Maki i Chłopaki - Dni Mrozów

W na­zwie są nie kwia­ty, tyl­ko prze­zwi­sko li­de­ra ze­spo­łu Mar­ci­na Bier­na­ta - Ma­ka­ro­na. Gi­ta­rzy­sta Mu­zy­ki Koń­ca La­ta mo­że zro­bić szum „wię­cej niż ty­go­dnia”. Nikt daw­no nie pi­sał tak do­brych tek­stów…

Karolina Cicha - Miękkie maszyny

Bie­gła w Ró­że­wi­czu i war­szaw­skich du­etach Ka­ro­li­na Ci­cha ma no­wy, w peł­ni au­tor­ski ma­te­riał. Jej głos jest wy­ko­rzy­sta­ny (i na­gra­ny) fe­no­me­nal­nie. Sły­chać każ­de sło­wo, sły­chać każ­dy za­kręt. Od­dech. Po ak­tor­sku…

Fuka Lata - Saturn melancholia

„Sa­turn me­lan­cho­lia” nie jest tak okrop­na jak okład­ka. To psy­cho­de­licz­na, bar­dzo ryt­micz­na, ale nie do tań­ca prze­zna­czo­na elek­tro­ni­ka. Du­et wo­ka­list­ki i pro­du­cent­ki Le­edvd z gi­ta­rzy­stą Mi­to Day­em de­li­kat­nym, ale na…

The Decemberists - We All Raise Our Voices To The Air

Kon­cer­to­wy al­bum ame­ry­kań­skich fa­chow­ców od folk roc­ka. A wcze­śniej - au­to­rów wy­bit­nych pro­groc­ko­wych con­cept al­bu­mów. Nie wia­do­mo, co brzmi go­rzej, jed­no i dru­gie gro­za, praw­da? Ale pro­szę uwie­rzyć, ma­ją swój…

Płyny - Vacatunes

War­szaw­ski ze­spół ka­zał cze­kać na swo­ją trze­cią pły­tę pięć lat. Wra­ca ma­ło zmie­nio­ny. Pły­ny by­ły i są wiel­bi­cie­la­mi wa­ka­cji, speł­nia­ją się za­bra­ne na spon­ta­nicz­ny wy­jazd (au­to­stop, sa­mo­chód, po­ciąg) lub zo­sta­wio­ne…

Pictorial Candi - Eat Your Coney Island

So­lo­wy de­biut wo­ka­list­ki Pa­ri­ste­tris, z któ­rym ma na kon­cie dwie do­sko­na­łe pły­ty. Wy­da­wa­ło się, że już w tam­tym ze­spo­le Can­de­la­ria Sa­enz Va­lien­te by­ła si­łą prze­wod­nią, du­chem naj­bar­dziej nie­spo­koj­nym (ma­jąc prze­cież…

Amadou & Mariam - Folila

Mał­żeń­stwu nie­wi­do­mych mu­zy­ków z Ma­li chy­ba naj­więk­szą fa­mę da­ło świet­ne „Di­man­che a Ba­ma­ko” (2004). Tam­ten al­bum pro­du­ko­wał Ma­nu Chao, póź­niej Ama­dou & Ma­riam współ­pra­co­wa­li z Da­mo­nem Al­bar­nem (Blur, Go­ril­laz).

Zagadka Janusza Cz. - Nieśmiała podróż do środka

Re­je­stra­cje utwo­rów po­cho­dzą z po­ło­wy po­przed­niej de­ka­dy, a styl mu­zycz­ny, do któ­re­go się od­wo­łu­ją, po­wstał jesz­cze do­bre ćwierć wie­ku wcze­śniej. W la­tach 80. w pol­skiej zim­nej fa­li prym wio­dły 1984…

Niechęć - Śmierć w miękkim futerku

Jesz­cze przed prze­słu­cha­niem zdą­ży­łem prze­czy­tać pa­rę re­cen­zji de­biu­tu war­szaw­skiej Nie­chę­ci. Nie na­tchnę­ły mnie en­tu­zja­zmem, bo w każ­dej na­tkną­łem się na sło­wo „jazz”. To sło­wo ma mnó­stwo od­cie­ni i wła­ści­wie w…

The Shins - Port Of Morrow

Pio­sen­ka po­pu­lar­na, któ­rej w Pol­sce tak bra­ku­je. Czy­li umo­co­wa­na hi­sto­rycz­nie mu­zy­ka wy­ro­sła ze sce­ny nie­za­leż­nej na­da­ją­ca się do te­go, że­by pu­ścić ją po­ko­le­niu ni­żej lub wy­żej. I usły­szeć: „To jest…