Najmodniejszy zespół lata.  Cults tak jak MGMT odświe­ża­ją muzycz­ne sta­ro­cie zuchwa­le nowo­cze­sną pro­duk­cją. Kochają soul, psy­cho­de­lię i refre­ny - „Abducted” i „Go Outside” to prze­bo­je figlar­ne, ale szcze­re.

Ten przy­bru­dzo­ny, ale bar­dzo prze­bo­jo­wy pop z dziew­czę­cym woka­lem to dzie­ło dwoj­ga Amerykanów.  Od dotknię­cia pia­sku na pla­ży Cults moż­na się popa­rzyć... ale te dźwię­ki uno­szą czło­wie­ka 30 cm nad zie­mię. Słowa naiw­ne, ale 22 mieć lata to nie grzech - a nawet jeśli, to są cięż­sze.

 Tekst z „Dużego Formatu” (7/7/2011) - całość tu.

Dodaj komentarz