Do­wód na to, że nie ta­ki strasz­ny un­der­gro­und, jak go ma­lu­ją. [ha­ven] zda­rzy­ło się wy­dać pły­tę w bry­tyj­skiej wy­twór­ni Tym­pa­nik Au­dio, a „No­ir” to już szó­sty je­go ma­te­riał. Za­ska­ku­ją­co bez­po­śred­ni i przy­stęp­ny, choć nie bła­hy.

haven-noirElek­tro­nicz­ne eska­pa­dy du­etu są za­ko­rze­nio­ne w trip-ho­pie, mo­men­ta­mi roz­sze­rza­ją­cym się w prze­ciw­staw­ne stro­ny: in­du­strial­ną i ta­necz­ną. Brzmie­nie jest bri­stol­skie, gę­ste, przy­ku­wa­ją­ce uwa­gę, przy czym [ha­ven] na­gry­wa pio­sen­ki, a nie ja­kieś pej­za­że, ko­la­że.

To pro­jekt Mar­ci­na Jar­mul­skie­go, któ­re­go na no­wym wy­daw­nic­twie wspie­ra no­wa wo­ka­list­ka Ewa Wy­my­słow­ska. Jej chłod­ny, zdy­stan­so­wa­ny spo­sób śpie­wa­nia ko­ja­rzy się z pły­ta­mi z Is­lan­dii. Tek­sty na­pi­sa­ła wspól­nie z Aga­tą Le­wan­dow­ską. Są, naj­pro­ściej bio­rąc, o eks­cy­ta­cji, mi­ło­ści, po­żą­da­niu, bó­lu, sek­sie - ca­łym ka­ta­lo­gu uczuć i po­jęć zwią­za­nych z tym, co dziać się mo­że mię­dzy dwoj­giem lu­dzi.

Mu­zycz­nie na­wet naj­lżej­sze, naj­bar­dziej ta­necz­ne utwo­ry [ha­ven] są zmą­co­ne kom­bi­na­cja­mi w ryt­mie i zróż­ni­co­wa­ne dy­na­micz­nie. Prze­bo­jo­wy „At­mo­sphe­re” jest jak rwą­cy gór­ski stru­mień, a jed­nak w po­ło­wie ma dra­ma­tycz­ny mo­ment za­trzy­ma­nia, ta­kie roz­le­wi­sko - i to się spraw­dza, przy­cho­dzi w od­po­wied­nim mo­men­cie. Twar­dy, pra­wie house’owy pod­kład „Exi­le” jest skon­tro­wa­ny sto­no­wa­nym śpie­wem, ale re­fren chwy­ta za uszy i nie pusz­cza. Bar­dzo przy­zwo­ity, po­my­sło­wo za­aran­żo­wa­ny al­bum. Przez 48 mi­nut ani chwi­li nu­dy.

Tekst uka­zał się 23/8/13 w „Ga­ze­cie Wy­bor­czej” - w por­ta­lu wię­cej re­cen­zji

Dodaj komentarz