Logophonic - Borderline

Za ar­ty­sta­mi mu­szę za­zna­czyć: „Wszyst­kie dźwię­ki na­gra­ne na pły­cie po­cho­dzą wy­łącz­nie z gi­tar, któ­rych dźwięk zo­stał na­stęp­nie od­po­wied­nio prze­two­rzo­ny tak, aby uzy­skać po­żą­da­ne brzmie­nie (z wy­jąt­kiem kla­ska­nia i tu­pa­nia)”. Gra­ją…

Warsaw Dolls - Trochę glamu, trochę szlamu

Pły­to­wy de­biut pun­kroc­ko­wo-gla­mo­we­go ka­ba­re­tu z War­sza­wy, jak przy­sta­ło na praw­dzi­wych ar­ty­stów, wy­da­ny me­to­dą do it your­self (ale na wy­so­kim po­zio­mie edy­tor­skim). Są ma­ni­fe­sty. „Czę­stuj­my się ra­do­ścią i sza­cun­kiem - pi­szą…

Dwutysięczny - Jedwabnik

La­tem ta pły­ta uka­za­ła się na ka­se­cie, je­sie­nią w for­ma­cie pły­ty kom­pak­to­wej. To spo­ra za­le­głość, nie­mniej przy­jem­na do oma­wia­nia, bo na­kład jest już na wy­czer­pa­niu. Dwa­dzie­ścia pa­rę mi­nut z „Je­dwab­ni­kiem”…

Dianne Reeves - Beautiful Life

Zda­rza się rzad­ko. Włą­czam w nie­dzie­lę ja­kąś śred­nio za­po­wia­da­ją­cą się pły­tę - ta­ką, po któ­rej wła­ści­wie wia­do­mo, cze­go się spo­dzie­wać - tak tyl­ko, że­by po­wsta­wać po­ma­łu, przej­rzeć ne­ty, ga­ze­ty, zro­bić…

Marcin Ciupidro - Talking Tree

So­lo­wy al­bum Mar­ci­na Ciu­pi­dry, wi­bra­fo­ni­sty zna­ne­go z war­szaw­skich scen, przy­no­si se­rię kom­po­zy­cji brzmią­cych jak ze­spo­ło­we. Te ni­by to fil­mo­we ilu­stra­cje bie­gną od am­bien­tu, do in­ten­syw­no­ści w sty­lu Fran­ka Zap­py.

Kaseciarz - Motörcycle Rock’n’Roll

W du­żej mie­rze in­stru­men­tal­na pły­ta Ka­se­cia­rza to po­wiew świe­żo­ści na gi­ta­ro­wej sce­nie. Ta bez­tro­ska i ener­gia nie wy­glą­da­ją na uda­wa­ne, ze­spół rze­czy­wi­ście śpie­wa by­le jak, by­le jak wy­glą­da i ma…

Jacaszek - Pieśni

Po­dróż zi­mo­wa. Nie śpie­wa się tych „Pie­śni”, nie nu­ci. Elek­tro­ni­ka - za­ci­na­ją­ca się, szem­rzą­ca i roz­dzwo­nio­na - zo­sta­je tu po­jed­na­na z mu­zy­ką ka­me­ral­ną bez szko­dy dla żad­nej z nich. Nad…

Mosaik - Całe szczęście

We­szli na wy­so­ką gó­rę, że­by to na­grać. Do­słow­nie. Wiej­ską cha­tę za­mie­ni­li w stu­dio i ra­zem z dzieć­mi i przy­ja­ciół­mi za­szy­li się tam na ty­dzień, że­by grać, grać, grać. Tra­dy­cyj­ne pie­śni…

KSAS - Hi, Mom!

Lek­kie ude­rze­nie i lek­kie odu­rze­nie. Po kil­ku la­tach pod skrom­niej­szą na­zwą wra­ca Ka­rol Schwarz All Stars, skład kie­ro­wa­ny przez mu­zy­ka, pro­du­cen­ta, wy­daw­cę i ani­ma­to­ra sce­ny trój­miej­skiej. Ze­spół zo­stał po­wo­ła­ny z…

November Project - Rastaferajna

Od ro­ots do rag­ga­muf­fin i z po­wro­tem. Ko­rze­niem „Ra­sta­fe­raj­ny” jest reg­gae brzmią­ce ostro, roc­ko­wo, tro­chę fun­ky i blu­esa, a do te­go po­tęż­na daw­ka nie­zbęd­ne­go opty­mi­zmu i ener­gii. Ta mu­zy­ka bez­błęd­nie…