Stro­na Ktoś Ru­szał Mo­je Pły­ty to obec­nie jed­no­oso­bo­we przed­się­wzię­cie. Gro­ma­dzi w więk­szo­ści mo­je tek­sty z „Ga­ze­ty Wy­bor­czej”, „Du­że­go For­ma­tu”, „Lam­py”, jest też tro­chę ni­gdzie nie­pu­bli­ko­wa­nych. Dzię­ku­ję Re­bu­so­wi za wiel­ki wkład w po­wsta­nie tej stro­ny, no i za miej­sce na ser­we­rze.

Lin­ki do mu­zy­ki moż­na wy­sy­łać przez ten for­mu­larz, pły­ty na ad­res: Ja­cek Świą­der, Ga­ze­ta Wy­bor­cza, ul. Czer­ska 8/10, 00-732 War­sza­wa. Po­zo­sta­łe na­mia­ry są na fej­so­wym pro­fi­lu ser­wi­su.

Ja­cek Świą­der