Nie każ­dy ma czas i ener­gię, że­by stwo­rzyć na syl­we­stra wła­sną kom­pi­la­cję. Mnie za­bie­ra to kil­ka­na­ście go­dzin i są to go­dzi­ny nie­ła­twe. Dla­te­go na im­pre­zę po­le­cam pro­dukt go­to­wy i kom­plet­ny - mi­xta­pe udo­stęp­nio­ny w ne­cie przez Du­że­go Pe.

duze-pe-nowoczesny-hip-hopJest świet­nym (nie tyl­ko) ra­pe­rem, wo­ka­li­stą Senk Że i Ma­sa­li. To wiel­bi­ciel elek­tro­nicz­nych od­mian mu­zy­ki i di­dżej. Czu­je mu­zy­kę i od­kry­wa ją dla in­nych, moż­na go spo­tkać na kon­cer­tach, ma mnó­stwo płyt... No, jak ktoś zna się na rze­czy, to on. Jak ktoś zna się na rze­czy, to mu­si znać je­go.

Du­że Pe, ni­czym Ka­nye, wziął mu­zy­kę od naj­lep­szych (Kwazar/Respecta Kru, Sul­phur Phu­tu­re, 1000 BPH, P.A.F.F., Ra­va­ger, Sub­sta­cja i in­ni) i stwo­rzył coś, co jest no­wo­cze­sne mu­zycz­nie (dub­step, drum’n’bass, jun­gle, hip-hop też), a za­ra­zem pod wzglę­dem kom­po­zy­cji, po­dej­ścia ko­ja­rzy się ze sta­ry­mi do­bry­mi cza­sa­mi hip-ho­pu. Na „No­wo­cze­snym hip-ho­pie” bi­tów jest na bi­te dwie pły­ty, bar­dzo wszech­stron­nych, da się nie tyl­ko tań­czyć, ale też ode­tchnąć. Ra­per jest old­sku­lo­wo od­waż­ny, chwa­li się i prę­ży, ja­ra się tym, że jest przy mi­kro­fo­nie, że w gło­śni­ku ma pro­duk­cje mi­strzów. Jak za­wsze zo­sta­wia mnó­stwo li­rycz­nych na­wią­zań, śla­dów do ar­ty­stów nie tyl­ko dźwię­ku. Ja­kich? Np. na prze­strze­ni pa­ru wer­sów spo­ty­ka­ją się Zbi­gniew Her­bert, O.S.T.R., Co­ol Kids Of De­ath i Pink Floyd.

Dru­ga część ma wer­sję fi­zycz­ną. Pod ad­re­sem soundcloud.com/duzepe moż­na po­słu­chać obu czę­ści i ścią­gnąć pierw­szą, na­wet bez lo­go­wa­nia.

Tekst uka­zał się 29/12/12 w „Du­żym For­ma­cie” w ra­mach prze­glą­du „Pły­ty na syl­we­stro­wą im­pre­zę - w por­ta­lu wię­cej re­cen­zji

Dodaj komentarz