Tag: 2012

Maki i Chłopaki - Dni Mrozów

W na­zwie są nie kwia­ty, tyl­ko prze­zwi­sko li­de­ra ze­spo­łu Mar­ci­na Bier­na­ta - Ma­ka­ro­na. Gi­ta­rzy­sta Mu­zy­ki Koń­ca La­ta mo­że zro­bić szum „wię­cej niż ty­go­dnia”. Nikt daw­no nie pi­sał tak do­bry­ch tek­stów - peł­ny­ch na­wią­zań do Hła­ski, T.Love, a na­wet Pro­usta. Czy­taj da­lej...

Karolina Cicha - Miękkie maszyny

Bie­gła w Ró­że­wi­czu i war­szaw­ski­ch du­eta­ch Ka­ro­li­na Ci­cha ma no­wy, w peł­ni au­tor­ski ma­te­riał. Jej głos je­st wy­ko­rzy­sta­ny (i na­gra­ny) fe­no­me­nal­nie. Sły­chać każ­de sło­wo, sły­chać każ­dy za­kręt. Od­de­ch. Po ak­tor­sku Ci­cha (zwią­za­na przez kil­ka lat z Gar­dzie­ni­ca­mi) od­da­je roz­pi­sa­ne wcze­śniej emo­cje. Czy­taj da­lej...

Fuka Lata - Saturn melancholia

„Sa­turn me­lan­cho­lia” nie je­st tak okrop­na jak okład­ka. To psy­cho­de­licz­na, bar­dzo ryt­micz­na, ale nie do tań­ca prze­zna­czo­na elek­tro­ni­ka. Du­et wo­ka­list­ki i pro­du­cent­ki Le­edvd z gi­ta­rzy­stą Mi­to Day­em de­li­kat­nym, ale na ogół dłu­gim tran­sem pró­bu­je lek­ko wy­wró­cić słu­cha­cza, za­stą­pić mu rze­czy­wi­sto­ść wła­snym świa­tem. Czy­taj da­lej...

Płyny - Vacatunes

War­szaw­ski ze­spół ka­zał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wra­ca ma­ło zmie­nio­ny. Pły­ny by­ły i są wiel­bi­cie­la­mi wa­ka­cji, speł­nia­ją się za­bra­ne na spon­ta­nicz­ny wy­jazd (au­to­stop, sa­mo­chód, po­ciąg) lub zo­sta­wio­ne na la­to w mie­ście (pla­ża nad Wi­słą, Ska­ry­szak, po­dwór­ka klu­bów). Czy­taj da­lej...

Amadou & Mariam - Folila

Mał­żeń­stwu nie­wi­do­my­ch mu­zy­ków z Ma­li chy­ba naj­więk­szą fa­mę da­ło świet­ne „Di­man­che a Ba­ma­ko” (2004). Tam­ten al­bum pro­du­ko­wał Ma­nu Chao, póź­niej Ama­dou & Ma­riam współ­pra­co­wa­li z Da­mo­nem Al­bar­nem (Blur, Go­ril­laz). Czy­taj da­lej...