Chris Cornell, depresja i śmierć

Czytałem dziś roz­mo­wy z Chrisem Cornellem. Redakcje pod­kre­śla­ją jego depre­sję, on sam pró­bo­wał opo­wia­dać o niej tak, żeby nie była pięt­nem. Nie zda­wa­łem sobie spra­wy, że był tak deli­kat­ny. Te kil­ka słów jest…

Zbigniew Wodecki (1950-2017)

Rozmawiałem raz ze Zbigniewem Wodeckim. To było rów­ne dwa lata temu, rok po podwój­nym kon­cer­cie, któ­ry dał z Mitch & Mitch w Studiu im. Lutosławskiego, wycho­dzi­ła pły­ta i DVD z zapi­sem tego…

Freddie Mercury (1946-1991)

Umarł 25 lat temu. Dla dzie­się­cio­lat­ka z blo­ku na obrze­żach Warszawy, któ­rym wte­dy byłem, to był szok. Hiobową wieść przy­nio­sło MTV, pobie­głem z nią do przy­ja­cie­la z kla­sy; tele­fo­ny sta­cjo­nar­ne…

Kim Gordon - Dziewczyna z zespołu

Przeczytałem auto­bio­gra­fię Kim Gordon „Dziewczyna z zespo­łu”. Chyba ina­czej sobie wyobra­ża­łem tę książ­kę, może nie zosta­ła zre­da­go­wa­na per­fek­cyj­nie, ale spra­wi­ła, że prze­su­nę­ły mi się przed ocza­mi jakieś sta­re obra­zy.

Lance Armstrong kłamał

W któ­rąś nie­dzie­lę oglą­da­łem mistrzo­stwa świa­ta w kolar­stwie, wyścig szo­so­wy w Richmond w Wirginii. Rok temu wygrał Michał Kwiatkowski, teraz też dłu­go kole­dzy z dru­ży­ny cią­gnę­li go do przo­du, przy­je­chał…

Blade Runner i The Hunger

Z powo­du nie­daw­ne­go felie­to­nu Wojciecha Orlińskiego obej­rza­łem „Blade Runnera”. Uderzyło mnie to, że to film bar­dzo bli­ski temu, któ­ry mniej wię­cej w tym samym cza­sie nakrę­cił brat Ridleya Scotta -…

Rzeczy, które z niczego nie wynikają

Profesor Vetulani w wywia­dzie, któ­re­go nie prze­czy­ta­łem, powie­dział, że czę­sto nie­po­trzeb­nie przyj­mu­je­my, że to, co trwa­łe, ma więk­szą war­tość od tego, co nie trwa tak dłu­go. Miał na myśli związ­ki.…

Gdzie są twoje pieniądze

Minister Zdrojewski przy­znał dota­cje na muzy­kę. Listę tych, co dosta­li i nie dosta­li, wrzu­cił do inter­ne­tu. Parę zna­jo­mych orga­ni­za­cji i osób nie dosta­ło pie­nię­dzy od mini­ster­stwa. Martwię się razem z…

Niespo

Na sam koniec roku 2013 albo począ­tek kolej­ne­go obej­rza­łem film, któ­ry poprzed­nio oglą­da­łem w kinie Wars na Rynku Nowego Miasta dobre 15 lat temu, pew­nie 16. Po napi­sach padło zda­nie,…

Rok 2013 - trochę gadania i lista płyt

Bardzo podo­ba­ły mi się pod­su­mo­wa­nia roku Jana Błaszczaka (tro­chę za krót­kie opi­sy, za dużo nazw) i Marka Falla (w punkt, choć kil­ku rze­czy zabra­kło - jak zawsze, gdy nie chce…