Komety są war­szaw­skie, MKL ści­śle miń­sko-mazo­wiec­kie. Melancholia wiel­kie­go mia­sta i big­bi­to­wa czu­łość Niziny Mazowieckiej są połą­czo­ne pod­miej­skim pocią­giem jadą­cym z okład­ki „Luminalu” na sta­cję Anielina.

Muzyka Końca Lata „Anieliną” zamy­ka tryp­tyk pro­win­cjo­nal­ny. Lider zespo­łu Bartek Chmielewski dziś miesz­ka w Warszawie i to tu ma się dziać następ­na pły­ta. Na razie ich żywio­łem jest słoń­ce i wiatr, rze­ka i las. Łamią ser­ca liry­ką o chłop­cach i dziew­czę­tach z mniej­szych miej­sco­wo­ści: „Już na dwor­cu cze­kam, do rodzin­nych stron / dro­ga jest dale­ka, osiem godzin stąd” („Dworcowa”). Ich pio­sen­ki zyska­ły na ele­gan­cji, gdy do zespo­łu dołą­czy­ła Ola Bilińska, teraz jesz­cze łatwiej kon­ku­ro­wać im ze Skaldami czy Grechutą. To har­cer­skie gra­nie jest dobrze pomy­śla­ne i wca­le nie takie naiw­ne.

Oba albu­my wyda­no tak­że na winy­lu. To bar­dzo waka­cyj­ne pły­ty, z tym że Muzyka Końca Lata wbrew nazwie jest o samym środ­ku lata, a Komet – o prze­świe­tlo­nym momen­cie, gdy cie­płych nocy nie da się już ura­to­wać.

Tekst z „Dużego Formatu”, z 12/5/11, całość tu, zwłasz­cza część o Kometach

Dodaj komentarz