Tag: 2014

Yo La Tengo - Extra Painful!

Wy­da­ny 22 la­ta te­mu al­bum „Pa­in­ful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Ho­bo­ken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć al­ter­na­tyw­nej ka­rie­ry. To in­die­roc­ko­we trio - z gi­ta­rzy­stą i wo­ka­li­stą Irą Ka­pla­nem, je­go żo­ną, per­ku­sist­ką Geo­r­gią Hu­bley oraz ba­si­stą Ja­me­sem McNew - ni­gdy nie prze­bi­ło się do ma­in­stre­amu. Czy­taj da­lej...

Małe Instrumenty - Walce w walce

Gru­pa wro­cław­ski­ch ko­lek­cjo­ne­rów ma­ły­ch i nie­ty­po­wy­ch in­stru­men­tów oraz bu­dow­ni­czy­ch ta­ko­wy­ch li­czy na tej pły­cie sześć osób (plus go­ście). O co wal­czą na „Wal­ca­ch w wal­ce”? O to, że­by nie być błęd­nie ko­ja­rzo­ny­mi z mu­zy­ką dla dzie­ci i z wi­do­wi­skiem. Na­wet je­śli świet­nie się ich oglą­da, to są mu­zy­ka­mi, kom­po­zy­to­ra­mi - do słu­cha­nia. Czy­taj da­lej...

Pixies - Doolittle 25

Słyn­ny ze­spół z Bo­sto­nu, od któ­re­go po­wro­tu na sce­nę mi­nę­ła już de­ka­da, w 2014 r. wy­dał pierw­szy al­bum stu­dyj­ny po 23 la­ta­ch prze­rwy. Fa­ni mie­li mie­sza­ne uczu­cia, tym bar­dziej że wszyst­kie utwo­ry z „In­die Cin­dy” by­ły już zna­ne z czte­ro­utwo­ro­wy­ch epek, któ­ry­mi Pi­xies ra­czy­li fa­nów już wcze­śniej. Czy­taj da­lej...

Małe Miasta - MM

W 2014 r. rzą­dził „dziw­ny rap”: Run The Je­wels, clip­ping., zdo­byw­cy an­giel­skiej Mer­cu­ry Pri­ze - Young Fa­thers, a hi­tem koń­ca ro­ku był po­wrót D’Angelo. Wła­sne­go spo­so­bu na po­łą­cze­nie hip-ho­pu z r’n’b i elek­tro­ni­ką szu­ka też du­et Ma­łe Mia­sta, któ­ry de­biut wy­prze­dał się przed pre­mie­rą. Czy­taj da­lej...

Muzyka Odnaleziona - Białoruś: Śpiewy obrzędowe/śpiewy z kołchozów

Oto no­wy owoc pra­cy An­drze­ja i Mał­go­rza­ty Bień­kow­ski­ch, kro­ni­ka­rzy mu­zy­ki wiej­skiej. Fan­ta­stycz­na se­ria wy­daw­nic­twa Mu­zy­ka Od­na­le­zio­na je­st pol­skiej kul­tu­rze nie­zbęd­na. Utrwa­li­ła ona choć­by fan­ta­stycz­ną grę zmar­łe­go w 2013 r. skrzyp­ka Ja­na Ga­cy, jed­ne­go z bo­ha­te­rów po­przed­nie­go, 12. to­mu se­rii. Czy­taj da­lej...

Ola Bilińska - Berjozkele. Kołysanki jidysz

O za­gra­niu na tej pły­cie ma­rzył Mi­ko­łaj Trza­ska. „Za­hip­no­ty­zo­wa­ła mnie ja­sno­ść i świe­żo­ść. Te­go nie sły­sza­łem. Że­by dziś, ktoś? Tak ja­sno i bez­pre­ten­sjo­nal­nie pio­sen­ki po ży­dow­sku śpie­wał?” - na­pi­sał. Trza­ska za­grał na klar­ne­cie, a swój znak ja­ko­ści dał też tej pły­cie in­ny mo­ca­rz mu­zy­ki ży­dow­skiej w Pol­sce, gi­ta­rzy­sta Ra­pha­el Ro­giń­ski. Czy­taj da­lej...