Unsound 2016, notatki z 1/4 festiwalu

W tym ro­ku ob­ser­wo­wa­łem fe­sti­wal Unso­und wy­jąt­ko­wo krót­ko. Jed­nak na­wet dwa ostat­nie dni z ośmiu by­ły in­spi­ru­ją­ce i da­ły mi po­ję­cie, o co wła­ści­wie cho­dzi­ło z ha­słem „Di­slo­ca­tion”.

Spacefest 2015, skromna relacja

Ko­lej­na edy­cja fe­sti­wa­lu Spa­ce­Fest za tzw. na­mi. Dzię­ku­ję Ani, Ka­ro­lo­wi i Rad­ko­wi oraz ca­łej ich eki­pie za or­ga­ni­za­cję fe­sti­wa­lu. Wszy­scy by­li mi­li: wo­lon­ta­riu­sze, nie­licz­na, ale dziel­na ob­słu­ga ba­ru, tłum­nie przy­by­li…

Off Festival nr 10, 7-9 sierpnia 2015

By­łem na wszyst­kich edy­cjach fe­sti­wa­lu Off od pierw­sze­go w 2006 ro­ku. Wte­dy mi się spodo­ba­ło i już zo­sta­łem. Po dro­dze zro­bi­łem się sta­ry i zo­sta­łem dzien­ni­ka­rzem pi­szą­cym o mu­zy­ce, mo­że…

Spring Break, Poznań, 24-26 kwietnia 2014

Wró­ci­łem wczo­raj z fe­sti­wa­lu Spring Bre­ak. Po­dróż w tam­tą stro­nę szła opor­nie, przed miej­sco­wo­ścią Ko­ło ze­psu­ła się lo­ko­mo­ty­wa, spóź­nie­nie by­ło gi­gan­tycz­ne, a na miej­scu zdo­ła­łem zgu­bić (i zna­leźć) ba­gaż. Zdą­ży­łem…

Gdzie są twoje pieniądze

Mi­ni­ster Zdro­jew­ski przy­znał do­ta­cje na mu­zy­kę. Li­stę tych, co do­sta­li i nie do­sta­li, wrzu­cił do in­ter­ne­tu. Pa­rę zna­jo­mych or­ga­ni­za­cji i osób nie do­sta­ło pie­nię­dzy od mi­ni­ster­stwa. Mar­twię się ra­zem z…

LDZ Music Festival, Łódź, 8/6/2013

By­łem na fe­sti­wa­lu LDZ w Ło­dzi. Udał się bar­dzo. Od kon­cer­tów, przez pa­nel i spo­tka­nia bran­żo­we i to­wa­rzy­skie, po za­ku­py pły­to­we i ka­se­to­we. Przy­szło­rocz­na edy­cja, trze­cia, mo­że po­trze­bo­wać więk­sze­go lo­ka­lu.

Swans w Warszawie, 16/3/13

„Je­ste­ście pięk­ni. Czy mo­gę od­ciąć kil­ka głów i za­brać ze so­bą?”, za­gad­nął w ra­mach kon­fe­ran­sjer­ki, mię­dzy utwo­rem pół­go­dzin­nym a go­dzin­nym. Kto in­ny mógł­by po­wie­dzieć to z ta­ką czu­ło­ścią i tak…

Spacefest nr 2, 7-8 grudnia 2013, Gdańsk

Krót­ką re­la­cję z te­go fe­sti­wa­lu przy­go­to­wa­łem w ra­mach obo­wiąz­ków za­wo­do­wych. Zo­sta­ło jed­nak spo­ro ma­te­ria­łów i ob­ser­wa­cji, któ­re nie pa­so­wa­ły do lo­go z czer­wo­nym pro­sto­ką­tem (któ­ry ktoś ostat­nio na­zwał kwa­dra­ci­kiem). Dla…

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­karz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i…

Którędy ze Szkocji do nieba

Mia­łem przy­jem­ność być przez trzy dni w Edyn­bur­gu, tam gdzie pol­scy ar­ty­ści gra­li na Jazz and Blu­es Fe­sti­val. Po­je­cha­łem głów­nie zo­ba­czyć Mi­czów (za­wsze) i - pierw­szy raz - Pro­fe­sjo­na­lizm. Ni­gdy…