TeChytrze - Chłopaki czekajta

Mężczyźni - kon­tra­bas, per­ku­sja praw­dzi­wa i gita­ra elek­trycz­na. Kobiety - bia­ły głos razy czte­ry. Septet TeChytrze gra przede wszyst­kim blu­esa, ale też jazz i punk. Śpiewa przede wszyst­kim Lubelszczyznę. I…

Masha Qrella - Keys

Tytułowe klu­cze z pły­ty Mashy Qrelli są sym­bo­lem poszu­ki­wa­nia swo­je­go miej­sca na świe­cie. W sen­sie bycia mię­dzy ludź­mi i bycia z kimś, bo miej­sce na mapie jest już daw­no zna­le­zio­ne…

Leepeck - Borderline

Leepeck to nazwa zespo­łu Piotra Lipki. Na „Borderline” ude­rza on w deli­kat­niej­sze tony niż z Bohemą kil­ka­na­ście lat temu. Płyta nie ma sła­bych momen­tów i brzmi do bólu kla­sycz­nie. Jest…

Wild Books - 2

Już nie chce mi się powta­rzać, że Wild Books jest zespo­łem wybit­nym, gra­ją­cym prze­pięk­ną muzy­kę. Nowa pły­ta jest krót­ka - w sam raz, zawie­ra trzy utwo­ry bar­dzo krót­kie i trzy…

Rosa Vertov - Who Would Have Thought?

Smutne pio­sen­ki gita­ro­we­go kwar­te­tu z Warszawy to jed­na z naj­lep­szych wia­do­mo­ści, jakie wysła­ła w tym roku kra­jo­wa muzy­ka alter­na­tyw­na. Teksty dziew­czyn są o tym, że ma nic złe­go w tkwie­niu…

Popsysze - Kopalino

Rock wyje­chał na waka­cje. Popsysze posze­rza­ją spek­trum i więk­szy nacisk kła­dą na frag­men­ty instru­men­tal­ne. „Kopalino” jest pró­bą uchwy­ce­nia ener­gii momen­tu wspól­ne­go gra­nia, two­rze­nia.

Kendrick Lamar - Damn

Na nowej pły­cie „Damn” Kendrick Lamar poka­zu­je, że jest dobrym opo­wia­da­czem histo­rii i że jak nikt panu­je nad for­mą. To, czy ta for­ma jest odkryw­cza, to odręb­na kwe­stia.

Lost Education - Book Of Dreams

Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki to zestaw nie do zdar­cia. Muzyczni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i alto­wio­li­ni­sta - wystę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem SzaZa. Tym razem do współ­pra­cy zapro­si­li woka­list­kę Hannę Piosik…

Kobieta z Wydm - Bental

Nowy zespół Błażeja Króla. Kiedyś twór­ca gita­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Płyty Roku „Wyborczej” za debiut duetu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez nazwi­ska, ale z nowy­mi, mrocz­ny­mi i…

Pablopavo i Ludziki - Ladinola

Nowa pły­ta Pablopavo i Ludzików wywo­łu­je dreszcz, któ­ry muzy­ka daje nam dziś tak rzad­ko. Eklektycznej i roz­bu­ja­nej „Ladinoli” naj­bli­żej chy­ba do moje­go ulu­bio­ne­go albu­mu zespo­łu - „10 pio­se­nek”.