Pablopavo i Ludziki - Ladinola

Nowa pły­ta Pablopavo i Ludzików wywo­łu­je dreszcz, któ­ry muzy­ka daje nam dziś tak rzad­ko. Eklektycznej i roz­bu­ja­nej „Ladinoli” naj­bli­żej chy­ba do moje­go ulu­bio­ne­go albu­mu zespo­łu - „10 pio­se­nek”.

Podsumowanie 2016: najlepsze płyty

W muzy­ce pol­ski rok 2016 był znacz­nie bar­dziej kobie­cy niż poprzed­ni. Zapamiętamy Julię Marcell, Natalię Przybysz, sio­stry Wrońskie, nie­któ­rzy nawet Brodkę. Za gra­ni­cą w gwiezd­ny czas weszła czar­na muzy­ka. Mocno trzy­ma­li…

Unsound 2016, notatki z 1/4 festiwalu

W tym roku obser­wo­wa­łem festi­wal Unsound wyjąt­ko­wo krót­ko. Jednak nawet dwa ostat­nie dni z ośmiu były inspi­ru­ją­ce i dały mi poję­cie, o co wła­ści­wie cho­dzi­ło z hasłem „Dislocation”.

Syny - Orient

Kontrowersja w prak­ty­ce - czy­li jed­ni mówią: kapi­tal­ne, inni twier­dzą: strasz­ne. Album synów „Orient” to jed­na z naj­cie­kaw­szych ostat­nio rze­czy w hip-hopie. Powrót do sta­rych, przy­bru­dzo­nych brzmień, do spon­ta­nicz­no­ści taki…

Wojciech Bąkowski - Telegaz

Na nowej pły­cie „Telegaz” Wojciech Stanisław Bąkowski jest zmę­czo­ny. Niechętnie pisze tek­sty, nie­chęt­nie je wygła­sza. Dzięki pil­nej eks­plo­ra­cji muzycz­nych śmiet­nisk dru­gi solo­wy album daw­ne­go woka­li­sty Niwei jest jed­nak bar­dzo bły­sko­tli­wy.

Sto lad! Moje 10 płyt na 10-lecie Lado ABC

Gdybym chciał tym tek­stem naśla­do­wać wydaw­nic­twa pły­to­we Lado ABC, to musiał­by on być spóź­nio­ny, zabaw­ny, świet­ny i powi­nien też być nową for­mą. Przysięgam, że jed­ną z wymie­nio­nych jako­ści ten tekst…

Rok 2013 - trochę gadania i lista płyt

Bardzo podo­ba­ły mi się pod­su­mo­wa­nia roku Jana Błaszczaka (tro­chę za krót­kie opi­sy, za dużo nazw) i Marka Falla (w punkt, choć kil­ku rze­czy zabra­kło - jak zawsze, gdy nie chce…

Olga Mysłowska [Polpo Motel] - wywiad dla „Lampy”

Granie w jed­nym, wyzna­czo­nym sty­lu jest dobre raczej dla muzy­ków zrów­no­wa­żo­nych, ustat­ko­wa­nych, mają­cych rodzi­nę, któ­rą muszą utrzy­mać - woka­list­ka Olga Mysłowska opo­wie­dzia­ła mi o łącze­niu sty­lów muzycz­nych, wol­nych zawo­dów oraz języ­ków…

CocoRosie: Dziewczyny z zabawkami (tekst z „GW”)

Pytanie numer jeden. Warto sobie szcze­rze z samym sobą wyja­śnić, czy bycie pre­ten­sjo­nal­nym jest sprzecz­ne z byciem praw­dzi­wym. Czy war­to się chwa­lić nie­czy­ta­niem dzieł Paulo Coelho?

Off Festival nr 7, Katowice, 3-5 sierpnia 2012

Pierwszy raz byłem na Offie jako dzien­ni­karz. To się wykla­ro­wa­ło tuż przed, gdy byłem już nasta­wio­ny na waka­cje. I poje­cha­łem na waka­cje, jako widz, przy­pad­ko­wy świa­dek. Żeby zoba­czyć Bradleya i…