Mavis Staples - One True Vine

74 la­ta ma dziew­czy­na. Tro­chę jak Low, tro­chę jak ten sta­ry Mu­rzyn w ze­szłym ro­ku na Of­fie; jest blu­es, mrok, Ca­ve. I Bóg, BÓG. Ład­nie.

Pond - Hobo Rocket

O re­ty, ja­kie brzmie­nie old­sku­lo­we, ja­kie bi­tel­sow­skie wok­sy na aku­sty­ku, har­mo­nie. Jed­ni z mi­lio­na. Nu­mer ty­tu­ło­wy w du­chu Mar­ka E. Smi­tha.

Bosnian Rainbows - Bosnian Rainbows

Ro­dri­gu­ez-Lo­pez szu­ka dro­gi mię­dzy po­pem a gi­ta­ro­wą stę­chli­zną. Zra­zu przy­jem­ne, z cza­sem nud­ne i pu­ste.

Alain Clark - Live It Out

Z so­ulem przez dzie­się­cio­le­cia. Od Sa­sa do La­sa nie­ste­ty. Jack­son by tych nu­me­rów nie chciał. U bej­by, oł gerl, aj ło­na. Fuj.

Dodaj komentarz