Guiding Lights - New Ways To Feel Bad

Trio Gu­iding Li­ghts ukła­da szyb­kie gi­ta­ro­we pio­sen­ki, któ­re ła­two wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy an­ti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, po­nie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go ze­spo­łu) i tak wszyst­ko…

The Magnetic Fields - 50 Years Memoir

Ste­phin Mer­ritt, wo­ka­li­sta ame­ry­kań­skie­go ze­spo­łu The Ma­gne­tic Fields, ma rzad­ko spo­ty­ka­ny w mu­zy­ce roz­ryw­ko­wej głę­bo­ki ba­so­wy głos, wiel­kie am­bi­cje i upodo­ba­nie do liczb.

Thundercat - Drunk

Thun­der­cat to ba­si­sta elek­trycz­ny z Los An­ge­les. Na­zy­wa się Ste­phen Bru­ner, rocz­nik 1984. Już dzie­sięć lat te­mu grał z Ery­kah Ba­du, ostat­nio był jed­nym z ar­chi­tek­tów świet­nej pły­ty Ken­dric­ka La­ma­ra…

Laura Marling - Semper Femina

Nie­ustra­szo­na fol­ko­wa wo­ka­list­ka Lau­ra Mar­ling w wie­ku 27 lat pi­sze pio­sen­ki tak doj­rza­łe, że nie po­wsty­dzi­li­by się ich Le­onard Co­hen czy Woj­ciech Wa­glew­ski. Tek­sty Mar­ling za­lud­nia­ją ko­bie­ty z krwi i…

Saagara - 2

Na pły­cie „2” ze­spo­łu Sa­aga­ra tra­dy­cyj­na mu­zy­ka po­łu­dnio­wych In­dii jest tyl­ko jed­nym z ży­wio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wa­cław Zim­pel do­kła­da do te­go nie tyl­ko sło­wiań­ską me­lan­cho­lię, ale też za­chod­ni jazz…

Voo Voo - 7

Voo Voo na­gra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną mu­zycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Woj­ciech Wa­glew­ski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu mu­zy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.

Bastard Disco - Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u War­sza­wa ma re­no­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­nych ze­spo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, za­nim na do­bre za­czną funk­cjo­no­wać. Ba­stard Di­sco wy­ko­nu­je mu­zy­kę ide­al­nie pa­su­ją­cą do tej…

Nocny Kochanek - Zdrajcy metalu

Wsko­czy­li na 2. miej­sce li­sty sprze­da­ży płyt w Pol­sce (OLiS), wy­prze­dza­jąc Me­tal­li­cę. Ser­ca fa­nów pod­bi­ły smo­ki, go­łe ba­by i ry­ce­rze, ta­nie wi­na i bro­wa­ry pi­te na po­tę­gę. Co tak pięk­ne­go…

Holak - The Introvert

Ten Typ Mes, Ta­co He­min­gway ­- i Ho­lak - nie trak­tu­ją hip-ho­pu zbyt or­to­dok­syj­nie. „The In­tro­vert” za­czy­na się od po­wta­rza­ne­go do obłę­du zda­nia: „Ej, co to za typ?”. Typ na­zy­wa się…