Old Time Radio to esen­cja melan­cho­lii - naj­le­piej w Polsce łączą sub­tel­ną elek­tro­ni­kę z kru­chy­mi aku­stycz­ny­mi brzmie­nia­mi.

Poprzednia pły­ta zawie­ra­ła aku­stycz­ne pio­sen­ki luź­no zwią­za­ne tema­tem świąt Bożego Narodzenia. Teraz OTR pierw­szy raz pisze po pol­sku, a w dodat­ku dla dzie­ci. Płyta dzie­li się na żywio­ło­we utwo­ry „dzien­ne” i mru­cza­ne koły­san­ki „na noc”. Szczerze życzę wszyst­kim doro­słym zespo­łom, żeby uda­ły im się takie melo­die jak jasne „W całym lesie nie­sie się” i „Wiosna w każ­dym z nas” albo mato­wa „Kołysanka dla małe­go niedź­wie­dzia”.

Tekst z „Dużego Formatu” (7/7/2011) - całość tu.

Dodaj komentarz