Kategoria: rozmowa

Maciek Szymczuk o płycie „Music For Cassandra”

Na­kła­dem Zo­ha­rum uka­za­ła się wła­śnie no­wa pły­ta Mać­ka Szym­czu­ka „Mu­sic For Cas­san­dra”. Roz­ma­wiam z ar­ty­stą o tym, skąd wziął się po­my­sł na ta­ki al­bum, dla­cze­go w na­gra­nia­ch wzię­ło udział o 100 pro­cent go­ści mniej niż na po­przed­niej pły­cie i czy roz­wa­żał za­trud­nie­nie wo­ka­li­sty. Czy­taj da­lej...

Król - Nielot (plus rozmowa z artystą)

Je­den z naj­cie­kaw­szy­ch mu­zy­ków mło­de­go po­ko­le­nia Bła­żej Król po dwó­ch bar­dzo uda­ny­ch pły­ta­ch na­gra­ny­ch w du­ecie UL/KR („UL/KR” - pły­ta ro­ku 2012 we­dług dzien­ni­ka­rzy „Wy­bor­czej” - oraz „Ament”) za­wie­sił dzia­łal­no­ść ze­spo­łu i na­grał de­biut so­lo­wy pod wła­snym na­zwi­skiem. „Nie­lot” uka­zał się pierw­sze­go dnia wio­sny. Czy­taj da­lej...

Soniamiki po „SNMK” - wywiad

Zo­sia Mi­kuc­ka opo­wia­da, co ro­bi­ła od cza­su wy­da­nia swo­jej dru­giej pły­ty „SNMK” - m.in. o wy­jeź­dzie do Sta­nów - oraz mó­wi co nie co o swo­ich naj­bliż­szy­ch ru­cha­ch. W przy­go­to­wa­niu są za­rów­no pol­skie, jak i an­giel­skie pio­sen­ki. I jesz­cze coś.

Czy­taj da­lej...

Natalia Fiedorczuk - wywiad

Przy oka­zji tek­stu ga­ze­to­we­go o no­wej pol­skiej ko­bie­cej mu­zy­ce za­da­łem pa­rę py­tań Na­ta­lii Fie­dor­czuk, że­by mieć z cze­go wy­brać. By­ło pa­rę go­dzin przed pre­mie­rą pły­ty Na­tha­lie And The Lo­ners „On Be­ing Sa­ne (In In­sa­ne Pla­ces)”. Od­po­wie­dzi by­ły na ty­le cie­ka­we, że szko­da by­ło­by je wy­rzu­cać. Po­dzie­lę się ni­mi tu­taj. Czy­taj da­lej...

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Gra­nie w jed­nym, wy­zna­czo­nym sty­lu je­st do­bre ra­czej dla mu­zy­ków zrów­no­wa­żo­ny­ch, ustat­ko­wa­ny­ch, ma­ją­cy­ch ro­dzi­nę, któ­rą mu­szą utrzy­mać - wo­ka­list­ka Ol­ga My­słow­ska opo­wie­dzia­ła mi o łą­cze­niu sty­lów mu­zycz­ny­ch, wol­ny­ch za­wo­dów oraz ję­zy­ków mar­twy­ch i ży­wy­ch. A by­ło to po­nad rok te­mu. Czy­taj da­lej...

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie po­tra­fię żyć bez mu­zy­ki, mu­szę so­bie co­dzien­nie pu­ścić „De­si­re” Dy­la­na, że­by funk­cjo­no­wać, więc chy­ba mu­zy­ka je­st za­je­bi­ście waż­na. Jed­nak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie do­mu al­bo dro­gi niż na­pi­sa­nie pio­sen­ki - mó­wi Ka­rol. Ga­da­li­śmy na oko­licz­no­ść war­szaw­skie­go nu­me­ru „Lam­py”, o pi­sa­niu o War­sza­wie po an­giel­sku i ma­sie in­ny­ch atrak­cji. Czy­taj da­lej...