Są u źró­deł tech­no i/lub u je­go kre­su. Zna­ki roz­po­znaw­cze pol­skie­go du­etu to uży­cie afry­kań­skich ryt­mów, prze­ste­ro­wa­nych dźwię­ków syn­te­za­to­rów oraz ukry­wa­nie toż­sa­mo­ści.

rss-hddnJe­śli w tech­no nie­któ­rzy szu­ka­ją zbio­ro­we­go prze­ży­cia, ry­tu­ału, a ta­niec ko­ja­rzy się ze świę­tem, to po­łą­cze­nie afry­kań­sko-tech­no­we­go brzmie­nia z za­ma­sko­wa­niem ar­ty­stów ma głę­bo­ki sens (a jesz­cze ty­tuł pły­ty). W afry­kań­skich ma­skach miesz­ka­ją bo­go­wie i zmar­li przod­ko­wie. Tych dwóch (dwie?) wcho­dzi w re­la­cję z tra­dy­cją się­ga­ją­cą po­cząt­ków ludz­ko­ści. Z dru­giej stro­ny się­ga­ją po etos pun­ko­wy: każ­dy mo­że grać, nie­waż­ne, kim je­ste­śmy. 50 proc. sztu­ki, 50 proc. mu­zy­ki.

Po­do­ba mi się „N0RM FYLMM00SYK || W000ND YFR0” - kla­sycz­na dla RSS bu­czą­ca mie­szan­ka gru­be­go ba­su z szu­mem, ale roz­tań­czo­na. Na pierw­szym CD dwu­pły­to­we­go „HDDN” du­et sta­ra się oczy­ścić i wy­błysz­czyć swo­je pro­duk­cje, a ta rzecz wy­róż­nia się ha­ła­sem i me­lo­dyj­no­ścią. No­we przy­go­dy za­po­wia­da „2015 (SH0WS) ;;”, w któ­rym da się uchwy­cić na­wet du­cha Kra­ftwer­ku. Że­gnaj, Afry­ko? Dru­ga pły­ta za­wie­ra wy­bór utwo­rów na­gra­nych na ży­wo czy na pró­bach – w ta­kiej su­ro­wiź­nie jest coś z eks­ta­tycz­ne­go za­gu­bie­nia.

Po­środ­ku tych skraj­nych wi­zji mu­zy­ki mie­ści się za­war­tość świe­żej ka­se­ty „Y00R00B B0TH” (wyd. New York Haun­ted). Świet­ne pół­go­dzin­ne na­gra­nie łą­czy nie­ustę­pli­wy rytm z fan­ta­stycz­nym, sta­le zmie­nia­ją­cym się pla­nem me­lo­dii i sam­pli. Bar­dziej eks­pe­ry­men­tal­ne „HDDN” jest nie mniej war­to­ścio­we. Żą­da sku­pie­nia, w za­mian da­jąc moc­ne fi­zycz­ne prze­ży­cia w świe­cie pier­wot­ne­go ryt­mu, ba­su i sza­mań­skiej ta­jem­ni­cy. W „MYYT Y000 0N YNOTHR PLNT”, zmy­sło­wym fi­na­le, z dud­nią­cych bęb­nów ro­dzą się prze­bie­gi ko­smicz­nych syn­te­za­to­rów. Pod­nio­sły, po­wol­ny in­du­strial. Z roz­ża­rzo­nej hu­ty w przy­szłość?

Tekst uka­zał się 20/2/15 w Wyborcza.pl/kultura - tam­że wię­cej re­cen­zji

One thought on “RSS B0YS - HDDN”

Dodaj komentarz