Maciek Szymczuk o płycie „Music For Cassandra”

Nakładem Zoharum uka­za­ła się wła­śnie nowa pły­ta Maćka Szymczuka „Music For Cassandra”. Rozmawiam z arty­stą o tym, skąd wziął się pomysł na taki album, dla­cze­go w nagra­niach wzię­ło udział o…

Król - Nielot (plus rozmowa z artystą)

Jeden z naj­cie­kaw­szych muzy­ków mło­de­go poko­le­nia Błażej Król po dwóch bar­dzo uda­nych pły­tach nagra­nych w duecie UL/KR („UL/KR” - pły­ta roku 2012 według dzien­ni­ka­rzy „Wyborczej” - oraz „Ament”) zawie­sił dzia­łal­ność…

Soniamiki po „SNMK” - wywiad

Zosia Mikucka opo­wia­da, co robi­ła od cza­su wyda­nia swo­jej dru­giej pły­ty „SNMK” - m.in. o wyjeź­dzie do Stanów - oraz mówi co nie co o swo­ich naj­bliż­szych ruchach. W przy­go­to­wa­niu…

Olgierd Dokalski - wywiad (premiera płyty kIRk „Zła krew”)

Dziś pre­mie­ra albu­mu „Zła krew” kIR­ka, za czte­ry dni uka­że się kon­cer­to­wa kase­ta „Msza świę­ta w Altonie”. Z tej oka­zji roz­ma­wiam z Olgierdem Dokalskim, trę­ba­czem tego ter­ce­tu, któ­ry jest tak­że muzy­kiem…

Natalia Fiedorczuk - wywiad

Przy oka­zji tek­stu gaze­to­we­go o nowej pol­skiej kobie­cej muzy­ce zada­łem parę pytań Natalii Fiedorczuk, żeby mieć z cze­go wybrać. Było parę godzin przed pre­mie­rą pły­ty Nathalie And The Loners „On…

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Granie w jed­nym, wyzna­czo­nym sty­lu jest dobre raczej dla muzy­ków zrów­no­wa­żo­nych, ustat­ko­wa­nych, mają­cych rodzi­nę, któ­rą muszą utrzy­mać - woka­list­ka Olga Mysłowska opo­wie­dzia­ła mi o łącze­niu sty­lów muzycz­nych, wol­nych zawo­dów oraz języ­ków…

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie potra­fię żyć bez muzy­ki, muszę sobie codzien­nie puścić „Desire” Dylana, żeby funk­cjo­no­wać, więc chy­ba muzy­ka jest zaje­bi­ście waż­na. Jednak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie domu albo dro­gi niż…

Michał Biela - wywiad o cudach

Kiedyś myśla­łem, że muzy­ka to jest po pro­stu takie „coś”, jak drze­wo czy słoń­ce - mówi Michał Biela. Rozmawiamy przez net z oka­zji wyda­nia przez Kristen nowej, bar­dzo dobrej pły­ty…

Kim Nowak - wywiad dla „Lampy”

Dla „Lampy” roz­ma­wiam z zespo­łem Kim Nowak dzień przed pierw­szym kon­cer­tem w Powiększeniu. O tym, jaka muzy­ka jest naj­bli­żej uli­cy. O tym, kie­dy trze­ba iść do domu i się prze­spać,…