Świeżutka roc­kan­drol­lo­wa bagie­ta z Warszawy. Elvis Deluxe, star­szy brat The Black Tapes, ucho­dzi za pol­skie­go pre­kur­so­ra i panu­ją­ce­go mistrza sto­ner roc­ka. Ten pustyn­ny, cięż­ki, blu­eso­wo-psy­cho­de­licz­ny spo­sób gra­nia wyna­leź­li Kalifornijczycy z Kyuss. Polega to na ubó­stwie­niu gita­ro­we­go rif­fu, na melo­dyj­nym basie i wyra­zi­stych bęb­nach.

Tekst z Dużego Formatu 28/4/2011, wszyst­ko tu.

Dodaj komentarz