Nie­sły­cha­ne przy­go­dy czło­wie­ka or­kie­stry. „Re­spon­se” je­st de­biu­tanc­ką pły­tą lon­dyń­skie­go di­dże­ja, któ­ry w do­dat­ku śpie­wa - tro­chę jak wcze­sny Mi­ke Pat­ton, a tro­chę jak Co­rey Glo­ver z Li­ving Co­lo­ur, więc na­praw­dę bez ob­cia­chu.

daveidMu­zy­ka, któ­rą sa­mo­dziel­nie po­skła­dał Da­ve I.D., brzmi jak ca­ły ze­spół. Ma spo­ro wspól­ne­go z drum’n’bassem, in­du­stria­lem, trosz­kę z Ja­maj­ką i hip-ho­pem („N.O.W.”), a naj­wię­cej z mrocz­ny­mi elek­tro­nicz­ny­mi pej­za­ża­mi w sty­lu Bu­ria­la. Al­bo me­ta­licz­ny­mi utwo­ra­mi Pu­blic Ima­ge Ltd.

Ta pły­ta je­st miej­ska i dusz­na, ko­ja­rzy się z mor­der­czym la­tem, któ­re­go w tym ro­ku nie po­sma­ko­wa­li­śmy w Pol­sce - za­ku­rzo­nym, gę­stym i nie­ru­cho­mym. Nie ma tu śla­du prze­bo­jów, ale utwo­ry lon­dyń­czy­ka mo­gą za­sko­czyć me­lo­dyj­no­ścią („Oil”). Atra­men­to­wo czar­na po­lew­ka - wcią­ga, pro­si się o słu­cha­nie raz po raz i od­kry­wa­nie ko­lej­ny­ch pa­ten­tów. Zim­no, ale cie­pło. No­wy, bar­dziej za­krę­co­ny Tric­ky?

Tek­st uka­zał się 25/8/11 w „Du­żym For­ma­cie” - w por­ta­lu wię­cej re­cen­zji

Dodaj komentarz