Oliver Frljić - „Klątwa”, Teatr Powszechny

„Klą­twa” w re­ży­se­rii Oli­ve­ra Frl­ji­cia w Te­atrze Po­wszech­nym to za­baw­na sztu­ka. Wy­ni­ka to wpro­st z re­ak­cji pu­blicz­no­ści. Re­ży­ser też nie ma się czym mar­twić, bo za tę za­ba­wę za­pła­cą wy­łącz­nie ak­to­rzy i…

The Wedding Present - Going, Going...

Wy­da­na we wrze­śniu mo­nu­men­tal­na pły­ta we­te­ra­nów z Wed­ding Pre­sent je­st świet­na. Za­czy­na się od czte­rech zu­peł­nie od sie­bie róż­ny­ch utwo­rów, póź­niej roz­wi­ja się w dzie­ło roc­ko­we, ale bez­pre­ten­sjo­nal­ne. Na ko­niec…

Łąki Łan - Syntonia

W kar­na­wa­ło­wy, im­pre­zo­wy czas ta­ka pły­ta jak „Syn­to­nia” Łą­ki Łan je­st nie­odzow­na. Moż­na przy niej sza­leć, tań­czyć, do­ka­zy­wać, a je­śli tak jak mu­zy­cy wsko­czy­my w ko­stium owa­da – po­zo­stać przy…

Vespa - Diamenty i jedwabie

Na no­wym al­bu­mie Ve­spy wię­cej niż kla­sycz­ne­go ska je­st swin­gu­ją­cej mu­zy­ki re­tro. Nie­ste­ty, mu­zy­kom nie za­wsze wy­star­cza ener­gii i do­bry­ch tek­stów.

Innercity Ensemble - III

Trze­cia pły­ta za­ło­żo­nej w Byd­gosz­czy im­pro­wi­zu­ją­cej mu­zycz­nej mię­dzy­mia­stów­ki. Nie tyl­ko kra­jo­wi dzien­ni­ka­rze wi­dzą w In­ner­ci­ty En­sem­ble zja­wi­sko istot­ne na świa­to­wej sce­nie. Nie­daw­no „III” za­ję­ło 3. miej­sce na li­ście płyt mi­ja­ją­ce­go ro­ku we­dług por­ta­lu…

Bobby The Unicorn - Syreni śpiew

„Sy­re­ni śpiew” to dru­ga pły­ta nie­śmia­łe­go kom­po­zy­to­ra i śpie­wa­ka z War­sza­wy. Ar­ty­sta z brzmień gi­ta­ro­wy­ch ro­dem z lat 60. ka­ta­pul­to­wał się w elek­tro­nicz­ne la­ta 80. A przy oka­zji doj­rzał ja­ko…

Niebiescy i Kutman - Skrzydło motyle

Dwaj współ­za­ło­ży­cie­le ze­spo­łu 19 Wio­sen – Fran­ci­szek Wi­cz i Mar­cin Pryt – znów dzia­ła­ją ra­zem. Ja­ko Nie­bie­scy i Kut­man od­cię­li się jed­nak od pun­ko­wy­ch ko­rze­ni. Ich na­gra­na w du­ecie pły­ta…

A Tribe Called Quest - We Got It from Here... Thank You 4 Your Service

Szó­sta pły­ta jed­ne­go z naj­waż­niej­szy­ch hi­pho­po­wy­ch skła­dów w hi­sto­rii (za­wsze w pierw­szej piąt­ce ta­ki­ch ze­sta­wień) je­st wy­bit­na. Wie­rzę, że za kil­ka, kil­ka­na­ście lat bę­dzie na­zy­wa­na kla­sycz­nym na­gra­niem ro­ku 2016.

Alles - Culture

Po elek­tro­po­po­wym de­biu­cie „Po­st” sprzed dwó­ch lat gru­pa Al­les na­gra­ła pły­tę ostrzej­szą tek­sto­wo i mu­zycz­nie. Na tle zim­ny­ch brzmień syn­te­za­to­rów naj­pierw je­st mo­wa o „du­mie na­ro­do­wej”, „Bo­gu, ho­no­rze i oj­czyź­nie”,…

CNC - Weird Years

To po­dob­no ostat­nie pio­sen­ki CNC. Bo­rys Dej­na­ro­wi­cz i Pio­tr Ma­cie­jew­ski na „We­ird Years” za­nu­rza­ją się w au­to­no­stal­gii: ka­se­to­wy szum, cie­płe syn­ty, gi­ta­ry, słod­kie gło­sy doj­rze­wa­ją­cy­ch chłop­ców, któ­ry­mi od daw­na nie…