Leepeck - Borderline

Leepeck to nazwa zespo­łu Piotra Lipki. Na „Borderline” ude­rza on w deli­kat­niej­sze tony niż z Bohemą kil­ka­na­ście lat temu. Płyta nie ma sła­bych momen­tów i brzmi do bólu kla­sycz­nie. Jest…

Richard Flanagan - Śmierć przewodnika rzecznego

Śmierć prze­wod­ni­ka rzecz­ne­go” to debiu­tanc­ka powieść Richarda Flanagana, uzna­wa­ne­go dziś za naj­lep­sze­go austra­lij­skie­go powie­ścio­pi­sa­rza, lau­re­ata Nagrody Bookera. Z tą książ­ką war­to się wybrać do Puszczy Białowieskiej.

Wild Books - 2

Już nie chce mi się powta­rzać, że Wild Books jest zespo­łem wybit­nym, gra­ją­cym prze­pięk­ną muzy­kę. Nowa pły­ta jest krót­ka - w sam raz, zawie­ra trzy utwo­ry bar­dzo krót­kie i trzy…

Rosa Vertov - Who Would Have Thought?

Smutne pio­sen­ki gita­ro­we­go kwar­te­tu z Warszawy to jed­na z naj­lep­szych wia­do­mo­ści, jakie wysła­ła w tym roku kra­jo­wa muzy­ka alter­na­tyw­na. Teksty dziew­czyn są o tym, że ma nic złe­go w tkwie­niu…

Popsysze - Kopalino

Rock wyje­chał na waka­cje. Popsysze posze­rza­ją spek­trum i więk­szy nacisk kła­dą na frag­men­ty instru­men­tal­ne. „Kopalino” jest pró­bą uchwy­ce­nia ener­gii momen­tu wspól­ne­go gra­nia, two­rze­nia.

Kendrick Lamar - Damn

Na nowej pły­cie „Damn” Kendrick Lamar poka­zu­je, że jest dobrym opo­wia­da­czem histo­rii i że jak nikt panu­je nad for­mą. To, czy ta for­ma jest odkryw­cza, to odręb­na kwe­stia.

Chris Cornell, depresja i śmierć

Czytałem dziś roz­mo­wy z Chrisem Cornellem. Redakcje pod­kre­śla­ją jego depre­sję, on sam pró­bo­wał opo­wia­dać o niej tak, żeby nie była pięt­nem. Nie zda­wa­łem sobie spra­wy, że był tak deli­kat­ny. Te kil­ka słów jest…

Lost Education - Book Of Dreams

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki to zestaw nie do zdar­cia. Muzyczni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i alto­wio­li­ni­sta - wystę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem SzaZa. Tym razem do współ­pra­cy zapro­si­li woka­list­kę Hannę Piosik…

Zbigniew Wodecki (1950-2017)

Rozmawiałem raz ze Zbigniewem Wodeckim. To było rów­ne dwa lata temu, rok po podwój­nym kon­cer­cie, któ­ry dał z Mitch & Mitch w Studiu im. Lutosławskiego, wycho­dzi­ła pły­ta i DVD z zapi­sem tego…

Kobieta z Wydm - Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i…