Piotr Stróżyński - Nienawidzę was!!! [książka]

Się dzie­je. Miłość, nie­na­wiść, pan­krok, jabo­le, pró­by samo­bój­cze, no i rzecz jasna świę­ta miłość kocha­nej ojczy­zny. Katyń, Hitler, kłam­stwa złych nauczy­cie­li, ZOMO na two­ich uli­cach, ZOMO w two­im aka­de­mi­ku, komor­nik…

Paristetris - Honey Darlin’

Klasyk ze staj­ni Lado ABC. W rolach głów­nych kla­sycz­nie wykształ­co­na woka­list­ka, Argentynka Candelaria Saenz Valiente, jej mąż, kla­sycz­nie wykształ­co­ny pia­ni­sta Marcin Masecki i - któż­by inny - Macio Moretti na… 

In The Name Of Name - s/t

Bardzo dobra jest pły­ta In The Name Of Name, tyl­ko trud­no coś o niej napi­sać. Nie ma mody na gita­ro­we zespo­ły nawią­zu­ją­ce do lat 70., nie wypa­da o nich pisać… 

Belle And Sebastian - Write About Love

Przyjeżdżają wresz­cie do Polski - to była wia­do­mość doda­ją­ca ducha w te zimo­we mie­sią­ce. Zespół z Glasgow przez kil­ka­na­ście lat dzia­łal­no­ści zyskał w Polsce masę wiel­bi­cie­li. Czym? Muzyką i tek­sta­mi,…

Przemysław Bortel - Hibernacja duszy

Jeśli cho­dzi o Święto Kaszanki, to spo­re szan­se zaist­nie­nia nań ma Przemysław Bortel z pro­gra­mem z pły­ty „Hibernacja duszy”. Zawiera ona pio­sen­ki Waldka Dąże (daw­niej gru­pa Atmosphere z Marcinem Rozenkiem… 

Paweł Szymański - Uroda zdarzeń

Paweł Szymański gra od począt­ku lat 90., wystę­po­wał m.in. z Magdą Umer i TSA, był lau­re­atem festi­wa­lu Rawa Blues, a w 2009 roku wydał pierw­szą swo­ją solo­wą pły­tę „Król wąt­pli­wo­ści”.…

Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Największe ego w hip-hopie na swo­jej pią­tej pły­cie jest wię­cej niż pro­du­cen­tem. Oprócz hip-hopu chce być naj­więk­sze w jesz­cze kil­ku kon­ku­ren­cjach. Kanye West wycho­dzi z kry­zy­su i nagry­wa pio­sen­ki po… 

Dezerter - Prawo do bycia idiotą

Nomeansno na okład­ce swo­jej pły­ty sfo­to­gra­fo­wa­li wrzut: „how fuc­ken old are Nomeansno? Give it up grand dads”. Dezerter - legen­da war­szaw­skie­go i, trze­ba tak to ująć, euro­pej­skie­go punk roc­ka -… 

Kristen - Western Lands

Pięć lat po ostat­niej pły­cie „Night Store” Kristen poda­ro­wa­li słu­cha­czom 28 minut muzy­ki. Nie nama­wia­ją do zaku­pu cegły. Prawie dwa razy dłuż­szy war­szaw­ski kon­cert to potwier­dził. Precyzyjnie wie­dzą, co robią.

Essential Killing (reż. Jerzy Skolimowski)

Sprzeczne reak­cje zna­jo­mych na nowy film Skolimowskiego oraz napis „naj­więk­szy świa­to­wy suk­ces pol­skie­go kina” na pla­ka­cie spo­wo­do­wa­ły, iż wybra­łem się do tegoż pol­skie­go kina na film - było nie było…