Lenka - Lenka

Pe­łen obaw ni­czym Ka­sia Ko­wal­ska się­ga­łem po de­biut Len­ki. Jesz­cze przed roz­pa­ko­wa­niem pły­ty do­wie­dzia­łem się bo­wiem z na­klej­ki, że mam do czy­nie­nia z au­tor­ką pio­sen­ki z wio­sen­nej ra­mów­ki TVN. Kto…

Raphael Saadiq - The Way I See It

Po­do­bi­zna Ra­pha­ela Sa­adi­qa na okład­ce bu­dzi naj­gor­sze oba­wy co do za­war­to­ści mu­zycz­nej je­go pły­ty. Ele­ganc­ki czar­no­skó­ry oby­wa­tel z na­tchnio­ną mi­ną Śpie­wa. Pod kra­wa­tem, w ro­go­wych oku­la­rach, uwiecz­nio­ny w ru­chu sce­nicz­nym.…

Iowa Super Soccer - Lullabies To Keep Your Eyes Closed

Ty­tuł al­bu­mu su­ge­ru­je, że jest to rzecz dla śpio­chów lub ma­rzy­cie­li. Dla mnie to na­gra­nie by­ło zbyt cie­ka­we, bym miał przy­sy­piać, ale przed za­mknię­ty­mi ocza­mi za­raz po­ja­wia­ły się ob­ra­zy. Okno…

Los Campesinos! - Hold On Now, Youngster...

Gra­nie Los Cam­pe­si­nos nie­wie­le ma wspól­ne­go z tym, co dzia­ło się w mu­zy­ce w 2008 ro­ku, nie na­da­je się do tań­ców, przy­naj­mniej nie pod szkla­ną ku­lą. Kon­ser­wa w ży­we oczy.…

The Fireman - Electric Arguments

Ta­lent do pio­se­nek Sir Pau­la jest zna­ny, moż­li­wo­ści je­go gło­su, na­wet je­śli ostat­nio nie w peł­ni wy­ko­rzy­sta­wa­ne - są wiel­kie, ale nie mu­si już nic udo­wad­niać. Tym więk­sza ra­dość, że…

Pustki - Koniec kryzysu

Pust­ki zo­sta­ły okieł­zna­ne i wy­da­je się, że nie ma po­wro­tu do nie­dba­łe­go, ga­ra­żo­we­go, spra­wia­ją­ce­go wra­że­nie cha­osu brzmie­nia z pierw­szych płyt. Szko­da, że pio­sen­ko­wy okres za­pro­wa­dził ze­spół do „Koń­ca kry­zy­su”, a…

Oszibarack - Plim plum plam

Je­śli ta elek­tro­ni­ka spe­cjal­nie ma draż­nić i je­śli ko­go ze słu­cha­czy to uszczę­śli­wia, no to eks­tra. Plum­ka, tak trzy­mać. Chcia­ło­by się jed­nak cza­sem w tę lub też w tam­tę -…

Silver Rocket - Tesla

W 2001 ro­ku gru­pa Hap­py Pills le­cia­ła na pod­bój USA aku­rat te­go dnia, któ­re­go sa­mo­lo­ty ude­rza­ły w wie­żow­ce w No­wym Jor­ku i Pen­ta­gon w Wa­szyng­to­nie. Ze­spół zo­stał za­wró­co­ny na Sta­ry…

Portishead - Third

„Third” jest trud­ny do opi­sa­nia. Oczy­wi­ście jest in­ny, jest to do­kład­nie ten sam ze­spół co wcze­śniej, ale in­ny. In­ne me­lo­die, in­ne ryt­my, z cze­go in­ne­go zbu­do­wa­ne. Brzmi to twar­dziej, nie…