Pod tym chwy­tli­wym ty­tu­łem spi­su­ję al­bu­my, któ­re chciał­bym z te­go ro­ku za­pa­mię­tać. Ta­kie, któ­re dłu­żej zo­sta­wa­ły w od­twa­rza­czu, w te­le­fo­nie, z czymś mi się ko­ja­rzą­ce i tak da­lej. Tyl­ko część w nich wy­stę­pu­je na li­ście zgło­szo­nej prze­ze mnie do ga­ze­to­we­go pod­su­mo­wa­nia ro­ku. Tak już jest.

Afro Ko­lek­tyw - Pio­sen­ki po pol­sku
Air - Le Voy­age dans la Lu­ne
Ala­ba­ma Sha­kes - Boys & Girls
An­drew Bird - Bre­ak It Your­self
An­dru­cho­wycz & Kar­bi­do - Ab­synt
Asia i Ko­ty - Mi­se­ra­ble Mia­ow
Ba­aba - The Wrong Vam­pi­re
Ba­ba­dag - Ba­ba­dag
Band Of En­dless No­ise - The Blue Nun
Bar­ba­ra Mor­gen­stern - Swe­et Si­len­ce
BNNT - _ _
Bob Dy­lan - Tem­pest
Ch-Ch-Ching - Dom
Chro­ma­tics - Kill For Lo­ve
De­mol­ka - De­mol­ka
Dre­ko­ty - Per­sen­ty­na
Fu­ka La­ta - Sa­turn me­lan­cho­lia
Gri­mes - Vi­sions
Jes­sie Wa­re – De­vo­tion
Kamp! - Kamp!
Ka­pe­la ze Wsi War­sza­wa - Nord
Ka­ro­li­na Ci­cha - Mięk­kie ma­szy­ny
Kim No­wak - Wilk
Krojc - Pirx
Lamb­chop - Mr. M
Lo­co Star - Shel­ter
Ma­ja Kleszcz & In­car­Na­tions - Ode­on
Ma­ki i Chło­pa­ki - Dni Mro­zów
Mar­cin Ma­sec­ki - Die Kunst der Fu­ge
Ma­ria Pe­szek - Je­zus Ma­ria Pe­szek
Ma­sha Qrel­la - Ana­lo­gies
Mo­unt Eerie - Oce­an Ro­ar (też Cle­ar Mo­on)
Na­tha­lie And The Lo­ners - On Be­ing Sa­ne (In In­sa­ne Pla­ces)
Nie­chęć - Śmierć w mięk­kim fu­ter­ku
Oran­ża­da - On­ce Upon A Tra­in
Pat­ti Smith - Ban­ga
Pau­la & Ka­rol - Who­le Aga­in
Pink Freud - Hor­se & Po­wer
Pu­re Pha­se En­sem­ble - Li­ve At Spa­ce­Fest!
R.U.T.A. - Na uschod
So­fa - Hard­kor i di­sko
So­nia­mi­ki - SNMK
The Shins - Port Of Mor­row
The xx - Co­exist
UL/KR - UL/KR

By­ło jesz­cze du­żo płyt z ze­szłe­go ro­ku, do któ­rych do­tar­łem do­pie­ro w bie­żą­cym. Al­bo jesz­cze star­szych. Resz­ta nie bar­dzo al­bo śred­nio, al­bo za­po­mnia­łem. Nan­cy Re­gan w po­rząd­ku, ale nie aż tak.

Dodaj komentarz