Saluminesia - Sprzedając pamięć

Re­dak­cja jak zwy­kle wy­zna­czy­ła mnie do re­cen­zo­wa­nia za­le­głe­go de­biu­tu ko­lej­nej na­dziei trój­miej­skiej sce­ny. Jesz­cze raz oka­zu­je się, że je­śli cho­dzi o gi­ta­ro­we gra­nie, w So­po­cie rzą­dzi kon­ser­wa. Sa­lu­mi­ne­sia gra przy­jem­ny,…

Co - Verge

Od pre­mie­ry mi­ja już do­bre pół ro­ku, ale trze­ba pi­sać o zja­wi­skach ta­kich jak Co, czy­li Ma­ciek Ku­jaw­ski. Zja­wi­sko na eta­pie pierw­szej pły­ty („!Co­moc”, wyd. !mik.musik!, 2004) do­strzegł po­noć kul­to­wy…

Mananasoko - Uwaga kanibalizm

W So­po­cie jest chło­pak, gra na skrzyp­cach i śpie­wa ra­czej wy­so­ko - jed­no i dru­gie prze­twa­rza elek­tro­nicz­nie. Na osiem­na­sto­mi­nu­to­wej pły­cie nad ży­wio­łem po­mógł mu za­pa­no­wać pro­du­cent Piotr Paw­lak. Ma­ciej Woj­nic­ki…

Andruchowycz i Karbido - Cynamon (z dodatkiem Indii)

Naj­więk­sze li­te­rac­kie na­zwi­sko Ukra­iny prze­ło­mu XX i XXI wie­ku zno­wu na­gry­wa. Dru­ga część try­lo­gii „Sa­mo­gon” - „Cy­na­mon” - „Ab­synt” Ju­ri­ja An­dru­cho­wy­cza i Kar­bi­do mu­zycz­nie od­wo­łu­je się do psy­cho­de­lii, elek­tro­ni­ki i…

Gra Pozorów - Gra Pozorów EP (Last Journey)

Elvis Pre­sley wy­dał do­bre pół wie­ku te­mu kom­pi­la­cję „50 000 000 Elvis Fans Can’t Be Wrong”. Bon Jo­vi sześć lat te­mu w ty­tu­le swo­jej po­pra­wił wy­nik na 100 000 000.…

California Stories Uncovered - Confabulations

Oto na­stęp­ny gi­ta­ro­wy pol­ski ze­spół śpie­wa­ją­cy po an­giel­sku. Je­śli cho­dzi o wy­bór Sta­ny - Wy­spy, Ca­li­for­nia Sto­ries Un­co­ve­red wo­lą Bry­ta­nię. Nie gra­ją na gi­ta­rach wier­tar­ka­mi. Ścia­na dźwię­ku jest roz­chwia­na, roz­po­gło­so­wa­na,…

Cuda, cuda ogłaszają (Polska 0-9)

Ze­staw naj­lep­szych płyt dzie­się­cio­le­cia koń­czę na­gra­nia­mi, któ­re za­prze­cza­ły i pod­wa­ża­ły (to ła­twe), a za­ra­zem ro­bi­ły no­wy ro­dzaj szu­mu. Nie­zu­peł­nie wiem, jak ma­ją in­ni, ale ja na przy­kład uwa­żam, że naj­cie­ka­wiej…

Spięty - Antyszanty

W War­sza­wie mi­gnę­ła w stycz­niu dość kul­to­wa im­pre­za - Wie­czór Twór­czo­ści Że­nu­ją­cej „Za­cie­ra­lia”. Co ro­ku gar­nek na gło­wie upraw­nia do tań­sze­go wstę­pu. Jed­nak Spię­ty na­wet z dursz­la­kiem na cze­re­pie na…

Mum - Sing Along To Songs You Don’t Know

W sta­rej Pol­sce ni­by zi­ma stu­le­cia lub wię­cej, ale mróz na szy­bach prze­ter­mi­no­wa­nych ika­ru­sów nie jest cza­ro­dziej­ski. Jest syf­ny jak sto pięć­dzie­siąt. Śnieg is­landz­ki - in­na roz­mo­wa - czyst­szy, lód…

Armia - Freak

Naj­pierw ona mi po­wie­dzia­ła, że ma dwie wia­do­mo­ści do­brą i złą. Prze­chy­la­jąc się przez bar. To któ­rą chcę naj­pierw. Ja mó­wię, że do­brą. To ona mi po­wie­dzia­ła, że po­dob­no Bry­lew­ski…