Kendrick Lamar - Damn

Na no­wej pły­cie „Damn” Ken­drick La­mar po­ka­zu­je, że jest do­brym opo­wia­da­czem hi­sto­rii i że jak nikt pa­nu­je nad for­mą. To, czy ta for­ma jest od­kryw­cza, to od­ręb­na kwe­stia.

Lost Education - Book Of Dreams

Pa­weł Szam­bur­ski i Pa­tryk Za­kroc­ki to ze­staw nie do zdar­cia. Mu­zycz­ni eks­pe­ry­men­ta­to­rzy - klar­ne­ci­sta i al­to­wio­li­ni­sta - wy­stę­pu­ją wspól­nie pod szyl­dem Sza­Za. Tym ra­zem do współ­pra­cy za­pro­si­li wo­ka­list­kę Han­nę Pio­sik…

Kobieta z Wydm - Bental

No­wy ze­spół Bła­że­ja Kró­la. Kie­dyś twór­ca gi­ta­ro­wych pio­se­nek, póź­niej elek­tro­nicz­nych smęt­ków, lau­re­at Pły­ty Ro­ku „Wy­bor­czej” za de­biut du­etu UL/KR wra­ca do nur­tu nie­za­leż­ne­go. Bez na­zwi­ska, ale z no­wy­mi, mrocz­ny­mi i…

Pablopavo i Ludziki - Ladinola

No­wa pły­ta Pa­blo­pa­vo i Lu­dzi­ków wy­wo­łu­je dreszcz, któ­ry mu­zy­ka da­je nam dziś tak rzad­ko. Eklek­tycz­nej i roz­bu­ja­nej „La­di­no­li” naj­bli­żej chy­ba do mo­je­go ulu­bio­ne­go al­bu­mu ze­spo­łu - „10 pio­se­nek”.

Julia Holter - In The Same Room

No­wa pły­ta Ju­lii Hol­ter za­wie­ra sta­re utwo­ry w no­wych wer­sjach. „In The Sa­me Ro­om” opie­ra się na re­per­tu­arze z re­we­la­cyj­nej ostat­niej pły­ty „Ha­ve You In My Wil­der­ness”. Szko­da, że na…

Miuosh - Pop

No­wy al­bum po­pu­lar­ne­go ra­pe­ra Miu­osha współ­two­rzy­li czo­ło­wi pol­scy ar­ty­ści. Mu­zycz­nie na „Po­pie” dzie­je się mo­men­ta­mi bar­dzo du­żo, to am­bit­nie za­kre­ślo­ny pro­jekt. Jed­nak czy prze­ło­mo­wy?

Hatti Vatti - Szum

Cie­płe syn­te­za­to­ry i mnó­stwo ar­chi­wal­nych sam­pli zło­ży­ły się na no­wą pły­tę Hat­ti Vat­ti. Ży­je­my w erze nie­po­ko­ju i eks­pan­sji tech­no­lo­gii, ale „Szum” po­ka­zu­je, że nie je­ste­śmy bez­bron­ni i że w…

Spoon - Hot Thoughts

Na no­wej pły­cie Spo­on kla­sycz­ny in­die rock wy­gry­wa z eks­pe­ry­men­ta­mi. „Hot Tho­ughts” jest peł­ne chwy­tli­wych me­lo­dii i ład­nych pio­se­nek, ale to pły­ta umiar­ko­wa­nie po­trzeb­na. Ame­ry­ka­nie da­ją sy­gna­ły, że ma­ją już…

Guiding Lights - New Ways To Feel Bad

Trio Gu­iding Li­ghts ukła­da szyb­kie gi­ta­ro­we pio­sen­ki, któ­re ła­two wpa­da­ją w ucho. Rock and roll czy an­ti-folk? Nie ma to zna­cze­nia, po­nie­waż (przy­naj­mniej w tek­stach war­szaw­skie­go ze­spo­łu) i tak wszyst­ko…

The Magnetic Fields - 50 Years Memoir

Ste­phin Mer­ritt, wo­ka­li­sta ame­ry­kań­skie­go ze­spo­łu The Ma­gne­tic Fields, ma rzad­ko spo­ty­ka­ny w mu­zy­ce roz­ryw­ko­wej głę­bo­ki ba­so­wy głos, wiel­kie am­bi­cje i upodo­ba­nie do liczb.