LAM - LAM

Klar­ne­ci­sta Wa­cław Zim­pel mo­że scho­wać na­zwi­sko za na­zwą ze­spo­łu, ale nie scho­wa cha­ry­zmy i ta­len­tu. W trio LAM z per­ku­si­stą Hu­ber­tem Ze­mle­rem i pia­ni­stą Krzysz­to­fem Dy­sem za­czął od im­pro­wi­za­cji... Czy­taj da­lej...

Buslav - Buslav

Pol­ski de­biut. We wkład­ce do pły­ty zna­czek pocz­to­wy z No­we­go Jor­ku - bo Bu­slav tym al­bu­mem za­czy­na no­we ży­cie. W pierw­szym był sak­so­fo­ni­stą, grał m.in. w jaz­zo­wym ze­spo­le ame­ry­kań­skiej wo­ka­list­ki Che­ryl Pep­sii Ri­ley, w pol­ski­ch gru­pa­ch Re­tro Funk, TGD czy Go­ryl. Czy­taj da­lej...

Freddie Mercury (1946-1991)

Umarł 25 lat te­mu. Dla dzie­się­cio­lat­ka z blo­ku na obrze­ża­ch War­sza­wy, któ­rym wte­dy by­łem, to był szok. Hio­bo­wą wie­ść przy­nio­sło MTV, po­bie­głem z nią do przy­ja­cie­la z kla­sy; te­le­fo­ny sta­cjo­nar­ne mie­li nam przy­łą­czyć do­pie­ro za pa­rę lat. Scho­dy, win­da, do­mo­fon. „Już wie­sz?” „Wiem”. Czy­taj da­lej...

Aneta Prymaka-Oniszk - Bieżeństwo 1915

Nie mo­gę się zde­cy­do­wać. Ta książ­ka po­win­na bu­dzić dys­ku­sje, go­rą­ce roz­mo­wy, bo pod­no­si te­mat po­li­tycz­ny. Z dru­giej stro­ny – oso­bi­ste hi­sto­rie w niej za­war­te są da­le­ko od po­li­ty­ki. Lu­bię być po­ru­szo­ny, lu­bię po­dą­żać za bo­ha­te­ra­mi ścież­ka­mi, z któ­ry­ch ist­nie­nia sła­bo zda­wa­łem so­bie spra­wę. Czy­taj da­lej...