Maciek Szymczuk o płycie „Music For Cassandra”

Na­kła­dem Zo­ha­rum uka­za­ła się wła­śnie no­wa pły­ta Mać­ka Szym­czu­ka „Mu­sic For Cas­san­dra”. Roz­ma­wiam z ar­ty­stą o tym, skąd wziął się po­mysł na ta­ki al­bum, dla­cze­go w na­gra­niach wzię­ło udział o…

Syny - wywiad z okazji wydania płyty „Orient”

O swo­jej de­biu­tanc­kiej pły­cie „Orient”, fil­mo­wo­ści w mu­zy­ce i naj­waż­niej­szych miej­scach w ży­ciu opo­wia­da­ją 1988 i Ro­bert Pier­ni­kow­ski, czy­li hi­pho­po­wy du­et Sy­ny.

Król - Nielot (plus rozmowa z artystą)

Je­den z naj­cie­kaw­szych mu­zy­ków mło­de­go po­ko­le­nia Bła­żej Król po dwóch bar­dzo uda­nych pły­tach na­gra­nych w du­ecie UL/KR („UL/KR” - pły­ta ro­ku 2012 we­dług dzien­ni­ka­rzy „Wy­bor­czej” - oraz „Ament”) za­wie­sił dzia­łal­ność…

Soniamiki po „SNMK” - wywiad

Zo­sia Mi­kuc­ka opo­wia­da, co ro­bi­ła od cza­su wy­da­nia swo­jej dru­giej pły­ty „SNMK” - m.in. o wy­jeź­dzie do Sta­nów - oraz mó­wi co nie co o swo­ich naj­bliż­szych ru­chach. W przy­go­to­wa­niu…

Olgierd Dokalski - wywiad (premiera płyty kIRk „Zła krew”)

Dziś pre­mie­ra al­bu­mu „Zła krew” kIR­ka, za czte­ry dni uka­że się kon­cer­to­wa ka­se­ta „Msza świę­ta w Al­to­nie”. Z tej oka­zji roz­ma­wiam z Ol­gier­dem Do­kal­skim, trę­ba­czem te­go ter­ce­tu, któ­ry jest tak­że mu­zy­kiem…

Natalia Fiedorczuk - wywiad

Przy oka­zji tek­stu ga­ze­to­we­go o no­wej pol­skiej ko­bie­cej mu­zy­ce za­da­łem pa­rę py­tań Na­ta­lii Fie­dor­czuk, że­by mieć z cze­go wy­brać. By­ło pa­rę go­dzin przed pre­mie­rą pły­ty Na­tha­lie And The Lo­ners „On…

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Gra­nie w jed­nym, wy­zna­czo­nym sty­lu jest do­bre ra­czej dla mu­zy­ków zrów­no­wa­żo­nych, ustat­ko­wa­nych, ma­ją­cych ro­dzi­nę, któ­rą mu­szą utrzy­mać - wo­ka­list­ka Ol­ga My­słow­ska opo­wie­dzia­ła mi o łą­cze­niu sty­lów mu­zycz­nych, wol­nych za­wo­dów oraz ję­zy­ków…

Karol Strzemieczny [Paula i Karol] - wywiad dla „Lampy”

Nie po­tra­fię żyć bez mu­zy­ki, mu­szę so­bie co­dzien­nie pu­ścić „De­si­re” Dy­la­na, że­by funk­cjo­no­wać, więc chy­ba mu­zy­ka jest za­je­bi­ście waż­na. Jed­nak o wie­le więk­szy sens ma zbu­do­wa­nie do­mu al­bo dro­gi niż…

Michał Biela - wywiad o cudach

Kie­dyś my­śla­łem, że mu­zy­ka to jest po pro­stu ta­kie „coś”, jak drze­wo czy słoń­ce - mó­wi Mi­chał Bie­la. Roz­ma­wia­my przez net z oka­zji wy­da­nia przez Kri­sten no­wej, bar­dzo do­brej pły­ty…

Kim Nowak - wywiad dla „Lampy”

Dla „Lam­py” roz­ma­wiam z ze­spo­łem Kim No­wak dzień przed pierw­szym kon­cer­tem w Po­więk­sze­niu. O tym, ja­ka mu­zy­ka jest naj­bli­żej uli­cy. O tym, kie­dy trze­ba iść do do­mu i się prze­spać,…