach w wal­ce”? O to, że­by nie być…

Pixies - Doolittle 25

Słyn­ny ze­spół z Bo­sto­nu, od któ­re­go po­wro­tu na sce­nę mi­nę­ła już de­ka­da, w 2014 r. wy­dał pierw­szy al­bum stu­dyj­ny po 23 la­tach prze­rwy. Fa­ni mie­li mie­sza­ne uczu­cia, tym bar­dziej że…

Kryzys - 78-81

An­to­lo­gia ze­spo­łu Ro­ber­ta Bry­lew­skie­go. Słu­cha­my tu Kry­zy­su w dwóch wa­rian­tach. Ten pierw­szy, z ro­ku 1980, zo­stał uwiecz­nio­ny na wi­ny­lu wy­da­nym bli­sko ćwierć wie­ku te­mu we Fran­cji.

Małe Miasta - MM

W 2014 r. rzą­dził „dziw­ny rap”: Run The Je­wels, clip­ping., zdo­byw­cy an­giel­skiej Mer­cu­ry Pri­ze - Young Fa­thers, a hi­tem koń­ca ro­ku był po­wrót D’Angelo. Wła­sne­go spo­so­bu na po­łą­cze­nie hip-ho­pu z…

Muzyka Odnaleziona - Białoruś: Śpiewy obrzędowe/śpiewy z kołchozów

Oto no­wy owoc pra­cy An­drze­ja i Mał­go­rza­ty Bień­kow­skich, kro­ni­ka­rzy mu­zy­ki wiej­skiej. Fan­ta­stycz­na se­ria wy­daw­nic­twa Mu­zy­ka Od­na­le­zio­na jest pol­skiej kul­tu­rze nie­zbęd­na. Utrwa­li­ła ona choć­by fan­ta­stycz­ną grę zmar­łe­go w 2013 r. skrzyp­ka…

Grażyna Auguścik Orchestar - Inspired by Lutosławski

W koń­ców­ce „Le­ona za­wo­dow­ca” Ga­ry Old­man, chcąc się­gnąć po środ­ki nad­zwy­czaj­ne, wresz­czy: „Da­waj­cie mi tu wszyst­kich!”. Wy­bit­na wo­ka­list­ka Gra­ży­na Au­gu­ścik (im­pro­wi­za­cja, bos­sa no­va, pio­sen­ka...) zwo­ła­ła nie po­spo­li­te ru­sze­nie, ale do­bo­ro­we…

Ola Bilińska - Berjozkele. Kołysanki jidysz

O za­gra­niu na tej pły­cie ma­rzył Mi­ko­łaj Trza­ska. „Za­hip­no­ty­zo­wa­ła mnie ja­sność i świe­żość. Te­go nie sły­sza­łem. Że­by dziś, ktoś? Tak ja­sno i bez­pre­ten­sjo­nal­nie pio­sen­ki po ży­dow­sku śpie­wał?” - na­pi­sał. Trza­ska za­grał…

Super Girl & Romantic Boys - Stop!klatka

Po­wrót wca­le nie ta­ki no­stal­gicz­ny. W ze­szłym ro­ku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od de­ka­dy de­biut Su­per Girl & Ro­man­tic Boys, a ze­spół za­grał na­wet na Off Fe­sti­va­lu. Dro­ga do no­wych dzia­łań…

19 Wiosen - Cinema natura

„Wszyst­ko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo za­wsze sza­re” - śpie­wa Mar­cin Pryt w „So­la­ri­sie urbi­no”, mo­że naj­czy­tel­niej od­da­ją­cym daw­ne 19 Wio­sen. Na pierw­szym pla­nie są tu ar­cha­icz­ne kla­wi­sze Grze­go­rza Fajn­gol­da i…