Sta­ry pol­ski jazz po­cię­ty i po­kle­jo­ny na no­wo - ta­ki po­mysł na mu­zy­kę po­nad pół­to­rej de­ka­dy te­mu mie­li Igor Pu­dło i Mar­cin Ci­chy. W du­ecie Skal­pel za­ko­cha­li się słu­cha­cze nie tyl­ko z Pol­ski, ale z ca­łe­go świa­ta, jed­nak po dwóch pły­tach każ­dy z ar­ty­stów za­jął się pra­cą na wła­sny ra­chu­nek.

skalpel-transitZa­po­wie­dzią po­wro­tu był ze­szło­rocz­ny, pierw­szy od 2005 r. utwór, na­stro­jo­we „If Mu­sic Was That Easy”, do któ­re­go wi­de­oklip sta­no­wi ta­niec z „Sal­ta” Kon­wic­kie­go. Tej wio­sny przy­szła ep­ka „Sim­ple”. Ten ty­tuł po­dob­nie jak „Trans­it” po­ma­ga zro­zu­mieć miej­sce, w któ­rym zna­lazł się od­ku­rzo­ny po la­tach du­et. Mu­zy­cy roz­sze­rzy­li po­le za­in­te­re­so­wań i mó­wią wprost, że w tym „przej­ściu” cho­dzi o ga­tun­ki. Już nie tyl­ko jazz, już nie tyl­ko Pol­ska.

Do­bry przy­kła­dem jest zna­ko­mi­te „Snow”, w któ­rym sta­ry jazz re­pre­zen­tu­ją per­ku­sja i kon­tra­bas, z rzad­ka trąb­ka, ale o na­stro­ju utwo­ru de­cy­du­ją ścież­ki prze­two­rzo­nej gi­ta­ry, har­fy czy kla­wi­szy. Zga­du­ję, bo wszyst­kie in­for­ma­cje na okład­ce to li­sta utwo­rów. Nie tyl­ko w „Snow” do gło­su do­cho­dzi elek­tro­ni­ka, któ­rą obaj mu­zy­cy ob­fi­cie wy­ko­rzy­sty­wa­li w so­lo­wych pro­jek­tach (Igor Boxx i Me­eting By Chan­ce). W ty­tu­ło­wym prze­bo­jo­wym „Trans­i­cie” ner­wo­wy, za­ła­mu­ją­cy się rytm jest tłem dla po­pi­so­wej par­tii wi­bra­fo­nu i prze­wod­nie­go mo­ty­wu dę­tych. W po­ło­wie „pio­sen­ki” na­stę­pu­je trzę­sie­nie zie­mi, moc­no ob­ro­bio­ne per­ku­sjo­na­lia i kla­wi­sze gra­ją­ce na trzy ro­bią grunt pod naj­róż­niej­sze sam­ple wo­kal­ne: okrzy­ki, śpiew, mo­wa. Jest to po mi­strzow­sku zle­pio­ne. Jak za­wsze.

Ta mu­zy­ka roz­ru­sza umar­la­ka, ale przy­jem­ność da­je też na­słu­chi­wa­nie da­le­kich pla­nów, kon­tem­plo­wa­nie pro­duk­cji i ryt­mów (choć­by w „Sea”). Z kla­są wy­da­ny „Trans­it” ma też - jak­że­by ina­czej - po­stać po­dwój­nej pły­ty wi­ny­lo­wej.

Tekst uka­zał się 17/10/14 w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej” - w por­ta­lu wię­cej re­cen­zji

Dodaj komentarz