Bastard Disco - Warsaw Wasted Youth

Wśród wiel­bi­cie­li pun­ka, hardcore’u i noise’u War­sza­wa ma re­no­mę mia­sta sły­ną­ce­go z nie­za­leż­ny­ch ze­spo­łów, któ­re roz­pa­da­ją się, za­nim na do­bre za­czną funk­cjo­no­wać. Ba­stard Di­sco wy­ko­nu­je mu­zy­kę ide­al­nie pa­su­ją­cą do tej…

Nocny Kochanek - Zdrajcy metalu

Wsko­czy­li na 2. miej­sce li­sty sprze­da­ży płyt w Pol­sce (OLiS), wy­prze­dza­jąc Me­tal­li­cę. Ser­ca fa­nów pod­bi­ły smo­ki, go­łe ba­by i ry­ce­rze, ta­nie wi­na i bro­wa­ry pi­te na po­tę­gę. Co tak pięk­ne­go…

Holak - The Introvert

Ten Typ Mes, Ta­co He­min­gway ­- i Ho­lak - nie trak­tu­ją hip-ho­pu zbyt or­to­dok­syj­nie. „The In­tro­vert” za­czy­na się od po­wta­rza­ne­go do obłę­du zda­nia: „Ej, co to za typ?”. Typ na­zy­wa się…

Na Górze - Mieszanka wybuchowa

Je­den na­ród i jed­na wia­ra? Na Gó­rze mó­wi: nie, dzię­ku­ję. Wal­czy z wy­klu­cza­ją­cym ję­zy­kiem, któ­re­go peł­no nie tyl­ko w po­li­ty­ce. Pun­ko­we po­dej­ście wy­ra­ża się też w za­ska­ku­ją­co li­rycz­ny­ch tek­sta­ch.

Happysad - Ciało obce

Od Hap­py­sad po­win­na się wresz­cie od­kle­ić ety­kiet­ka roc­ko­wy­ch har­ce­rzy, ty­ch od ha­seł­ka „mi­ło­ść to nie plu­szo­wy miś” z ich daw­ne­go prze­bo­ju. Gru­pa doj­rza­ła mu­zycz­nie, a Ku­ba Ka­wa­lec od­waż­nie wcho­dzi w…

Remont Pomp - Pomp Power

Je­że­li my­śli­my o 13-oso­bo­wym skła­dzie per­ku­syj­nym, to na ogół dzieś z od­da­li już sły­szy­my ło­mot bęb­nów. W przy­pad­ku Re­mon­tu Pomp to po­zo­ry. Daw­no nie słu­cha­łem tak uspo­ka­ja­ją­cej pły­ty.

Cloud Nothings - Life Without Sound

„Li­fe Wi­tho­ut So­und” to ener­gicz­na pi­gu­ła zle­pio­na z roz­pę­dzo­ny­ch gi­ta­ro­wy­ch utwo­rów. Ze­spół ema­nu­je mło­do­ścią: śpie­wa o trud­nym szu­ka­niu so­bie miej­sca w świe­cie i da­je moc­ne do­wo­dy ra­do­ści gra­nia.

Jakub Adamec - Are You Human? Confirmed.

Al­bum po­cho­dzą­ce­go z Cze­ch Ja­ku­ba Adam­ca to pięk­ny przy­kład hu­ma­ni­stycz­nej mu­zy­ki syn­te­tycz­nej. „Are You Hu­man? Con­fir­med.” wart je­st mszy.

Japandroids - Near To The Wild Heart Of Life

Chcą być kla­sy­ka­mi roc­ka. Ich brzmie­nie „roz­sze­rza się”, ro­śnie wraz z po­pu­lar­no­ścią ze­spo­łu, a „Ne­ar To The Wild He­art Of Li­fe” wy­da­je się ze­sta­wem utwo­rów przy­go­to­wa­ny­ch na let­nie fe­sti­wa­le.