Unsound 2016, notatki z 1/4 festiwalu

W tym roku obser­wo­wa­łem festi­wal Unsound wyjąt­ko­wo krót­ko. Jednak nawet dwa ostat­nie dni z ośmiu były inspi­ru­ją­ce i dały mi poję­cie, o co wła­ści­wie cho­dzi­ło z hasłem „Dislocation”.

Spacefest 2015, skromna relacja

Kolejna edy­cja festi­wa­lu SpaceFest za tzw. nami. Dziękuję Ani, Karolowi i Radkowi oraz całej ich eki­pie za orga­ni­za­cję festi­wa­lu. Wszyscy byli mili: wolon­ta­riu­sze, nie­licz­na, ale dziel­na obsłu­ga baru, tłum­nie przy­by­li…

Off Festival nr 10, 7-9 sierpnia 2015

Byłem na wszyst­kich edy­cjach festi­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 roku. Wtedy mi się spodo­ba­ło i już zosta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zosta­łem dzien­ni­ka­rzem piszą­cym o muzy­ce, może… 

Spring Break, Poznań, 24-26 kwietnia 2014

Wróciłem wczo­raj z festi­wa­lu Spring Break. Podróż w tam­tą stro­nę szła opor­nie, przed miej­sco­wo­ścią Koło zepsu­ła się loko­mo­ty­wa, spóź­nie­nie było gigan­tycz­ne, a na miej­scu zdo­ła­łem zgu­bić (i zna­leźć) bagaż. Zdążyłem… 

Gdzie są twoje pieniądze

Minister Zdrojewski przy­znał dota­cje na muzy­kę. Listę tych, co dosta­li i nie dosta­li, wrzu­cił do inter­ne­tu. Parę zna­jo­mych orga­ni­za­cji i osób nie dosta­ło pie­nię­dzy od mini­ster­stwa. Martwię się razem z… 

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

Byłem na festi­wa­lu LDZ w Łodzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez panel i spo­tka­nia bran­żo­we i towa­rzy­skie, po zaku­py pły­to­we i kase­to­we. Przyszłoroczna edy­cja, trze­cia, może potrze­bo­wać więk­sze­go loka­lu.

Swans w Warszawie, 16/3/13

Jesteście pięk­ni. Czy mogę odciąć kil­ka głów i zabrać ze sobą?”, zagad­nął w ramach kon­fe­ran­sjer­ki, mię­dzy utwo­rem pół­go­dzin­nym a godzin­nym. Kto inny mógł­by powie­dzieć to z taką czu­ło­ścią i tak… 

Spacefest nr 2, 7-8 grudnia 2013, Gdańsk

Krótką rela­cję z tego festi­wa­lu przy­go­to­wa­łem w ramach obo­wiąz­ków zawo­do­wych. Zostało jed­nak spo­ro mate­ria­łów i obser­wa­cji, któ­re nie paso­wa­ły do logo z czer­wo­nym pro­sto­ką­tem (któ­ry ktoś ostat­nio nazwał kwa­dra­ci­kiem). Dla… 

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierwszy raz byłem na Offie jako dzien­ni­karz. To się wykla­ro­wa­ło tuż przed, gdy byłem już nasta­wio­ny na waka­cje. I poje­cha­łem na waka­cje, jako widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Żeby zoba­czyć Bradleya i… 

Którędy ze Szkocji do nieba

Miałem przy­jem­ność być przez trzy dni w Edynburgu, tam gdzie pol­scy arty­ści gra­li na Jazz and Blues Festival. Pojechałem głów­nie zoba­czyć Miczów (zawsze) i - pierw­szy raz - Profesjonalizm. Nigdy…