Piotr Stróżyński - Nienawidzę was!!! [książka]

Się dzie­je. Mi­łość, nie­na­wiść, pan­krok, ja­bo­le, pró­by sa­mo­bój­cze, no i rzecz ja­sna świę­ta mi­łość ko­cha­nej oj­czy­zny. Ka­tyń, Hi­tler, kłam­stwa złych na­uczy­cie­li, ZOMO na two­ich uli­cach, ZOMO w two­im aka­de­mi­ku, ko­mor­nik…

Paristetris - Honey Darlin’

Kla­syk ze staj­ni La­do ABC. W ro­lach głów­nych kla­sycz­nie wy­kształ­co­na wo­ka­list­ka, Ar­gen­tyn­ka Can­de­la­ria Sa­enz Va­lien­te, jej mąż, kla­sycz­nie wy­kształ­co­ny pia­ni­sta Mar­cin Ma­sec­ki i - któż­by in­ny - Ma­cio Mo­ret­ti na…

In The Name Of Name - s/t

Bar­dzo do­bra jest pły­ta In The Na­me Of Na­me, tyl­ko trud­no coś o niej na­pi­sać. Nie ma mo­dy na gi­ta­ro­we ze­spo­ły na­wią­zu­ją­ce do lat 70., nie wy­pa­da o nich pi­sać…

Belle And Sebastian - Write About Love

Przy­jeż­dża­ją wresz­cie do Pol­ski - to by­ła wia­do­mość do­da­ją­ca du­cha w te zi­mo­we mie­sią­ce. Ze­spół z Glas­gow przez kil­ka­na­ście lat dzia­łal­no­ści zy­skał w Pol­sce ma­sę wiel­bi­cie­li. Czym? Mu­zy­ką i tek­sta­mi,…

Przemysław Bortel - Hibernacja duszy

Je­śli cho­dzi o Świę­to Ka­szan­ki, to spo­re szan­se za­ist­nie­nia nań ma Prze­my­sław Bor­tel z pro­gra­mem z pły­ty „Hi­ber­na­cja du­szy”. Za­wie­ra ona pio­sen­ki Wald­ka Dą­że (daw­niej gru­pa At­mo­sphe­re z Mar­ci­nem Ro­zen­kiem…

Paweł Szymański - Uroda zdarzeń

Pa­weł Szy­mań­ski gra od po­cząt­ku lat 90., wy­stę­po­wał m.in. z Mag­dą Umer i TSA, był lau­re­atem fe­sti­wa­lu Ra­wa Blu­es, a w 2009 ro­ku wy­dał pierw­szą swo­ją so­lo­wą pły­tę „Król wąt­pli­wo­ści”.…

Kanye West - My Beautiful Dark Twisted Fantasy

Naj­więk­sze ego w hip-ho­pie na swo­jej pią­tej pły­cie jest wię­cej niż pro­du­cen­tem. Oprócz hip-ho­pu chce być naj­więk­sze w jesz­cze kil­ku kon­ku­ren­cjach. Ka­nye West wy­cho­dzi z kry­zy­su i na­gry­wa pio­sen­ki po…

Dezerter - Prawo do bycia idiotą

No­me­an­sno na okład­ce swo­jej pły­ty sfo­to­gra­fo­wa­li wrzut: „how fuc­ken old are No­me­an­sno? Gi­ve it up grand dads”. De­zer­ter - le­gen­da war­szaw­skie­go i, trze­ba tak to ująć, eu­ro­pej­skie­go punk roc­ka -…

Kristen - Western Lands

Pięć lat po ostat­niej pły­cie „Ni­ght Sto­re” Kri­sten po­da­ro­wa­li słu­cha­czom 28 mi­nut mu­zy­ki. Nie na­ma­wia­ją do za­ku­pu ce­gły. Pra­wie dwa ra­zy dłuż­szy war­szaw­ski kon­cert to po­twier­dził. Pre­cy­zyj­nie wie­dzą, co ro­bią.

Essential Killing (reż. Jerzy Skolimowski)

Sprzecz­ne re­ak­cje zna­jo­mych na no­wy film Sko­li­mow­skie­go oraz na­pis „naj­więk­szy świa­to­wy suk­ces pol­skie­go ki­na” na pla­ka­cie spo­wo­do­wa­ły, iż wy­bra­łem się do te­goż pol­skie­go ki­na na film - by­ło nie by­ło…