Logophonic - Borderline

Za arty­sta­mi muszę zazna­czyć: „Wszystkie dźwię­ki nagra­ne na pły­cie pocho­dzą wyłącz­nie z gitar, któ­rych dźwięk został następ­nie odpo­wied­nio prze­two­rzo­ny tak, aby uzy­skać pożą­da­ne brzmie­nie (z wyjąt­kiem kla­ska­nia i tupa­nia)”. Grają… 

Warsaw Dolls - Trochę glamu, trochę szlamu

Płytowy debiut pun­kroc­ko­wo-gla­mo­we­go kaba­re­tu z Warszawy, jak przy­sta­ło na praw­dzi­wych arty­stów, wyda­ny meto­dą do it your­self (ale na wyso­kim pozio­mie edy­tor­skim). Są mani­fe­sty. „Częstujmy się rado­ścią i sza­cun­kiem - piszą… 

Dwutysięczny - Jedwabnik

Latem ta pły­ta uka­za­ła się na kase­cie, jesie­nią w for­ma­cie pły­ty kom­pak­to­wej. To spo­ra zale­głość, nie­mniej przy­jem­na do oma­wia­nia, bo nakład jest już na wyczer­pa­niu. Dwadzieścia parę minut z „Jedwabnikiem”…

Dianne Reeves - Beautiful Life

Zdarza się rzad­ko. Włączam w nie­dzie­lę jakąś śred­nio zapo­wia­da­ją­cą się pły­tę - taką, po któ­rej wła­ści­wie wia­do­mo, cze­go się spo­dzie­wać - tak tyl­ko, żeby powsta­wać poma­łu, przej­rzeć nety, gaze­ty, zro­bić…

Marcin Ciupidro - Talking Tree

Solowy album Marcina Ciupidry, wibra­fo­ni­sty zna­ne­go z war­szaw­skich scen, przy­no­si serię kom­po­zy­cji brzmią­cych jak zespo­ło­we. Te niby to fil­mo­we ilu­stra­cje bie­gną od ambien­tu, do inten­syw­no­ści w sty­lu Franka Zappy.

Kaseciarz - Motörcycle Rock’n’Roll

W dużej mie­rze instru­men­tal­na pły­ta Kaseciarza to powiew świe­żo­ści na gita­ro­wej sce­nie. Ta bez­tro­ska i ener­gia nie wyglą­da­ją na uda­wa­ne, zespół rze­czy­wi­ście śpie­wa byle jak, byle jak wyglą­da i ma… 

Jacaszek - Pieśni

Podróż zimo­wa. Nie śpie­wa się tych „Pieśni”, nie nuci. Elektronika - zaci­na­ją­ca się, szem­rzą­ca i roz­dzwo­nio­na - zosta­je tu pojed­na­na z muzy­ką kame­ral­ną bez szko­dy dla żad­nej z nich. Nad… 

Mosaik - Całe szczęście

Weszli na wyso­ką górę, żeby to nagrać. Dosłownie. Wiejską cha­tę zamie­ni­li w stu­dio i razem z dzieć­mi i przy­ja­ciół­mi zaszy­li się tam na tydzień, żeby grać, grać, grać. Tradycyjne pie­śni…

KSAS - Hi, Mom!

Lekkie ude­rze­nie i lek­kie odu­rze­nie. Po kil­ku latach pod skrom­niej­szą nazwą wra­ca Karol Schwarz All Stars, skład kie­ro­wa­ny przez muzy­ka, pro­du­cen­ta, wydaw­cę i ani­ma­to­ra sce­ny trój­miej­skiej. Zespół został powo­ła­ny z… 

November Project - Rastaferajna

Od roots do rag­ga­muf­fin i z powro­tem. Korzeniem „Rastaferajny” jest reg­gae brzmią­ce ostro, roc­ko­wo, tro­chę fun­ky i blu­esa, a do tego potęż­na daw­ka nie­zbęd­ne­go opty­mi­zmu i ener­gii. Ta muzy­ka bez­błęd­nie…