William Basinski - A Shadow In Time

Bu­do­wał wła­sne in­stru­men­ty, prze­bo­je z ra­dia prze­ra­biał na no­wy, sza­lo­ny ma­te­riał, i upa­mięt­nił No­wy Jork w dniu za­ma­chu na WTC. Te­raz Ba­sin­ski w swo­ich szme­ra­ch szy­fru­je po­że­gna­nie z Bo­wiem.

L.A.S. - Mieszany

Zna­ko­mi­te kom­po­zy­cje w mu­zy­ce pop to coś, cze­go na pol­skiej sce­nie wciąż je­st za ma­ło. „Mie­sza­ne­go” słu­cha się z przy­jem­no­ścią. Szko­da tyl­ko, że do po­zio­mu mu­zy­ki nie do­stro­iły się tek­sty…

Dyjak - Pierwszy śnieg

Ma­rek Dy­jak skoń­czył czter­dziest­kę i rwie na­przód. Je­go no­wy al­bum „Pierw­szy śnieg” (pre­mie­ra w pią­tek) to bar­dzo do­bra rze­cz. Nikt nie śpie­wa tę­sk­no­ty tak jak Dy­jak.

Sohn - Rennen

An­giel­skie­mu pro­du­cen­to­wi do­brze zro­bi­ło ka­li­for­nij­skie po­wie­trze. Sohn po­pra­wił osią­gnię­cia z pierw­szej pły­ty, nie cho­wa już pięk­ny­ch me­lo­dii pod na­wa­łem elek­tro­ni­ki i po­ka­zu­je, jak do­brze śpie­wa. I wciąż lu­bi so­lid­ny bas.

J. Cole - 4 Your Eyez Only

No­wa pły­ta ra­pe­ra i ak­ty­wi­sty J. Cole’a to bły­sko­tli­wy con­cept al­bum. Nie trze­ba tłu­ma­czyć, jak koń­czy się hi­sto­ria di­le­ra, któ­ry po­rzu­cił prze­stęp­czy świat, zna­la­zł mi­ło­ść ży­cia i za­ło­żył ro­dzi­nę. Ale…

The xx - I See You

„I See You” za­po­wia­da­no ja­ko naj­więk­sze wy­da­rze­nie mu­zycz­ne po­cząt­ku ro­ku 2017. Pły­ta po­wsta­wa­ła, jak na wy­da­rze­nie przy­sta­ło, przez gru­bo po­nad dwa la­ta w USA, Is­lan­dii i w Lon­dy­nie, ro­dzin­nym mie­ście…

Brian Eno - Reflection

Pra­wie do­kład­nie w pierw­szą rocz­ni­cę śmier­ci Da­vi­da Bo­wie­go no­wą pły­tę wy­dał je­go przy­ja­ciel - mu­zyk i pro­du­cent Brian Eno. An­glik wró­cił wła­śnie do wiel­kiej for­my al­bu­mem „Re­flec­tion”. Od­po­wied­nia apli­ka­cja mo­że…

Mirt - Random Soundtrack

To­ma­sz Mirt gra na syn­te­za­to­rze mo­du­lar­nym, ro­bi też na­gra­nia te­re­no­we, czę­ść z ni­ch pod­czas wy­praw do Azji Po­łu­dnio­wo-Wschod­niej. Na „Ran­dom So­und­track” two­rzy puz­zle z ge­ne­ro­wa­ny­ch przez sie­bie dźwię­ków oraz gło­sów…

Fertile Hump - Dead Heart

Praw­dzi­wy rock and roll - blu­eso­wy, ko­rzen­ny, śpie­wa­ny po ame­ry­kań­sku przez Mag­dę Kra­mer i po­zo­sta­ją­ce­go w cie­niu Tom­ka Szkie­lę z The Stubs. Kła­nia się na­tu­ral­ny opo­wia­da­cz Jack Whi­te, a z…

The Bartenders - Poles Are Movin’

Dru­gi al­bum The Bar­ten­ders sy­gna­li­zu­je, że war­szaw­ski ze­spół osią­gnął po­ziom świa­to­wy. Wy­bit­ni in­stru­men­ta­li­ści gra­ją czuj­nie, z bi­glem, w do­dat­ku do­cze­ka­li się uta­len­to­wa­ne­go wo­ka­li­sty pi­szą­ce­go do­bre tek­sty.