Old Ti­me Ra­dio to esen­cja me­lan­cho­lii - naj­le­piej w Pol­sce łą­czą sub­tel­ną elek­tro­ni­kę z kru­chy­mi aku­stycz­ny­mi brzmie­nia­mi.

Po­przed­nia pły­ta za­wie­ra­ła aku­stycz­ne pio­sen­ki luź­no zwią­za­ne te­ma­tem świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Te­raz OTR pierw­szy raz pi­sze po pol­sku, a w do­dat­ku dla dzie­ci. Pły­ta dzie­li się na ży­wio­ło­we utwo­ry „dzien­ne” i mru­cza­ne ko­ły­san­ki „na noc”. Szcze­rze ży­czę wszyst­kim do­ro­słym ze­spo­łom, że­by uda­ły im się ta­kie me­lo­die jak ja­sne „W ca­łym le­sie nie­sie się” i „Wio­sna w każ­dym z nas” al­bo ma­to­wa „Ko­ły­san­ka dla ma­łe­go niedź­wie­dzia”.

Tekst z „Du­że­go For­ma­tu” (7/7/2011) - ca­łość tu.

Dodaj komentarz