Świe­żut­ka roc­kan­drol­lo­wa ba­gie­ta z War­sza­wy. Elvis De­lu­xe, star­szy brat The Black Ta­pes, ucho­dzi za pol­skie­go pre­kur­so­ra i pa­nu­ją­ce­go mi­strza sto­ner roc­ka. Ten pu­styn­ny, cięż­ki, blu­eso­wo-psy­cho­de­licz­ny spo­sób gra­nia wy­na­leź­li Ka­li­for­nij­czy­cy z Ky­uss. Po­le­ga to na ubó­stwie­niu gi­ta­ro­we­go rif­fu, na me­lo­dyj­nym ba­sie i wy­ra­zi­sty­ch bęb­na­ch.

Tek­st z Du­że­go For­ma­tu 28/4/2011, wszyst­ko tu.

Dodaj komentarz