Yo La Tengo - Extra Painful!

Wydany 22 lata temu album „Painful” gru­py z pod­no­wo­jor­skie­go Hoboken był wstę­pem do ich wiel­kiej, choć alter­na­tyw­nej karie­ry. To indie­roc­ko­we trio - z gita­rzy­stą i woka­li­stą Irą Kaplanem, jego żoną,…

Małe Instrumenty - Walce w walce

Grupa wro­cław­skich kolek­cjo­ne­rów małych i nie­ty­po­wych instru­men­tów oraz budow­ni­czych tako­wych liczy na tej pły­cie sześć osób (plus goście). O co wal­czą na „Walcach w wal­ce”? O to, żeby nie być…

Pixies - Doolittle 25

Słynny zespół z Bostonu, od któ­re­go powro­tu na sce­nę minę­ła już deka­da, w 2014 r. wydał pierw­szy album stu­dyj­ny po 23 latach prze­rwy. Fani mie­li mie­sza­ne uczu­cia, tym bar­dziej że…

Kryzys - 78-81

Antologia zespo­łu Roberta Brylewskiego. Słuchamy tu Kryzysu w dwóch warian­tach. Ten pierw­szy, z roku 1980, został uwiecz­nio­ny na winy­lu wyda­nym bli­sko ćwierć wie­ku temu we Francji.

Małe Miasta - MM

W 2014 r. rzą­dził „dziw­ny rap”: Run The Jewels, clip­ping., zdo­byw­cy angiel­skiej Mercury Prize - Young Fathers, a hitem koń­ca roku był powrót D’Angelo. Własnego spo­so­bu na połą­cze­nie hip-hopu z…

Grażyna Auguścik Orchestar - Inspired by Lutosławski

W koń­ców­ce „Leona zawo­dow­ca” Gary Oldman, chcąc się­gnąć po środ­ki nad­zwy­czaj­ne, wresz­czy: „Dawajcie mi tu wszyst­kich!”. Wybitna woka­list­ka Grażyna Auguścik (impro­wi­za­cja, bos­sa nova, pio­sen­ka...) zwo­ła­ła nie pospo­li­te rusze­nie, ale dobo­ro­we…

Ola Bilińska - Berjozkele. Kołysanki jidysz

O zagra­niu na tej pły­cie marzył Mikołaj Trzaska. „Zahipnotyzowała mnie jasność i świe­żość. Tego nie sły­sza­łem. Żeby dziś, ktoś? Tak jasno i bez­pre­ten­sjo­nal­nie pio­sen­ki po żydow­sku śpie­wał?” - napi­sał. Trzaska zagrał…

Super Girl & Romantic Boys - Stop!klatka

Powrót wca­le nie taki nostal­gicz­ny. W zeszłym roku uka­zał się ocze­ki­wa­ny od deka­dy debiut Super Girl & Romantic Boys, a zespół zagrał nawet na Off Festivalu. Droga do nowych dzia­łań…

19 Wiosen - Cinema natura

Wszystko się zmieniło/ tyl­ko nie­bo zawsze sza­re” - śpie­wa Marcin Pryt w „Solarisie urbi­no”, może naj­czy­tel­niej odda­ją­cym daw­ne 19 Wiosen. Na pierw­szym pla­nie są tu archa­icz­ne kla­wi­sze Grzegorza Fajngolda i…