Naj­mod­niej­szy ze­spół la­ta.  Cults tak jak MGMT od­świe­ża­ją mu­zycz­ne sta­ro­cie zu­chwa­le no­wo­cze­sną pro­duk­cją. Ko­cha­ją so­ul, psy­cho­de­lię i re­fre­ny - „Ab­duc­ted” i „Go Out­si­de” to prze­bo­je fi­glar­ne, ale szcze­re.

Ten przy­bru­dzo­ny, ale bar­dzo prze­bo­jo­wy pop z dziew­czę­cym wo­ka­lem to dzie­ło dwoj­ga Ame­ry­ka­nów.  Od do­tknię­cia pia­sku na pla­ży Cults moż­na się po­pa­rzyć... ale te dźwię­ki uno­szą czło­wie­ka 30 cm nad zie­mię. Sło­wa na­iw­ne, ale 22 mieć la­ta to nie grzech - a na­wet je­śli, to są cięż­sze.

 Tekst z „Du­że­go For­ma­tu” (7/7/2011) - ca­łość tu.

Dodaj komentarz