Kategoria: duże

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li się we­te­ra­ni, a naj­lep­sze mło­de pły­ty wy­da­li Po­well i Chan­ce The Rap­per.  Czy­taj da­lej...

Syny - Orient

Kon­tro­wer­sja w prak­ty­ce - czy­li jed­ni mó­wią: ka­pi­tal­ne, in­ni twier­dzą: strasz­ne. Al­bum sy­nów „Orient” to jed­na z naj­cie­kaw­szy­ch ostat­nio rze­czy w hip-ho­pie. Po­wrót do sta­ry­ch, przy­bru­dzo­ny­ch brzmień, do spon­ta­nicz­no­ści ta­ki Pro­8l3m ce­le­bru­je do­ść „ład­nie”. Sy­ny - po chu­li­gań­sku, ale z kla­są. Czy­taj da­lej...

Wojciech Bąkowski - Telegaz

Na no­wej pły­cie „Te­le­gaz” Woj­cie­ch Sta­ni­sław Bą­kow­ski je­st zmę­czo­ny. Nie­chęt­nie pi­sze tek­sty, nie­chęt­nie je wy­gła­sza. Dzię­ki pil­nej eks­plo­ra­cji mu­zycz­ny­ch śmiet­ni­sk dru­gi so­lo­wy al­bum daw­ne­go wo­ka­li­sty Ni­wei je­st jed­nak bar­dzo bły­sko­tli­wy. Czy­taj da­lej...

Rok 2013 - trochę gadania i lista płyt

Bar­dzo po­do­ba­ły mi się pod­su­mo­wa­nia ro­ku Ja­na Błasz­cza­ka (tro­chę za krót­kie opi­sy, za du­żo na­zw) i Mar­ka Fal­la (w punkt, choć kil­ku rze­czy za­bra­kło - jak za­wsze, gdy nie chce się wy­mie­niać dwu­stu ty­tu­łów). Sam chciał­bym na­pi­sać ta­kie pod­su­mo­wa­nie, gdy­bym umiał i oczy­wi­ście gdy­by ktoś mi za­pła­cił, by­ło­by to pod­su­mo­wa­nie nad pod­su­mo­wa­nia­mi, po­ku­sił­bym się na­wet pew­nie o pod­su­mo­wa­nie sze­re­gu in­ny­ch pod­su­mo­wań. Wy­tknął bra­ki, nad­uży­cia, błę­dy i to­wa­rzy­skie po­wią­za­nia. Ale nie mu­szę, za to mu­szę się spie­szyć, bo za­raz wy­jeż­dżam na urlop. Czy­taj da­lej...

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Gra­nie w jed­nym, wy­zna­czo­nym sty­lu je­st do­bre ra­czej dla mu­zy­ków zrów­no­wa­żo­ny­ch, ustat­ko­wa­ny­ch, ma­ją­cy­ch ro­dzi­nę, któ­rą mu­szą utrzy­mać - wo­ka­list­ka Ol­ga My­słow­ska opo­wie­dzia­ła mi o łą­cze­niu sty­lów mu­zycz­ny­ch, wol­ny­ch za­wo­dów oraz ję­zy­ków mar­twy­ch i ży­wy­ch. A by­ło to po­nad rok te­mu. Czy­taj da­lej...