Maki i Chłopaki - Dni Mrozów

W nazwie są nie kwia­ty, tyl­ko prze­zwi­sko lide­ra zespo­łu Marcina Biernata - Makarona. Gitarzysta Muzyki Końca Lata może zro­bić szum „wię­cej niż tygo­dnia”. Nikt daw­no nie pisał tak dobrych tek­stów…

Karolina Cicha - Miękkie maszyny

Biegła w Różewiczu i war­szaw­skich duetach Karolina Cicha ma nowy, w peł­ni autor­ski mate­riał. Jej głos jest wyko­rzy­sta­ny (i nagra­ny) feno­me­nal­nie. Słychać każ­de sło­wo, sły­chać każ­dy zakręt. Oddech. Po aktor­sku…

Fuka Lata - Saturn melancholia

Saturn melan­cho­lia” nie jest tak okrop­na jak okład­ka. To psy­cho­de­licz­na, bar­dzo ryt­micz­na, ale nie do tań­ca prze­zna­czo­na elek­tro­ni­ka. Duet woka­list­ki i pro­du­cent­ki Leedvd z gita­rzy­stą Mito Dayem deli­kat­nym, ale na…

The Decemberists - We All Raise Our Voices To The Air

Koncertowy album ame­ry­kań­skich fachow­ców od folk roc­ka. A wcze­śniej - auto­rów wybit­nych pro­groc­ko­wych con­cept albu­mów. Nie wia­do­mo, co brzmi gorzej, jed­no i dru­gie gro­za, praw­da? Ale pro­szę uwie­rzyć, mają swój…

Płyny - Vacatunes

Warszawski zespół kazał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wraca mało zmie­nio­ny. Płyny były i są wiel­bi­cie­la­mi waka­cji, speł­nia­ją się zabra­ne na spon­ta­nicz­ny wyjazd (auto­stop, samo­chód, pociąg) lub zosta­wio­ne…

Pictorial Candi - Eat Your Coney Island

Solowy debiut woka­list­ki Paristetris, z któ­rym ma na kon­cie dwie dosko­na­łe pły­ty. Wydawało się, że już w tam­tym zespo­le Candelaria Saenz Valiente była siłą prze­wod­nią, duchem naj­bar­dziej nie­spo­koj­nym (mając prze­cież…

Amadou & Mariam - Folila

Małżeństwu nie­wi­do­mych muzy­ków z Mali chy­ba naj­więk­szą famę dało świet­ne „Dimanche a Bamako” (2004). Tamten album pro­du­ko­wał Manu Chao, póź­niej Amadou & Mariam współ­pra­co­wa­li z Damonem Albarnem (Blur, Gorillaz).

Zagadka Janusza Cz. - Nieśmiała podróż do środka

Rejestracje utwo­rów pocho­dzą z poło­wy poprzed­niej deka­dy, a styl muzycz­ny, do któ­re­go się odwo­łu­ją, powstał jesz­cze dobre ćwierć wie­ku wcze­śniej. W latach 80. w pol­skiej zim­nej fali prym wio­dły 1984…

Niechęć - Śmierć w miękkim futerku

Jeszcze przed prze­słu­cha­niem zdą­ży­łem prze­czy­tać parę recen­zji debiu­tu war­szaw­skiej Niechęci. Nie natchnę­ły mnie entu­zja­zmem, bo w każ­dej natkną­łem się na sło­wo „jazz”. To sło­wo ma mnó­stwo odcie­ni i wła­ści­wie w…

The Shins - Port Of Morrow

Piosenka popu­lar­na, któ­rej w Polsce tak bra­ku­je. Czyli umo­co­wa­na histo­rycz­nie muzy­ka wyro­sła ze sce­ny nie­za­leż­nej nada­ją­ca się do tego, żeby puścić ją poko­le­niu niżej lub wyżej. I usły­szeć: „To jest…