Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym de­biu­cie „Po­st” sprzed dwó­ch lat gru­pa Al­les na­gra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i mu­zycz­nie. Na tle zim­ny­ch brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw je­st mo­wa o „du­mie na­ro­do­wej”, „Bo­gu, ho­no­rze i oj­czyź­nie”, a póź­niej o „glo­ria vic­tis ra­mię w ra­mię”. A w tle Cho­pin. Czy­taj da­lej...

CNC - Weird Years

To po­dob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Bo­rys Dej­na­ro­wi­cz i Pio­tr Ma­cie­jew­ski na „We­ird Years” za­nu­rza­ją się w au­to­no­stal­gii: ka­se­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gi­ta­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cy­ch chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie są. Czy­taj da­lej...

Krzysztof Zalewski - Złoto

Swą trze­cią pły­tę „Zło­to” Krzysz­tof Za­lew­ski za­po­wia­dał ja­ko gra­nie roc­ko­we i nie­utem­pe­ro­wa­ne. Fakt, je­st tu mniej cy­ze­lo­wa­nia, a wię­cej ener­gii. W do­dat­ku Za­lew­ski na­pi­sał do­bre, ha­sło­we, ale nie pro­stac­kie tek­sty. To je­go pierw­sze w peł­ni doj­rza­łe dzie­ło. Czy­taj da­lej...

Sonar - Pętle

Na okład­ce pły­ty dziew­czy­na bez twa­rzy, eve­ry­man­ka, na dwor­cu War­sza­wa-Śród­mie­ście. W środ­ku błysz­czą­ce zdję­cia i ele­ganc­kie wy­dru­ki tek­stów. Za mu­zycz­ną kla­sę So­na­ra od­po­wia­da zaś pro­du­cent i kom­po­zy­tor Łu­ka­sz Sta­chur­ko (tak­że Ry­sy). Czy­taj da­lej...

Riverside - Eye Of The Soundscape

W lu­tym zmarł 40-let­ni gi­ta­rzy­sta Ri­ver­si­de Pio­tr Gru­dziń­ski. War­szaw­ski ze­spół od­wo­łał kon­cer­ty do koń­ca ro­ku, ale do­koń­czył pły­tę. Na dwu­pły­to­wej kom­pi­la­cji „Eye Of The So­und­sca­pe” zna­la­zło się tro­chę ma­te­ria­łu z wcze­śniej­szy­ch li­mi­to­wa­ny­ch wy­dań ze­spo­łu oraz pa­rę no­wo­ści. Czy­taj da­lej...

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li się we­te­ra­ni, a naj­lep­sze mło­de pły­ty wy­da­li Po­well i Chan­ce The Rap­per.  Czy­taj da­lej...