Julia Holter - In The Same Room

Nowa pły­ta Julii Holter zawie­ra sta­re utwo­ry w nowych wer­sjach. „In The Same Room” opie­ra się na reper­tu­arze z rewe­la­cyj­nej ostat­niej pły­ty „Have You In My Wilderness”. Szkoda, że na… 

Miuosh - Pop

Nowy album popu­lar­ne­go rape­ra Miuosha współ­two­rzy­li czo­ło­wi pol­scy arty­ści. Muzycznie na „Popie” dzie­je się momen­ta­mi bar­dzo dużo, to ambit­nie zakre­ślo­ny pro­jekt. Jednak czy prze­ło­mo­wy?

Hatti Vatti - Szum

Ciepłe syn­te­za­to­ry i mnó­stwo archi­wal­nych sam­pli zło­ży­ły się na nową pły­tę Hatti Vatti. Żyjemy w erze nie­po­ko­ju i eks­pan­sji tech­no­lo­gii, ale „Szum” poka­zu­je, że nie jeste­śmy bez­bron­ni i że w… 

Spoon - Hot Thoughts

Na nowej pły­cie Spoon kla­sycz­ny indie rock wygry­wa z eks­pe­ry­men­ta­mi. „Hot Thoughts” jest peł­ne chwy­tli­wych melo­dii i ład­nych pio­se­nek, ale to pły­ta umiar­ko­wa­nie potrzeb­na. Amerykanie dają sygna­ły, że mają już… 

Guiding Lights - New Ways To Feel Bad

Trio Guiding Lights ukła­da szyb­kie gita­ro­we pio­sen­ki, któ­re łatwo wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy anti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, ponie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go zespo­łu) i tak wszyst­ko…

The Magnetic Fields - 50 Years Memoir

Stephin Merritt, woka­li­sta ame­ry­kań­skie­go zespo­łu The Magnetic Fields, ma rzad­ko spo­ty­ka­ny w muzy­ce roz­ryw­ko­wej głę­bo­ki baso­wy głos, wiel­kie ambi­cje i upodo­ba­nie do liczb.

Thundercat - Drunk

Thundercat to basi­sta elek­trycz­ny z Los Angeles. Nazywa się Stephen Bruner, rocz­nik 1984. Już dzie­sięć lat temu grał z Erykah Badu, ostat­nio był jed­nym z archi­tek­tów świet­nej pły­ty Kendricka Lamara… 

Laura Marling - Semper Femina

Nieustraszona fol­ko­wa woka­list­ka Laura Marling w wie­ku 27 lat pisze pio­sen­ki tak doj­rza­łe, że nie powsty­dzi­li­by się ich Leonard Cohen czy Wojciech Waglewski. Teksty Marling zalud­nia­ją kobie­ty z krwi i… 

Saagara - 2

Na pły­cie „2” zespo­łu Saagara tra­dy­cyj­na muzy­ka połu­dnio­wych Indii jest tyl­ko jed­nym z żywio­łów. Nasz eks­por­to­wy klar­ne­ci­sta Wacław Zimpel dokła­da do tego nie tyl­ko sło­wiań­ską melan­cho­lię, ale też zachod­ni jazz… 

Voo Voo - 7

Voo Voo nagra­ło świet­ną, sto­no­wa­ną muzycz­nie pły­tę, na któ­rej skrzy się od emo­cji. Wojciech Waglewski, ten sta­ry mistrz, speł­nia się w pro­sto­cie, na skrzy­żo­wa­niu muzy­ki źró­deł, blu­esa i pio­sen­ki.