Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W mu­zy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej ko­bie­cy niż po­przed­ni. Za­pa­mię­ta­my Ju­lię Mar­cell, Na­ta­lię Przy­by­sz, sio­stry Wroń­skie, nie­któ­rzy na­wet Brod­kę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas we­szła czar­na mu­zy­ka. Moc­no trzy­ma­li…

Unsound 2016, notatki z 1/4 festiwalu

W tym ro­ku ob­ser­wo­wa­łem fe­sti­wal Unso­und wy­jąt­ko­wo krót­ko. Jed­nak na­wet dwa ostat­nie dni z ośmiu by­ły in­spi­ru­ją­ce i da­ły mi po­ję­cie, o co wła­ści­wie cho­dzi­ło z ha­słem „Di­slo­ca­tion”.

Syny - Orient

Kon­tro­wer­sja w prak­ty­ce - czy­li jed­ni mó­wią: ka­pi­tal­ne, in­ni twier­dzą: strasz­ne. Al­bum sy­nów „Orient” to jed­na z naj­cie­kaw­szy­ch ostat­nio rze­czy w hip-ho­pie. Po­wrót do sta­ry­ch, przy­bru­dzo­ny­ch brzmień, do spon­ta­nicz­no­ści ta­ki…

Wojciech Bąkowski - Telegaz

Na no­wej pły­cie „Te­le­gaz” Woj­cie­ch Sta­ni­sław Bą­kow­ski je­st zmę­czo­ny. Nie­chęt­nie pi­sze tek­sty, nie­chęt­nie je wy­gła­sza. Dzię­ki pil­nej eks­plo­ra­cji mu­zycz­ny­ch śmiet­ni­sk dru­gi so­lo­wy al­bum daw­ne­go wo­ka­li­sty Ni­wei je­st jed­nak bar­dzo bły­sko­tli­wy.

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdy­bym chciał tym tek­stem na­śla­do­wać wy­daw­nic­twa pły­to­we La­do ABC, to mu­siał­by on być spóź­nio­ny, za­baw­ny, świet­ny i po­wi­nien też być no­wą for­mą. Przy­się­gam, że jed­ną z wy­mie­nio­ny­ch ja­ko­ści ten tek­st…

Rok 2013 - trochę gadania i lista płyt

Bar­dzo po­do­ba­ły mi się pod­su­mo­wa­nia ro­ku Ja­na Błasz­cza­ka (tro­chę za krót­kie opi­sy, za du­żo na­zw) i Mar­ka Fal­la (w punkt, choć kil­ku rze­czy za­bra­kło - jak za­wsze, gdy nie chce…

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Gra­nie w jed­nym, wy­zna­czo­nym sty­lu je­st do­bre ra­czej dla mu­zy­ków zrów­no­wa­żo­ny­ch, ustat­ko­wa­ny­ch, ma­ją­cy­ch ro­dzi­nę, któ­rą mu­szą utrzy­mać - wo­ka­list­ka Ol­ga My­słow­ska opo­wie­dzia­ła mi o łą­cze­niu sty­lów mu­zycz­ny­ch, wol­ny­ch za­wo­dów oraz ję­zy­ków…

CocoRosie: Dziewczyny z zabawkami (tekst z „GW”)

Py­ta­nie nu­mer je­den. War­to so­bie szcze­rze z sa­mym so­bą wy­ja­śnić, czy by­cie pre­ten­sjo­nal­nym je­st sprzecz­ne z by­ciem praw­dzi­wym. Czy war­to się chwa­lić nie­czy­ta­niem dzieł Pau­lo Co­el­ho?

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierw­szy raz by­łem na Of­fie ja­ko dzien­ni­ka­rz. To się wy­kla­ro­wa­ło tuż przed, gdy by­łem już na­sta­wio­ny na wa­ka­cje. I po­je­cha­łem na wa­ka­cje, ja­ko wi­dz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Że­by zo­ba­czyć Bra­dleya i…

Screenagers.pl i polskie piosenki wszech czasów

O ze­sta­wie­niu Screenagers.pl, któ­rzy uło­ży­li li­stę naj­lep­szy­ch pol­ski­ch pio­se­nek w hi­sto­rii, wciąż gło­śno. Mo­że pa­rę utwo­rów zna­la­zło się u gó­ry ra­czej nie­za­słu­że­nie, mo­że pro­mi­nen­ci kry­ty­ki mu­zycz­nej wska­zu­ją, że do­brze wie­dzie­li,…