Dum­ny je­stem, że ta­kie pły­ty wy­cho­dzą. Waż­ne. Oczy­wi­ście są też Jes­sie Wa­re, Ariel Pink’s Haun­ted Graf­fi­ti, Ani­mal Col­lec­ti­ve (mu­zy­kom zza ba­rie­ry dźwię­ku gra­tu­lu­ję no­wych al­bu­mów). R.U.T.A. kon­ty­nu­uje wą­tek chło­pów, któ­rzy chcą spu­ścić ło­mot pa­nom. Nie że­by się eman­cy­po­wać, tyl­ko że­by prze­żyć.

ruta-na-uschodZe­spół Ma­cie­ja Szaj­kow­skie­go z Ka­pe­li ze Wsi War­sza­wa na dru­gim al­bu­mie ucie­ka na wschód, wy­ko­nu­je pie­śni set­ki lat sta­re, po­dob­ne na Ukra­inie, Bia­ło­ru­si, w Ro­sji i Pol­sce. To folk-punk groź­ny, anar­chicz­ny, zbun­to­wa­ny, nie­po­dob­ny pio­sen­kom Jes­sie Wa­re. R.U.T.A. chce być „po­za”. Da­je wy­bór, nie jest pro­duk­tem, nie po­trze­bu­jesz jej.

Ale. Jak byś się ba­wił gdy­byś był chło­pem, kil­ka stu­le­ci wstecz? Gra­tu­la­cje, że w ogó­le się uro­dzi­łeś i prze­ży­łeś. Ni­gdy nie na­uczysz się czy­tać. Nie weź­miesz do rę­ki in­stru­men­tu mu­zycz­ne­go. Nie po­je­dziesz na­wet do mia­sta po­wia­to­we­go. Na ża­den fe­sti­wal, chy­ba że fe­sti­wal wpier­do­lu ufun­do­wa­ny ci przez lo­kal­ny sąd w na­gro­dę za skar­gi na pa­na. Masz ma­ło cza­su, w wie­ku 30 lat bę­dziesz mar­twy. Za­pra­cu­jesz się na śmierć.

Pra­cu­jąc, chło­pi śpie­wa­li. Sprawdź dziś te pio­sen­ki jak klą­twy, jak ma­rze­nia o ze­mście. I 120-stro­ni­co­wą ksią­żecz­kę - z in­nej pół­ki niż to, co kor­po­ra­cje do­da­ją do płyt, że­by sprze­da­wać je ja­ko „książ­ki”. Naj­więk­sze wra­że­nie ro­bi esej „Gi­ta­rą i ce­pem” (ty­tuł - echo Sta­chu­ry, po­ety wol­no­ści?) pió­ra Jac­ka Pod­sia­dły, au­to­ra więk­szo­ści prze­kła­dów z „Na uschod”. Oraz „Dzie­ci anar­chii” bia­ło­ru­skiej opo­zy­cjo­nist­ki Sa­nii o opo­zy­cji w Ro­sji, na Bia­ło­ru­si i Ukra­inie, m.in. o Pus­sy Riot. Po­łącz krop­ki.

Tekst uka­zał się 30/8/12 w „Du­żym For­ma­cie” - w por­ta­lu wię­cej re­cen­zji

Dodaj komentarz